Skip to main content

Strategie pro rovnost žen a mužů

Dosavadní výsledky a hlavní oblasti činnosti.

Dosavadní úspěchy v oblasti genderové rovnosti

I když v genderové oblasti existují stále nerovnosti, dosáhla EU v posledních desetiletích významného pokroku. Vděčíme za to

 • právním předpisům o rovném zacházení
 • začleňování genderového hlediska do všech ostatních politik (tzv. genderový mainstreaming)
 • zvláštním opatřením ke zlepšení postavení žen

Mezi povzbudivé trendy patří vyšší počet žen na trhu práce a pokrok, kterého ženy dosáhly při získávání lepšího vzdělání i odborné kvalifikace.

Rozdíly v postavení žen a mužů však přetrvávají. Na trhu práce jsou ženy stále více zastoupeny v hůře placených odvětvích a naopak nedostatek jich najdeme na vedoucích pozicích.

Strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020–2025

Strategie Evropské unie pro rovnost žen a mužů je výsledkem odhodlání Komise Ursuly von der Leyenové vytvořit Unii, která bude založená na skutečné rovnosti. Ve strategii jsou předloženy politické cíle a opatření, jimiž se má do roku 2025 dosáhnout značného pokroku na cestě směrem k Evropě založené na genderové rovnosti. Cílem je vytvořit takovou společnost, kde mají ženy i muži, dívky i chlapci v celé své rozmanitosti možnost zvolit si svou vlastní životní cestu, kde mají rovné šance dosáhnout životních úspěchů a kde se mohou stejnou měrou podílet na rozvoji evropské společnosti a stát v čele společenského vývoje.

Hlavními cíli je potírání genderově podmíněného násilí, vyvracení genderových stereotypů, odstranění genderově podmíněných rozdílů na trhu práce, dosažení rovnocenného zastoupení v různých odvětvích hospodářství, řešení rozdílů v odměňování a v důchodech mezi ženami a muži, odstranit rozdíly v poskytování péče a dosáhnout vyrovnaného zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích a v politice. Strategie uplatňuje dvojí přístup: genderový mainstreaming, který se kombinuje s cílenými opatřeními, a meziodvětvový přístup při provádění přijatých opatření. Strategie se zaměřuje na opatření v rámci EU a zároveň je v souladu s vnější politikou EU prosazující genderové otázky a posílení postavení žen.

Pokud jde o první kroky při realizaci strategie, předložila Komise 4. března 2021 návrh závazných opatření týkajících se transparentnosti odměňování.

Dne 8. března 2022 přijala Evropská komise nový celounijní návrh směrnice o boji proti násilí páchanému na ženách a domácímu násilí. Cílem návrhu je zavést cílená minimální pravidla týkající se práv této skupiny obětí trestných činů a kriminalizovat nejzávažnější formy násilí páchaného na ženách a kybernetického násilí.

Dalším milníkem je směrnice o genderové vyváženosti v řídících a dozorčích orgánech společností, jejímž cílem je zlepšit genderovou vyváženost na pozicích s rozhodovací pravomocí v největších kotovaných společnostech v EU. Po deseti letech jednání byla směrnice 22. listopadu 2022 přijata.

Evropská komise zahájila 8. března 2023 kampaň zpochybňující genderové stereotypy. Tato celounijní kampaň se zaměřuje na genderové stereotypy, s nimiž se pohlíží na muže a ženy v různých životních situacích, včetně výběru povolání, rozdělení péče o rodinu a rozhodování. Kampaň je jedním z konkrétních výstupů Strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020–2025.

5 BŘEZEN 2020
Unie rovnosti: strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020–2025
čeština
(250.08 KB - HTML)
Stáhnout
Všeobecné publikace24 listopad 2022
Factsheet - Championing Gender Equality
Championing Gender Equality
English
(3.15 MB - PDF)
Stáhnout
Všeobecné publikace5 březen 2020
Na cestě k Unii rovnosti: Strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020–2025

Na cestě k Unii rovnosti: Strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020–2025

Striving for a Union of Equality
čeština
(268.48 KB - PDF)
Stáhnout
 • Амбиция за Съюз на равенство: Стратегията за равенство между половете за 2020—2025 г.

  Амбиция за Съюз на равенство: Стратегията за равенство между половете за 2020—2025 г.

  български
  (323.12 KB - PDF)
  Stáhnout
 • Trabajar por una Unión de la Igualdad: La Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025

  Trabajar por una Unión de la Igualdad:La Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025

  español
  (263.59 KB - PDF)
  Stáhnout
 • På vej mod en Union med ligestilling: Strategien for ligestilling mellem kønnene 2020-2025

  På vej mod en Union med ligestilling: Strategien for ligestilling mellem kønnene 2020-2025

  dansk
  (347.77 KB - PDF)
  Stáhnout
 • Hin zu einer Union der Gleichheit: Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter 2020-2025

  Hin zu einer Union der Gleichheit: Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter 2020-2025

  Deutsch
  (274.19 KB - PDF)
  Stáhnout
 • Eesmärgiks on võrdõiguslik liit: Soolise võrdõiguslikkuse strateegia 2020–2025

  Eesmärgiks on võrdõiguslik liit: Soolise võrdõiguslikkuse strateegia 2020–2025

  eesti
  (242.72 KB - PDF)
  Stáhnout
 • Με στόχο μια Ένωση ισότητας: Η στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025

  Με στόχο μια Ένωση ισότητας: Η στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025

  ελληνικά
  (266.74 KB - PDF)
  Stáhnout
 • Gender Equality Strategy Factsheet - Striving for a Union of Equality: The Gender Equality Strategy 2020-2025
  English
  (243.93 KB - PDF)
  Stáhnout
 • Vers une Union de l’égalité: La stratégie en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025

  Vers une Union de l’égalité: La stratégie en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025

  français
  (270.69 KB - PDF)
  Stáhnout
 • Ag dréim le hAontas an Chomhionannais a bheith i réim: An Straitéis maidir le Comhionannas Inscne 2020-2025

  Ag dréim le hAontas an Chomhionannais a bheith i réim: An Straitéis maidir le Comhionannas Inscne 2020-2025

  Gaeilge
  (268.79 KB - PDF)
  Stáhnout
 • Težnja za Unijom ravnopravnosti: Strategija za rodnu ravnopravnost 2020. – 2025.

  Težnja za Unijom ravnopravnosti: Strategija za rodnu ravnopravnost 2020. – 2025.

  hrvatski
  (247.67 KB - PDF)
  Stáhnout
 • Verso un'Unione dell'uguaglianza: La strategia per la parità di genere 2020-2025

  Verso un'Unione dell'uguaglianza: La strategia per la parità di genere 2020-2025

  italiano
  (283.14 KB - PDF)
  Stáhnout
 • Centieni izveidot Līdztiesības savienību: Dzimumu līdztiesības stratēģija 2020.–2025. gadam

  Centieni izveidot Līdztiesības savienību: Dzimumu līdztiesības stratēģija 2020.–2025. gadam

  latviešu
  (256.93 KB - PDF)
  Stáhnout
 • Lygybės Sąjungos siekimas: 2020–2025 m. lyčių lygybės strategija

  Lygybės Sąjungos siekimas: 2020–2025 m. lyčių lygybės strategija

  lietuvių
  (259.86 KB - PDF)
  Stáhnout
 • Az egyenlőségközpontú Unió megteremtése: A 2020-2025 közötti időszakra szóló nemi esélyegyenlőségi stratégia

  Az egyenlőségközpontú Unió megteremtése: A 2020-2025 közötti időszakra szóló nemi esélyegyenlőségi stratégia

  magyar
  (275.39 KB - PDF)
  Stáhnout
 • Ħidma għal Unjoni ta’ Ugwaljanza: L-istrateġija għall-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri 2020–2025

  Ħidma għal Unjoni ta’ Ugwaljanza: L-istrateġija għall-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri 2020–2025

  Malti
  (489.35 KB - PDF)
  Stáhnout
 • Streven naar een Unie van gelijkheid: De strategie voor gendergelijkheid 2020-2025

  Streven naar een Unie van gelijkheid: De strategie voor gendergelijkheid 2020-2025

