Skip to main content

Spravedlnost a základní práva

Občané EU mají právo usadit se a žít v kterékoli zemi EU a překračovat volně hranice mezi členskými státy. Komise chce z Evropské unie vytvořit prostor fungující podle principů spravedlnosti, ve kterém se mohou občané spoléhat na svá práva a podnikatelské subjekty maximálně těžit z výhod jednotného trhu. 

Policies

Rovnost žen a mužů ve světě

Mezinárodní společenství prosazuje rovnost žen a mužů jako jednu ze svých priorit. Chce tak zlepšit životní podmínky žen a dětí na celém světě.

Mezinárodní lidská práva

Lidská práva Evropská unie hájí v rámci politického dialogu s jednotlivými státy, humanitární podporou, svou rozvojovou politikou a účastí na mnohostranných fórech, jako je Organizace spojených národů.

Občanství EU

Právo občanů EU na volný pohyb a konzulární ochranu ajejich volební práva

Civil justice

The EU has put in place a number of measures designed to help citizens with cross-border litigation.

Criminal justice

The EU wants to build an area of criminal justice, where fair trial rights for citizens are protected and police, prosecutors and judges work together.

Digitalisation of justice

Digitalisation of justice systems aims to give a new push for European democracy in line with the political priority of a Europe fit for the digital age.

Ochrana údajů

Informace o právu na ochranu osobních údajů, o nařízení a směrnici upravujících tuto oblast a o reformě souvisejících pravidel

Prosazování právního státu

Právní stát je jednou ze základních hodnot Unie, která je zakotvena v článku 2 Smlouvy o Evropské unii. Je rovněž předpokladem pro ochranu všech ostatních základních hodnot Unie, včetně základních práv a demokracie. Dodržování zásad právního státu má zásadní význam pro samotné fungování EU: pro účinné uplatňování práva EU, pro řádné fungování vnitřního trhu, pro zachování prostředí příznivého pro investice a pro vzájemnou důvěru. Jádrem právního státu je účinná soudní ochrana, která vyžaduje nezávislost, kvalitu a účinnost vnitrostátních systémů soudnictví.

Combatting discrimination

Tackling discrimination and racism, gender equality and equal pay rules, actions on Roma integration and LGBTI equality

Práva dítěte

Evropská unie práva dítěte chrání aprosazuje. Všechny politiky EU, které mají na děti nějaký dopad, musí být navrženy vsouladu snejlepšími zájmy dítěte.

Rovnost žen a mužů

Odstranění rozdílů v odměňování žen a mužů, posílení vyváženého zastoupení žen a mužů v politice a v podnikání, ukončení násilí na základě pohlaví, mezinárodní rovnost žen a mužů

Related

Commissioner   Didier Reynders, Helena Dalli
Departments:    Justice and Consumers