Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Стратегия за равенство между половете

Постижения и ключови области на действие

Постижения в областта на равенството между половете

Въпреки че все още съществуват неравенства, ЕС постигна значителен напредък в областта на равенството между половете през последните десетилетия. Това е резултат от:

 • законодателството за равно третиране
 • интегрирането на принципа на равенство между половете във всички останали политики
 • конкретни мерки за напредък на жените.

Сред окуражаващите тенденции в тази сфера са по-високият брой жени на пазара на труда и техният напредък по отношение на по-доброто образование и обучение.

Въпреки това продължават да съществуват разлики между половете, като на пазара на труда жените все още са по-многобройни в секторите с по-ниско заплащане и недостатъчно представени на ръководни длъжности.

Стратегия за равенство между половете за периода 2020—2025 г.

Стратегията на ЕС за равенство между половете е плод на ангажимента на Комисията „Фон дер Лайен“ за постигане на Съюза на равенство. В стратегията са представени политически цели и действия за постигане на значителен напредък до 2025 г. към равенство на половете в Европа. Целта е изграждане на Съюз, в който жените и мъжете, момичетата и момчетата — в цялото си многообразие — са свободни да следват пътя, който са избрали в живота си, разполагат с равни възможности да просперират и могат да участват и ръководят европейското общество на равни начала.

Основните цели са премахване на насилието, основано на пола; борба със стереотипите, свързани с пола; преодоляване на неравенството между половете на пазара на труда; постигане на равнопоставено участие в различните сектори на икономиката; преодоляване на разликите в заплащането и в пенсиите на жените и мъжете; преодоляване на разликите между жените и мъжете по отношение на полагането на грижи и постигане на равновесие между половете в политиката и ръководните длъжности. В стратегията се следва двоен подход на интегриране на принципа за равенство между половете във всички области, съчетано с целенасочени действия, като изпълнението ѝ се базира на хоризонталния принцип за интерсекционалност. Стратегията е съсредоточена върху действия в рамките на ЕС, но е съгласувана и с външната политика на Съюза за равенство между половете и овластяване на жените.

Като едно от първите действия за изпълнение на стратегията, на 4 март 2021 г. Комисията предложи задължителни мерки за прозрачност в заплащането.

На 8 март 2022 г. Европейската комисия прие ново общоевропейско предложение за директива за борба с насилието над жени и домашното насилие. Предложението има за цел да се въведат целеви минимални правила относно правата на тази група жертви на престъпления и да се криминализират най-тежките форми на насилие срещу жени и на кибернасилие.

Важно постижение е Директивата относно жените в управителните съвети, която има за цел подобряване на баланса между половете на заемащите ръководни длъжности в най-големите дружества в ЕС, регистрирани за борсова търговия. След 10 години преговори директивата беше окончателно приета на 22 ноември 2022 г.

На 8 март 2023 г. Европейската комисия започна кампания за борба със стереотипите, свързани с пола. Тази обща за целия ЕС кампания е насочена към свързаните с пола стереотипи, които засягат както мъжете, така и жените, в различни области на живота, включително избор на професия, споделяне на отговорностите за полагане на грижи и вземане на решения. Това е конкретен резултат от Стратегията за равенство между половете за 2020—2025 г.

5 МАРТ 2020
Съюз на равенство: Стратегия за равенство между половете (2020 — 2025 г.)
български
(303.77 KB - HTML)
Изтегляне
Общи публикации24 ноември 2022
Factsheet - Championing Gender Equality
Championing Gender Equality
English
(3.15 MB - PDF)
Изтегляне
Общи публикации5 март 2020
Амбиция за Съюз на равенство: Стратегията за равенство между половете за 2020—2025 г.

Амбиция за Съюз на равенство: Стратегията за равенство между половете за 2020—2025 г.

Striving for a Union of Equality
български
(323.12 KB - PDF)
Изтегляне
 • Trabajar por una Unión de la Igualdad: La Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025

  Trabajar por una Unión de la Igualdad:La Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025

  español
  (263.59 KB - PDF)
  Изтегляне
 • Na cestě k Unii rovnosti: Strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020–2025

  Na cestě k Unii rovnosti: Strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020–2025

  čeština
  (268.48 KB - PDF)
  Изтегляне
 • På vej mod en Union med ligestilling: Strategien for ligestilling mellem kønnene 2020-2025

  På vej mod en Union med ligestilling: Strategien for ligestilling mellem kønnene 2020-2025

  dansk
  (347.77 KB - PDF)
  Изтегляне
 • Hin zu einer Union der Gleichheit: Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter 2020-2025

  Hin zu einer Union der Gleichheit: Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter 2020-2025

  Deutsch
  (274.19 KB - PDF)
  Изтегляне
 • Eesmärgiks on võrdõiguslik liit: Soolise võrdõiguslikkuse strateegia 2020–2025

  Eesmärgiks on võrdõiguslik liit: Soolise võrdõiguslikkuse strateegia 2020–2025

  eesti
  (242.72 KB - PDF)
  Изтегляне
 • Με στόχο μια Ένωση ισότητας: Η στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025

  Με στόχο μια Ένωση ισότητας: Η στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025

  ελληνικά
  (266.74 KB - PDF)
  Изтегляне
 • Gender Equality Strategy Factsheet - Striving for a Union of Equality: The Gender Equality Strategy 2020-2025
  English
  (243.93 KB - PDF)
  Изтегляне
 • Vers une Union de l’égalité: La stratégie en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025

  Vers une Union de l’égalité: La stratégie en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025

  français
  (270.69 KB - PDF)
  Изтегляне
 • Ag dréim le hAontas an Chomhionannais a bheith i réim: An Straitéis maidir le Comhionannas Inscne 2020-2025

  Ag dréim le hAontas an Chomhionannais a bheith i réim: An Straitéis maidir le Comhionannas Inscne 2020-2025

  Gaeilge
  (268.79 KB - PDF)
  Изтегляне
 • Težnja za Unijom ravnopravnosti: Strategija za rodnu ravnopravnost 2020. – 2025.

  Težnja za Unijom ravnopravnosti: Strategija za rodnu ravnopravnost 2020. – 2025.

  hrvatski
  (247.67 KB - PDF)
  Изтегляне
 • Verso un'Unione dell'uguaglianza: La strategia per la parità di genere 2020-2025

  Verso un'Unione dell'uguaglianza: La strategia per la parità di genere 2020-2025

  italiano
  (283.14 KB - PDF)
  Изтегляне
 • Centieni izveidot Līdztiesības savienību: Dzimumu līdztiesības stratēģija 2020.–2025. gadam

  Centieni izveidot Līdztiesības savienību: Dzimumu līdztiesības stratēģija 2020.–2025. gadam

  latviešu
  (256.93 KB - PDF)
  Изтегляне
 • Lygybės Sąjungos siekimas: 2020–2025 m. lyčių lygybės strategija

  Lygybės Sąjungos siekimas: 2020–2025 m. lyčių lygybės strategija

  lietuvių
  (259.86 KB - PDF)
  Изтегляне
 • Az egyenlőségközpontú Unió megteremtése: A 2020-2025 közötti időszakra szóló nemi esélyegyenlőségi stratégia

  Az egyenlőségközpontú Unió megteremtése: A 2020-2025 közötti időszakra szóló nemi esélyegyenlőségi stratégia

  magyar
  (275.39 KB - PDF)
  Изтегляне
 • Ħidma għal Unjoni ta’ Ugwaljanza: L-istrateġija għall-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri 2020–2025

  Ħidma għal Unjoni ta’ Ugwaljanza: L-istrateġija għall-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri 2020–2025

  Malti
  (489.35 KB - PDF)
  Изтегляне
 • Streven naar een Unie van gelijkheid: De strategie voor gendergelijkheid 2020-2025

  Streven naar een Unie van gelijkheid: De strategie voor gendergelijkheid 2020-2025

  Nederlands
  (284.23 KB - PDF)
  Изтегляне
 • Dążenie do Unii równości: Strategia na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020–2025

