Skip to main content
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πράξη για τις ψηφιακές αγορές: διασφάλιση δίκαιων και ανοικτών ψηφιακών αγορών

Ορισμένες μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες λειτουργούν ως ρυθμιστές πρόσβασης στις ψηφιακές αγορές. Η πράξη για τις ψηφιακές αγορές έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι οι εν λόγω πλατφόρμες συμπεριφέρονται με θεμιτό τρόπο στο διαδίκτυο. Μαζί με την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες, η πράξη για τις ψηφιακές αγορές αποτελεί ένα από τα κεντρικά στοιχεία της ευρωπαϊκής ψηφιακής στρατηγικής.

Ποιοι είναι οι ρυθμιστές πρόσβασης;

Η πράξη για τις ψηφιακές αγορές θεσπίζει ένα σύνολο αυστηρά καθορισμένων αντικειμενικών κριτηρίων για τον χαρακτηρισμό μιας μεγάλης διαδικτυακής πλατφόρμας ως ρυθμιστή πρόσβασης. Με τον τρόπο αυτό, η πράξη για τις ψηφιακές αγορές μπορεί και εστιάζει στην επίλυση του προβλήματος αναφορικά με τις μεγάλες, συστημικές διαδικτυακές πλατφόρμες.

Τα κριτήρια αυτά πληρούνται εάν μια εταιρεία:

  • διαθέτει ισχυρή οικονομική θέση, σημαντικό αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά και δραστηριοποιείται σε πολλές χώρες της ΕΕ
  • διαθέτει ισχυρή θέση διαμεσολάβησης, δηλαδή συνδέει μεγάλη βάση χρηστών με μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων
  • κατέχει (ή πρόκειται να αποκτήσει) παγιωμένη και σταθερή θέση στην αγορά, που σημαίνει ότι παραμένει σταθερή σε βάθος χρόνου εάν η εταιρεία πληρούσε τα δύο παραπάνω κριτήρια και τα τρία τελευταία οικονομικά έτη.

Ποια είναι τα οφέλη του νόμου για τις ψηφιακές αγορές;

  • Οι επιχειρηματικοί χρήστες που εξαρτώνται από ρυθμιστές πρόσβασης για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην ενιαία αγορά θα απολαμβάνουν ένα δικαιότερο επιχειρηματικό περιβάλλον.
  • Οι φορείς καινοτομίας και οι νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνολογίας θα διαθέτουν νέες ευκαιρίες για να ανταγωνίζονται και να καινοτομούν στο περιβάλλον των διαδικτυακών πλατφορμών χωρίς να υποχρεούνται να συμμορφώνονται με αθέμιτους όρους και προϋποθέσεις που περιορίζουν την ανάπτυξή τους.
  • Οι καταναλωτές θα έχουν στη διάθεσή τους περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες, περισσότερες δυνατότητες αλλαγής παρόχου, εφόσον το επιθυμούν, άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες και πιο δίκαιες τιμές.
  • Οι ρυθμιστές πρόσβασης θα διατηρήσουν όλες τις δυνατότητες καινοτομίας και παροχής νέων υπηρεσιών. Δεν θα τους επιτρέπεται απλώς να χρησιμοποιούν αθέμιτες πρακτικές έναντι των επιχειρηματικών χρηστών και των πελατών που εξαρτώνται από αυτούς με σκοπό να αποκτούν αδικαιολόγητο πλεονέκτημα.

Τι σημαίνει αυτό για τους ρυθμιστές πρόσβασης;

Οι νέοι κανόνες θα θεσπίζουν υποχρεώσεις για τους ρυθμιστές πρόσβασης, τις υποχρεώσεις (τα «πρέπει») και τις απαγορεύσεις (τα «μη») με τα οποία πρέπει να συμμορφώνονται στην καθημερινή τους λειτουργία.

Παραδείγματα υποχρεώσεων — Οι ρυθμιστές πρόσβασης θα πρέπει:

να επιτρέπουν σε τρίτους να αλληλεπιδρούν με τις υπηρεσίες του ίδιου του ρυθμιστή πρόσβασης σε ορισμένες συγκεκριμένες καταστάσεις

να επιτρέπουν στους επιχειρηματικούς χρήστες τους πρόσβαση στα δεδομένα που παράγουν κατά τη χρήση της πλατφόρμας του ρυθμιστή

να παρέχουν στις εταιρείες που διαφημίζουν στην πλατφόρμα τους τα απαραίτητα εργαλεία και πληροφορίες ώστε οι διαφημιστές και οι εκδότες να διενεργούν τη δική τους ανεξάρτητη επαλήθευση των διαφημίσεων που φιλοξενούνται από τον ρυθμιστή πρόσβασης

να επιτρέπουν στους επιχειρηματικούς χρήστες τους να προωθούν τις προσφορές τους και να συνάπτουν συμβάσεις με τους πελάτες τους εκτός της πλατφόρμας του ρυθμιστή

Παραδείγματα απαγορεύσεων — Οι ρυθμιστές πρόσβασης δεν επιτρέπεται πλέον:

να εξασφαλίζουν ευνοϊκή κατάταξη για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρει ο ίδιος ο ρυθμιστής πρόσβασης σε σχέση με παρόμοιες υπηρεσίες ή προϊόντα που προσφέρονται από τρίτους στην πλατφόρμα του ρυθμιστή

να αποτρέπουν τη σύνδεση καταναλωτών με επιχειρήσεις έξω από την πλατφόρμα του ρυθμιστή

να εμποδίζουν την ακύρωση της εγκατάστασης προεγκατεστημένου λογισμικού ή εφαρμογών από τους χρήστες, εφόσον το επιθυμούν

να παρακολουθούν τους τελικούς χρήστες εκτός της βασικής υπηρεσίας πλατφόρμας των ρυθμιστών πρόσβασης για σκοπούς στοχευμένης διαφήμισης, χωρίς να έχει χορηγηθεί πραγματική συγκατάθεση

Πώς θα διασφαλίσει η Επιτροπή ότι το εργαλείο συμβαδίζει με τον ταχέως εξελισσόμενο ψηφιακό τομέα;

Για να διασφαλιστεί ότι οι νέοι κανόνες για τους ρυθμιστές πρόσβασης συμβαδίζουν με τον ταχύ ρυθμό εξέλιξης των ψηφιακών αγορών, η Επιτροπή θα διενεργεί έρευνες αγοράς. Με τον τρόπο αυτό, η Επιτροπή θα έχει τη δυνατότητα:

  • να χαρακτηρίζει εταιρείες ως ρυθμιστές πρόσβασης
  • να επικαιροποιεί δυναμικά τις υποχρεώσεις των ρυθμιστών πρόσβασης, όταν κρίνεται αναγκαίο
  • να σχεδιάζει διορθωτικά μέτρα ώστε να αντιμετωπίζει τις συστηματικές παραβιάσεις των κανόνων της πράξης για τις ψηφιακές αγορές

 

Ποιες θα είναι οι συνέπειες της μη συμμόρφωσης με τους κανόνες;

Πρόστιμα

έως 10 % του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών της εταιρείας, ή έως 20 % σε περίπτωση επανειλημμένων παραβάσεων

Περιοδικές χρηματικές ποινές

έως 5 % επί του μέσου ημερήσιου κύκλου εργασιών

Διορθωτικά μέτρα

Σε περίπτωση συστηματικών παραβάσεων του νόμου για τις ψηφιακές αγορές από τους ρυθμιστές πρόσβασης, μπορούν να επιβληθούν πρόσθετα διορθωτικά μέτρα στους ρυθμιστές πρόσβασης κατόπιν έρευνας αγοράς. Τα εν λόγω διορθωτικά μέτρα θα πρέπει να είναι αναλογικά προς το αδίκημα που διαπράχθηκε. Εάν είναι αναγκαίο και ως έσχατη λύση, μπορούν να επιβληθούν μη οικονομικά διορθωτικά μέτρα. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν διορθωτικά μέτρα συμπεριφοράς ή διαρθρωτικού χαρακτήρα, όπως η εκποίηση (τμημάτων) μιας επιχείρησης.

Οι νέοι κανόνες εν συντομία

Χρήστες

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους νέους κανόνες για τους χρήστες

Επιχειρήσεις

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους νέους κανόνες για τις επιχειρήσεις

Πλατφόρμες

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους νέους κανόνες για τις πλατφόρμες

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Η πράξη για τις ψηφιακές αγορές θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τις αρχές Μαΐου του 2023. Εντός δύο μηνών, οι εταιρείες που παρέχουν βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας θα πρέπει να ενημερώσουν την Επιτροπή και να παράσχουν όλες τις σχετικές πληροφορίες. Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα έχει προθεσμία δύο μηνών για να εκδώσει απόφαση για τον ορισμό συγκεκριμένου ρυθμιστή πρόσβασης. Οι ορισθέντες ρυθμιστές πρόσβασης θα έχουν στη διάθεσή τους έξι μήνες κατ’ ανώτατο όριο μετά την απόφαση της Επιτροπής για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην πράξη για τις ψηφιακές αγορές.

Η Επιτροπή διοργανώνει μια σειρά τεχνικών εργαστηρίων με ενδιαφερόμενα μέρη, με σκοπό να πληροφορηθεί τις απόψεις τους σχετικά με τη συμμόρφωση των ρυθμιστών πρόσβασης.

Έγγραφα

12 ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 2022
Regulation on Digital markets act
English
(679.12 KB - HTML)
Τηλεφόρτωση