Skip to main content
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Στρατηγική για την ισότητα των φύλων

Επιτεύγματα και βασικοί τομείς δράσης.

Επιτεύγματα όσον αφορά την ισότητα των φύλων

Η ΕΕ έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά την ισότητα των φύλων τις τελευταίες δεκαετίες, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν ανισότητες. Η πρόοδος αυτή οφείλεται στα εξής:

  • στη νομοθεσία για την ίση μεταχείριση·
  • στο γεγονός ότι η διάσταση του φύλου λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις άλλες πολιτικές·
  • στα ειδικά μέτρα για την προώθηση των γυναικών.

Είναι ενθαρρυντικό ότι υπάρχει υψηλότερος αριθμός γυναικών στην αγορά εργασίας και ότι οι γυναίκες σημειώνουν πρόοδο όσον αφορά την εξασφάλιση καλύτερης εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Εντούτοις, το χάσμα μεταξύ των φύλων παραμένει και στην αγορά εργασίας, καθώς οι γυναίκες συνεχίζουν να υπερεκπροσωπούνται στους χαμηλότερα αμειβόμενους τομείς και να υποεκπροσωπούνται σε θέσεις λήψης αποφάσεων.

Στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025

Η στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων υλοποιεί τη δέσμευση της Επιτροπής ως προς την επίτευξη μιας Ένωσης ισότητας. Η στρατηγική παρουσιάζει στόχους πολιτικής και δράσεις για την επίτευξη σημαντικής προόδου έως το 2025 προς μια Ευρώπη με ισότητα των φύλων. Στόχος είναι μια Ένωση στην οποία οι γυναίκες και οι άνδρες, τα κορίτσια και τα αγόρια, σε όλη την πολυμορφία τους, θα είναι ελεύθεροι να χαράξουν την πορεία που αυτοί επιλέγουν στη ζωή τους, θα έχουν ίσες ευκαιρίες ανέλιξης και θα μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα και να αναλαμβάνουν ηγετικό ρόλο στην ευρωπαϊκή κοινωνία μας.

Οι κύριοι στόχοι είναι: να σταματήσει η έμφυλη βία· να αμφισβητηθούν τα έμφυλα στερεότυπα· να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των φύλων στην αγορά εργασίας· να επιτευχθεί η ίση συμμετοχή των δύο φύλων σε διάφορους τομείς της οικονομίας· να αντιμετωπιστεί το μισθολογικό και το συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων· να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των φύλων όσον αφορά τη φροντίδα και να επιτευχθεί η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και στην πολιτική. Η στρατηγική ακολουθεί μια διττή προσέγγιση της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου σε συνδυασμό με στοχευμένες δράσεις, ενώ η διατομεακότητα αποτελεί οριζόντια αρχή για την εφαρμογή της. Αν και η στρατηγική επικεντρώνεται σε δράσεις εντός της ΕΕ, είναι συνεπής με την εξωτερική πολιτική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών.

Ως ένα από τα πρώτα παραδοτέα της στρατηγικής, στις 4 Μαρτίου 2021 η Επιτροπή πρότεινε δεσμευτικά μέτρα για τη μισθολογική διαφάνεια.

Στις 8 Μαρτίου 2022 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη νέα πρόταση οδηγίας σε επίπεδο ΕΕ για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, με σκοπό να καθιερώσει στοχευμένους ελάχιστους κανόνες σχετικά με τα δικαιώματα αυτής της ομάδας θυμάτων εγκληματικών πράξεων και να ποινικοποιήσει τις μορφές βίας κατά των γυναικών και της βίας στον κυβερνοχώρο.

Μια Ένωση ισότητας — Στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025
ελληνικά
(309.99 KB - HTML)
Τηλεφόρτωση
Factsheet - Championing gender equality - cover
Με στόχο μια Ένωση ισότητας: Η στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025
ελληνικά
(266.74 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

 

Στρατηγική δέσμευση για την ισότητα των φύλων

Η στρατηγική δέσμευση για την ισότητα των φύλων 2016-2019 καθόρισε το πλαίσιο για τις εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αποσκοπούν στην ισότητα των φύλων κατά την περίοδο αναφοράς.

Η στρατηγική δέσμευση εστιάζει στους παρακάτω πέντε τομείς προτεραιότητας:

  • αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και της οικονομικής ανεξαρτησίας γυναικών και ανδρών
  • μείωση του χάσματος στους μισθούς, τις αποδοχές και τις συντάξεις λόγω φύλου και, συνεπώς, καταπολέμηση της φτώχειας των γυναικών
  • προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων
  • καταπολέμηση της έμφυλης βίας και προστασία και υποστήριξη των θυμάτων
  • προώθηση της ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων των γυναικών σε ολόκληρο τον κόσμο

Η στρατηγική δέσμευση καθορίζει στόχους σε κάθε έναν από αυτούς τους τομείς προτεραιότητας και κατονομάζει πάνω από 30 συγκεκριμένες δράσεις. Επιβεβαιώνει τη δέσμευση για συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου: η διάσταση της ισότητας των φύλων θα ενσωματωθεί σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ καθώς και στα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ.

Strategic engagement for gender equality 2016-2019
English
(534.8 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Evaluation of the strengths and weaknesses of the Strategic Engagement for Gender Equality 2016–2019
English
(686.64 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Ετήσια έκθεση για την ισότητα των φύλων

Η έκθεση του 2022 για την ισότητα των φύλων στην ΕΕ είναι η δεύτερη έκθεση στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής για την ισότητα για την περίοδο 2020-2025. Στην έκθεση αυτή γίνεται απολογισμός της θέσης της ΕΕ και των κρατών μελών της όσον αφορά την ισότητα των φύλων. Τονίζονται τα επιτεύγματα της ΕΕ στους πέντε βασικούς τομείς που καλύπτει η στρατηγική και παρατίθενται ενθαρρυντικά παραδείγματα από τα κράτη μέλη και από έργα ενωσιακής χρηματοδότησης στους τομείς αυτούς.

2022 Report on Gender Equality in the EU
English
(1.4 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Ανατρέξτε σε όλες τις προηγούμενες εκθέσεις για την ισότητα των φύλων (δεν δημοσιεύθηκαν εκθέσεις το 2016 και το 2020)+

Documents

Report: New Visions for Gender Equality 2019
English
(970.73 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Factsheet - What Europeans have to say about gender equality
English
(933.2 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Gender Equality cartoon
English
(94.33 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση