Skip to main content
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Στρατηγική για την ισότητα των φύλων

Επιτεύγματα και βασικοί τομείς δράσης.

Επιτεύγματα όσον αφορά την ισότητα των φύλων

Παρότι εξακολουθούν να υπάρχουν ανισότητες, η ΕΕ έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά την ισότητα των φύλων τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτό είναι αποτέλεσμα

 • της νομοθεσίας για την ίση μεταχείριση
 • της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου και της ένταξης της οπτικής αυτής σε όλες τις άλλες πολιτικές
 • ειδικών μέτρων για την προώθηση των γυναικών.

Στις ενθαρρυντικές τάσεις περιλαμβάνεται ο υψηλότερος αριθμός γυναικών στην αγορά εργασίας και η πρόοδός τους όσον αφορά την εξασφάλιση καλύτερης εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Εντούτοις, το χάσμα μεταξύ των φύλων παραμένει και στην αγορά εργασίας, καθώς οι γυναίκες συνεχίζουν να υπερεκπροσωπούνται στους χαμηλότερα αμειβόμενους τομείς και να υποεκπροσωπούνται σε θέσεις λήψης αποφάσεων.

Στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025

Η στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων υλοποιεί τη δέσμευση της Επιτροπής φον ντερ Λάιεν ως προς την επίτευξη μιας Ένωσης ισότητας. Η στρατηγική παρουσιάζει στόχους πολιτικής και δράσεις για την επίτευξη σημαντικής προόδου έως το 2025 προς μια Ευρώπη με ισότητα των φύλων. Στόχος είναι μια Ένωση στην οποία οι γυναίκες και οι άνδρες, τα κορίτσια και τα αγόρια, σε όλη την πολυμορφία τους, θα είναι ελεύθεροι να χαράξουν την πορεία που αυτοί επιλέγουν στη ζωή τους, θα έχουν ίσες ευκαιρίες ανέλιξης και θα μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα και να αναλαμβάνουν ηγετικό ρόλο στην ευρωπαϊκή κοινωνία μας.

Οι κύριοι στόχοι είναι ο τερματισμός της έμφυλης βίας· η αμφισβήτηση των έμφυλων στερεοτύπων· η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των φύλων στην αγορά εργασίας· η επίτευξη ίσης συμμετοχής σε διάφορους τομείς της οικονομίας· η αντιμετώπιση του μισθολογικού και του συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ των φύλων· η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των φύλων όσον αφορά τη φροντίδα και η επίτευξη ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και στην πολιτική. Η στρατηγική ακολουθεί μια διττή προσέγγιση της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου σε συνδυασμό με στοχευμένες δράσεις, ενώ η διατομεακότητα αποτελεί οριζόντια αρχή για την εφαρμογή της. Αν και η στρατηγική επικεντρώνεται σε δράσεις εντός της ΕΕ, είναι συνεπής με την εξωτερική πολιτική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών.

Στις 4 Μαρτίου 2021 η Επιτροπή πρότεινε δεσμευτικά μέτρα για τη μισθολογική διαφάνεια, ως ένα από τα πρώτα παραδοτέα της στρατηγικής.

Στις 8 Μαρτίου 2022 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε νέα πρόταση οδηγίας σε επίπεδο ΕΕ για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας. Η πρόταση αποσκοπεί στη θέσπιση στοχευμένων ελάχιστων κανόνων σχετικά με τα δικαιώματα αυτής της ομάδας θυμάτων εγκληματικών πράξεων και στην ποινικοποίηση των σοβαρότερων μορφών βίας κατά των γυναικών και της βίας στον κυβερνοχώρο.

Ορόσημο αποτελεί η οδηγία για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών, η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις λήψης εταιρικών αποφάσεων στις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες της ΕΕ. Μετά από 10 έτη διαπραγματεύσεων, η οδηγία εγκρίθηκε τελικά στις 22 Νοεμβρίου 2022.

5 ΜΆΡΤΙΟΣ 2020
Μια Ένωση ισότητας — Στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025
ελληνικά
(309.99 KB - HTML)
Τηλεφόρτωση
Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα24 Νοέμβριος 2022
Factsheet - Championing Gender Equality
Championing Gender Equality
English
(3.15 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα5 Μάρτιος 2020
Με στόχο μια Ένωση ισότητας: Η στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025

Με στόχο μια Ένωση ισότητας: Η στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025

Striving for a Union of Equality
ελληνικά
(266.74 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
 • Амбиция за Съюз на равенство: Стратегията за равенство между половете за 2020—2025 г.

  Амбиция за Съюз на равенство: Стратегията за равенство между половете за 2020—2025 г.

  български
  (323.12 KB - PDF)
  Τηλεφόρτωση
 • Trabajar por una Unión de la Igualdad: La Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025

  Trabajar por una Unión de la Igualdad:La Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025

  español
  (263.59 KB - PDF)
  Τηλεφόρτωση
 • Na cestě k Unii rovnosti: Strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020–2025

  Na cestě k Unii rovnosti: Strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020–2025

  čeština
  (268.48 KB - PDF)
  Τηλεφόρτωση
 • På vej mod en Union med ligestilling: Strategien for ligestilling mellem kønnene 2020-2025

  På vej mod en Union med ligestilling: Strategien for ligestilling mellem kønnene 2020-2025

  dansk
  (347.77 KB - PDF)
  Τηλεφόρτωση
 • Hin zu einer Union der Gleichheit: Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter 2020-2025

  Hin zu einer Union der Gleichheit: Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter 2020-2025

  Deutsch
  (274.19 KB - PDF)
  Τηλεφόρτωση
 • Eesmärgiks on võrdõiguslik liit: Soolise võrdõiguslikkuse strateegia 2020–2025

