Skip to main content

Akt o rynkach cyfrowych: gwarancja sprawiedliwych i otwartych rynków cyfrowych

Niektóre duże platformy internetowe pełnią rolę „strażników dostępu” na rynkach cyfrowych. Platformy te muszą działać w internecie uczciwie i taki jest cel aktu o rynkach cyfrowych. Wraz z aktem o usługach cyfrowych, akt o rynkach cyfrowych jest jednym z elementów europejskiej strategii cyfrowej.

Kim są tzw. strażnicy dostępu?

W akcie o rynkach cyfrowych ustanowiono ściśle zdefiniowane obiektywne kryteria kwalifikowania dużej platformy internetowej jako „strażnika dostępu” (kontrolującego dostęp do informacji i usług). Dzięki temu akt ten pozostaje dobrze ukierunkowany na problem dużych, systemowych platform internetowych.

Platforma jest strażnikiem dostępu, jeżeli:

  • ma silną pozycję gospodarczą, istotny wpływ na rynek wewnętrzny i działa w wielu krajach UE
  • ma silną pozycję pośrednika, co oznacza, że łączy dużą liczbę użytkowników z dużą liczbą przedsiębiorstw
  • ma (lub wkrótce będzie miała) ugruntowaną i trwałą pozycję na rynku, co oznacza, że osiąga stabilne wyniki na przestrzeni czasu i równocześnie spełniała dwa powyższe kryteria w każdym z ostatnich trzech lat obrotowych.

Jakie korzyści przynosi akt o rynkach cyfrowych?

  • Użytkownicy biznesowi, którzy są zależni od strażników dostępu, jeśli chodzi o świadczenie swoich usług na jednolitym rynku, będą mieli uczciwsze otoczenie biznesowe.
  • Innowatorzy i start-upy technologiczne będą mieli nowe możliwości konkurowania i innowacji w środowisku platform internetowych i nie będą musieli przestrzegać niesprawiedliwych warunków ograniczających ich rozwój.
  • Konsumenci będą mieli większy wybór lepszych usług, więcej możliwości zmiany dostawcy, jeśli się na to zdecydują, bezpośredni dostęp do usług i sprawiedliwsze ceny.
  • Strażnicy dostępu zachowają wszelkie możliwości wprowadzania innowacji i oferowania nowych usług. Jednak nie będą już odnosić nienależnych korzyści, gdyż nie będą mogli stosować nieuczciwych praktyk wobec użytkowników biznesowych i klientów, którzy są od nich zależni.

Co to oznacza dla strażników dostępu?

Nowe przepisy ustanowią obowiązki dla strażników dostępu, nakazy i zakazy, których będą musieli przestrzegać w codziennej działalności.

Przykłady nakazów – Platformy strażników dostępu muszą w przyszłości:

umożliwiać podmiotom trzecim współdziałanie z własnymi usługami strażnika dostępu w określonych szczególnych sytuacjach

umożliwić swoim użytkownikom biznesowym dostęp do danych, które generują podczas korzystania z platformy strażnika dostępu

udostępnić przedsiębiorstwom reklamującym się na danej platformie odpowiednie narzędzia oraz informacje niezbędne reklamodawcom i zleceniodawcom do niezależnej weryfikacji swoich reklam publikowanych za pośrednictwem danego strażnika dostępu

umożliwić swoim użytkownikom biznesowym promowanie ich oferty i zawieranie umów z klientami poza platformą strażnika dostępu

Przykłady zakazów – Platformy strażników dostępu nie będą mogły:

traktować usług i produktów oferowanych przez samego strażnika dostępu bardziej korzystnie w rankingu niż podobne usługi lub produkty oferowane przez osoby trzecie na platformie strażnika dostępu

uniemożliwiać konsumentom nawiązywanie kontaktu z przedsiębiorstwami spoza ich platform

uniemożliwiać użytkownikom, którzy się na to zdecydują, odinstalowania jakiegokolwiek preinstalowanego oprogramowania lub aplikacji

śledzić aktywności użytkowników końcowych poza podstawową usługą platformową strażnika dostępu na potrzeby reklamy ukierunkowanej, bez wyraźnej zgody użytkownika.

W jaki sposób Komisja zadba o to, by narzędzie to było dostosowane do szybko rozwijającego się sektora cyfrowego?

By nowe przepisy dotyczące strażników dostępu nadążały za szybkim tempem rozwoju rynków cyfrowych, Komisja będzie prowadzić badania rynku. Tym samym Komisja będzie mogła:

  • kwalifikować przedsiębiorstwa jako strażników dostępu
  • w razie potrzeby dynamicznie aktualizować obowiązki strażników dostępu
  • opracowywać odpowiednie środki zaradcze w celu zwalczania systematycznych naruszeń przepisów aktu o rynkach cyfrowych.

 

Jakie będą konsekwencje nieprzestrzegania przepisów?

Grzywny

w wysokości do 10 proc. całkowitego światowego rocznego obrotu przedsiębiorstwa, a nawet do 20 proc. w przypadku powtarzających się naruszeń przepisów

Okresowe kary pieniężne

w wysokości do 5 proc. średniego dziennego obrotu

Środki zaradcze

W przypadku systematycznych naruszeń przepisów aktu o rynkach cyfrowych przez strażników dostępu, po przeprowadzeniu badania rynku mogą zostać zastosowane dodatkowe środki zaradcze. Będą one musiały być proporcjonalne do popełnionego naruszenia. W razie konieczności i w ostateczności można zastosować środki zaradcze o charakterze niefinansowym. Mogą to być środki zaradcze o charakterze behawioralnym lub strukturalnym, np. zbycie (części) przedsiębiorstwa.

Nowe przepisy w skrócie

Jakie będą kolejne działania?

Akt o rynkach cyfrowych będzie miał zastosowanie od początku maja 2023 r. W ciągu dwóch miesięcy przedsiębiorstwa świadczące podstawowe usługi platformowe będą musiały zawiadomić o tym Komisję i przekazać wszystkie istotne informacje. Następnie Komisja będzie miała dwa miesiące na przyjęcie decyzji o wyznaczeniu strażnika dostępu. Od momentu podjęcia decyzji przez Komisję wyznaczeni strażnicy dostępu będą mieli maksymalnie sześć miesięcy na zapewnienie zgodności z obowiązkami przewidzianymi w akcie o rynkach cyfrowych.

Komisja zamierza zorganizować szereg warsztatów technicznych z udziałem zainteresowanych stron, aby uzyskać ich opinie na temat przestrzegania przepisów przez strażników dostępu.

Dokumenty

12 PAŹDZIERNIK 2022
Regulation on Digital markets act
English
(679.12 KB - HTML)
Pobierz