  Nederlands
  (284.23 KB - PDF)
  Stáhnout
 • Dążenie do Unii równości: Strategia na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020–2025

  Dążenie do Unii równości: Strategia na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020–2025

  polski
  (266.13 KB - PDF)
  Stáhnout
 • Rumo a uma União da Igualdade: Estratégia Europeia para a Igualdade de Género 2020-2025

  Rumo a uma União da Igualdade: Estratégia Europeia para a Igualdade de Género 2020-2025

  português
  (289.64 KB - PDF)
  Stáhnout
 • Către o Uniune a egalității: Strategia privind egalitatea de gen (2020-2025)

  Către o Uniune a egalității: Strategia privind egalitatea de gen (2020-2025)

  română
  (271.56 KB - PDF)
  Stáhnout
 • Snaha o vybudovanie Únie rovnosti: Stratégia pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025

  Snaha o vybudovanie Únie rovnosti: Stratégia pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025

  slovenčina
  (276.63 KB - PDF)
  Stáhnout
 • Prizadevanja za Unijo enakosti: Strategija za enakost spolov 2020-2025

  Prizadevanja za Unijo enakosti: Strategija za enakost spolov 2020-2025

  slovenščina
  (262.69 KB - PDF)
  Stáhnout
 • Tavoitteena tasa-arvon unioni: Sukupuolten tasa-arvostrategia 2020–2025

  Tavoitteena tasa-arvon unioni: Sukupuolten tasa-arvostrategia 2020–2025

  suomi
  (249.21 KB - PDF)
  Stáhnout
 • Ett jämställt EU i sikte: Jämställdhetsstrategi 2020-2025

  Ett jämställt EU i sikte: Jämställdhetsstrategi 2020-2025

  svenska
  (268.77 KB - PDF)
  Stáhnout

Výroční zpráva o rovnosti žen a mužů

Zpráva o rovnosti žen a mužů v EU za rok 2023 je třetí zprávou v rámci Strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020–2025. Zpráva podává přehled aktuálního stavu genderové problematiky v EU a jejích členských státech. Zdůrazňuje úspěchy EU v pěti klíčových oblastech, jichž se strategie týká, a uvádí inspirativní příklady z členských států a projektů financovaných z EU v těchto oblastech.

2 BŘEZEN 2023
2023 Report on Gender Equality in the EU
English
(2.21 MB - PDF)
Stáhnout

Zde můžete nahlédnout do předchozích zpráv o rovnosti žen a mužů (v roce 2016 a 2020 nebyly zveřejněny žádné zprávy)

Strategický závazek ohledně rovnosti žen a mužů

Ve strategickém závazku ohledně rovnosti žen a mužů na období 2016–2019 je vymezen rámec pro činnost Komise v tomto období.

Strategie se zaměřuje na těchto pět prioritních oblastí:

 • zvýšení účasti žen na trhu práce a ekonomická nezávislost žen a mužů
 • snížení rozdílů v odměňování a rozdílů ve výši důchodů žen a mužů, a tudíž boj proti chudobě žen
 • prosazování vyváženého zastoupení žen a mužů na vedoucích pozicích
 • boj proti genderově podmíněnému násilí a ochrana obětí spolu s náležitou podporou
 • prosazování rovnosti žen a mužů a práv žen na celém světě

Strategie stanoví v každé z těchto prioritních oblastí specifické cíle a navrhuje více než 30 konkrétních opatření. Tento závazek znovu potvrzuje odhodlání EU prosazovat rovnost žen a mužů: genderové hledisko bude proto začleněno do všech politik i programů financování EU.

2 ČERVEN 2017
Strategic engagement for gender equality 2016-2019
English
(534.8 KB - PDF)
Stáhnout
10 ÚNOR 2020
Evaluation of the strengths and weaknesses of the Strategic Engagement for Gender Equality 2016–2019
English
(686.64 KB - PDF)
Stáhnout

 

Dokumenty

 

12 PROSINEC 2019
Report: New Visions for Gender Equality 2019
English
(970.73 KB - PDF)
Stáhnout

 

6 BŘEZEN 2018
Factsheet - What Europeans have to say about gender equality
English
(933.2 KB - PDF)
Stáhnout