Skip to main content

Rättsakten om digitala marknader – rättvisa och öppna digitala marknader

En del stora internetplattformar fungerar som ”grindvakter” på de digitala marknaderna. Rättsakten om digitala marknader ska se till att plattformarna beter sig rättvist på nätet. Tillsammans med rättsakten om digitala tjänster är rättsakten om digitala marknader kärnan i EU:s digitala strategi.

Vilka är grindvakterna?

Rättsakten om digitala marknader innehåller mycket tydligt definierade objektiva kriterier för att beteckna stora internetplattformar som så kallade ”grindvakter”. Därmed ska rättsakten lösa problemet med stora, systemviktiga plattformar.

Kriterierna för vilka företag som kan betecknas som grindvakter är uppfyllda om ett företag

  • har en stark ekonomisk ställning, stor inverkan på den inre marknaden och är verksamt i flera EU-länder
  • har en stark ställning som mellanhand, dvs. det kopplar samman en stor användarbas med många företag
  • har (eller kommer att få) en befäst och varaktig ställning på marknaden, dvs. ställningen är stabil över tid om företaget uppfyller de båda kriterierna ovan under de senaste tre budgetåren.

Vilka är fördelarna med rättsakten om digitala marknader?

  • Företagsanvändare som är beroende av grindvakter för att erbjuda sina tjänster på den inre marknaden får rättvisare affärsvillkor.
  • Innovatörer och uppstartsföretag på teknikområdet kommer att få fler möjligheter att konkurrera och vara innovativa i plattformsmiljön utan att behöva rätta sig efter orättvisa villkor som hämmar deras utveckling.
  • Konsumenterna kommer att få fler och bättre tjänster att välja mellan, fler möjligheter att byta leverantör om de vill det, mer direkt tillgång till tjänster och skäligare priser.
  • Grindvakterna har samma möjlighet som tidigare att vara innovativa och erbjuda nya tjänster. Men de kommer inte att kunna använda orättvisa metoder mot de företagskunder och privatkunder som är beroende av dem, så att grindvakterna får en oberättigad fördel.

Vad innebär rättsakten för grindvakterna?

Med de nya reglerna införs krav på grindvakterna om vad de får och inte får göra i sin dagliga verksamhet.

Exempel på vad grindvakterna får göra:

De måste låta tredje parter samverka med grindvakternas egna tjänster i specifika situationer.

De måste tillåta sina företagskunder att få tillgång till den data de själva genererar vid användningen av grindvakternas plattformar.

De måste förse de företag som annonserar på deras plattformar med de verktyg och den information som krävs för att annonsörer och utgivare ska kunna göra sina egna självständiga kontroller av de annonser som visas på plattformarna.

De måste låta sina företagskunder marknadsföra sina erbjudanden och ingå avtal med sina kunder utanför grindvakternas plattformar.

Exempel på vad grindvakterna inte längre får göra:

De får inte ge sina egna varor och tjänster en mer gynnsam behandling i rankningar än liknande varor och tjänster som tredje part erbjuder på deras plattformar.

De får inte hindra konsumenterna från att ta kontakt med företag utanför deras plattformar.

De får inte hindra kunderna från att avinstallera förhandsinstallerade program eller appar om de så önskar.

De får inte spåra slutanvändarna utanför grindvakternas centrala plattformstjänst med riktad annonsering utan att ett faktiskt samtycke har getts.

Hur ska kommissionen se till att reglerna håller jämna steg med den snabba digitala utvecklingen?

För att se till att de nya reglerna för grindvakter håller jämna steg med den snabba utvecklingen på de digitala marknaderna ska kommissionen göra marknadsundersökningar. Tack vare undersökningarna ska kommissionen kunna

  • beteckna företag som grindvakter
  • uppdatera kraven på grindvakterna på ett dynamiskt sätt när det behövs
  • utforma sanktioner mot systematiska överträdelser mot reglerna i rättsakten om digitala marknader.

 

Vilka blir följderna om grindvakterna inte följer reglerna?

Böter

på upp till 10 procent av företagets totala årsomsättning i hela världen eller upp till 20 procent vid upprepade överträdelser.

Vite

på upp till 5 procent av den genomsnittliga dagsomsättningen.

Sanktioner

Om ett företag systematiskt bryter mot reglerna i rättsakten om digitala marknader kan ytterligare sanktioner bli aktuella för grindvakterna efter en marknadsutredning. Sanktionerna måste stå i proportion till det begångna brottet. Om nödvändigt och som sista utväg kan icke-ekonomiska åtgärder vidtas. Sanktionerna kan gälla företagens beteende eller deras struktur, t.ex. avyttring av (delar av) ett företag.

De nya reglerna i korthet

Användare

Läs mer om vad de nya reglerna betyder för användarna.

Företag

Läs mer om vad de nya reglerna betyder för företagen.

Plattformar

Läs mer om vad de nya reglerna betyder för plattformarna.

Vad händer nu?

Rättsakten om digitala marknader ska börja tillämpas den 2 maj 2023. Inom två månader måste företag som erbjuder viktiga plattformstjänster underrätta kommissionen om detta och lämna in all relevant information. Kommissionen har därefter två månader på sig att anta ett beslut som betecknar företaget som grindvakt. Efter kommissionens beslut har företag som betecknas som grindvakter högst sex månader på sig att uppfylla skyldigheterna enligt rättsakten.

Kommissionen planerar att anordna flera tekniska workshoppar för intresserade aktörer för att samla in synpunkter på grindvakternas efterlevnad av sina skyldigheter.

Dokument

Regulation on Digital markets act
English
(679.12 KB - HTML)
Ladda ner