  Dążenie do Unii równości: Strategia na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020–2025

  polski
  (266.13 KB - PDF)
  Изтегляне
 • Rumo a uma União da Igualdade: Estratégia Europeia para a Igualdade de Género 2020-2025

  Rumo a uma União da Igualdade: Estratégia Europeia para a Igualdade de Género 2020-2025

  português
  (289.64 KB - PDF)
  Изтегляне
 • Către o Uniune a egalității: Strategia privind egalitatea de gen (2020-2025)

  Către o Uniune a egalității: Strategia privind egalitatea de gen (2020-2025)

  română
  (271.56 KB - PDF)
  Изтегляне
 • Snaha o vybudovanie Únie rovnosti: Stratégia pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025

  Snaha o vybudovanie Únie rovnosti: Stratégia pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025

  slovenčina
  (276.63 KB - PDF)
  Изтегляне
 • Prizadevanja za Unijo enakosti: Strategija za enakost spolov 2020-2025

  Prizadevanja za Unijo enakosti: Strategija za enakost spolov 2020-2025

  slovenščina
  (262.69 KB - PDF)
  Изтегляне
 • Tavoitteena tasa-arvon unioni: Sukupuolten tasa-arvostrategia 2020–2025

  Tavoitteena tasa-arvon unioni: Sukupuolten tasa-arvostrategia 2020–2025

  suomi
  (249.21 KB - PDF)
  Изтегляне
 • Ett jämställt EU i sikte: Jämställdhetsstrategi 2020-2025

  Ett jämställt EU i sikte: Jämställdhetsstrategi 2020-2025

  svenska
  (268.77 KB - PDF)
  Изтегляне

Годишен доклад за равенството между половете

Докладът за 2023 г. относно равенството между половете в ЕС е третият доклад в рамките на стратегията за равенство между половете за периода 2020—2025 г. В доклада се прави преглед на актуалното състояние в ЕС и неговите държави членки по отношение на равенството между половете. Също така се подчертават постиженията на ЕС в петте ключови области, обхванати от стратегията, и се представят вдъхновяващи примери от държавите членки и финансираните от ЕС проекти в тези области.

2 МАРТ 2023
2023 Report on Gender Equality in the EU
English
(2.21 MB - PDF)
Изтегляне

Вижте всички предишни доклади относно равенството между половете (през 2016 г. и 2020 г. не са публикувани доклади)

Стратегически ангажимент за равенство между половете

Стратегическият ангажимент за равенство между половете за периода 2016—2019 г. определи рамката за работата на Комисията през съответния период за постигане на равенство между половете.

Стратегическият ангажимент е насочен към следните пет приоритетни области:

 • увеличаване на участието на жените на пазара на труда и икономическата независимост на жените и мъжете;
 • намаляване на разликите между половете по отношение на заплащането, доходите и пенсиите с цел борба с бедността сред жените;
 • насърчаване на равенството между жените и мъжете в процеса на вземане на решения;
 • борба с основаното на пола насилие и защита и подкрепа за жертвите;
 • насърчаване на равенството между половете и правата на жените по целия свят.

В стратегическия ангажимент се поставят цели във всяка една от тези приоритетни области и се посочват над 30 конкретни действия. Потвърждава се и ангажиментът за интегриране на принципа на равенство между половете: измерение на равенството между половете ще бъде интегрирано във всички политики и програми за финансиране на ЕС.

2 ЮНИ 2017
Strategic engagement for gender equality 2016-2019
English
(534.8 KB - PDF)
Изтегляне
10 ФЕВРУАРИ 2020
Evaluation of the strengths and weaknesses of the Strategic Engagement for Gender Equality 2016–2019
English
(686.64 KB - PDF)
Изтегляне

 

Документи

 

12 ДЕКЕМВРИ 2019
Report: New Visions for Gender Equality 2019
English
(970.73 KB - PDF)
Изтегляне

 

6 МАРТ 2018
Factsheet - What Europeans have to say about gender equality
English
(933.2 KB - PDF)
Изтегляне