  Eesmärgiks on võrdõiguslik liit: Soolise võrdõiguslikkuse strateegia 2020–2025

  eesti
  (242.72 KB - PDF)
  Τηλεφόρτωση
 • Gender Equality Strategy Factsheet - Striving for a Union of Equality: The Gender Equality Strategy 2020-2025
  English
  (243.93 KB - PDF)
  Τηλεφόρτωση
 • Vers une Union de l’égalité: La stratégie en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025

  Vers une Union de l’égalité: La stratégie en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025

  français
  (270.69 KB - PDF)
  Τηλεφόρτωση
 • Ag dréim le hAontas an Chomhionannais a bheith i réim: An Straitéis maidir le Comhionannas Inscne 2020-2025

  Ag dréim le hAontas an Chomhionannais a bheith i réim: An Straitéis maidir le Comhionannas Inscne 2020-2025

  Gaeilge
  (268.79 KB - PDF)
  Τηλεφόρτωση
 • Težnja za Unijom ravnopravnosti: Strategija za rodnu ravnopravnost 2020. – 2025.

  Težnja za Unijom ravnopravnosti: Strategija za rodnu ravnopravnost 2020. – 2025.

  hrvatski
  (247.67 KB - PDF)
  Τηλεφόρτωση
 • Verso un'Unione dell'uguaglianza: La strategia per la parità di genere 2020-2025

  Verso un'Unione dell'uguaglianza: La strategia per la parità di genere 2020-2025

  italiano
  (283.14 KB - PDF)
  Τηλεφόρτωση
 • Centieni izveidot Līdztiesības savienību: Dzimumu līdztiesības stratēģija 2020.–2025. gadam

  Centieni izveidot Līdztiesības savienību: Dzimumu līdztiesības stratēģija 2020.–2025. gadam

  latviešu
  (256.93 KB - PDF)
  Τηλεφόρτωση
 • Lygybės Sąjungos siekimas: 2020–2025 m. lyčių lygybės strategija

  Lygybės Sąjungos siekimas: 2020–2025 m. lyčių lygybės strategija

  lietuvių
  (259.86 KB - PDF)
  Τηλεφόρτωση
 • Az egyenlőségközpontú Unió megteremtése: A 2020-2025 közötti időszakra szóló nemi esélyegyenlőségi stratégia

  Az egyenlőségközpontú Unió megteremtése: A 2020-2025 közötti időszakra szóló nemi esélyegyenlőségi stratégia

  magyar
  (275.39 KB - PDF)
  Τηλεφόρτωση
 • Ħidma għal Unjoni ta’ Ugwaljanza: L-istrateġija għall-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri 2020–2025

  Ħidma għal Unjoni ta’ Ugwaljanza: L-istrateġija għall-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri 2020–2025

  Malti
  (489.35 KB - PDF)
  Τηλεφόρτωση
 • Streven naar een Unie van gelijkheid: De strategie voor gendergelijkheid 2020-2025

  Streven naar een Unie van gelijkheid: De strategie voor gendergelijkheid 2020-2025

  Nederlands
  (284.23 KB - PDF)
  Τηλεφόρτωση
 • Dążenie do Unii równości: Strategia na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020–2025

  Dążenie do Unii równości: Strategia na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020–2025

  polski
  (266.13 KB - PDF)
  Τηλεφόρτωση
 • Rumo a uma União da Igualdade: Estratégia Europeia para a Igualdade de Género 2020-2025

  Rumo a uma União da Igualdade: Estratégia Europeia para a Igualdade de Género 2020-2025

  português
  (289.64 KB - PDF)
  Τηλεφόρτωση
 • Către o Uniune a egalității: Strategia privind egalitatea de gen (2020-2025)

  Către o Uniune a egalității: Strategia privind egalitatea de gen (2020-2025)

  română
  (271.56 KB - PDF)
  Τηλεφόρτωση
 • Snaha o vybudovanie Únie rovnosti: Stratégia pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025

  Snaha o vybudovanie Únie rovnosti: Stratégia pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025

  slovenčina
  (276.63 KB - PDF)
  Τηλεφόρτωση
 • Prizadevanja za Unijo enakosti: Strategija za enakost spolov 2020-2025

  Prizadevanja za Unijo enakosti: Strategija za enakost spolov 2020-2025

  slovenščina
  (262.69 KB - PDF)
  Τηλεφόρτωση
 • Tavoitteena tasa-arvon unioni: Sukupuolten tasa-arvostrategia 2020–2025

  Tavoitteena tasa-arvon unioni: Sukupuolten tasa-arvostrategia 2020–2025

  suomi
  (249.21 KB - PDF)
  Τηλεφόρτωση
 • Ett jämställt EU i sikte: Jämställdhetsstrategi 2020-2025

  Ett jämställt EU i sikte: Jämställdhetsstrategi 2020-2025

  svenska
  (268.77 KB - PDF)
  Τηλεφόρτωση

 

Στρατηγική δέσμευση για την ισότητα των φύλων

Η στρατηγική δέσμευση για την ισότητα των φύλων 2016-2019 καθόρισε το πλαίσιο για τις εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αποσκοπούν στην ισότητα των φύλων κατά την περίοδο αναφοράς.

Η στρατηγική δέσμευση εστιάζει στους παρακάτω πέντε τομείς προτεραιότητας:

 • αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και της οικονομικής ανεξαρτησίας γυναικών και ανδρών
 • μείωση του χάσματος στους μισθούς, τις αποδοχές και τις συντάξεις λόγω φύλου και, συνεπώς, καταπολέμηση της φτώχειας των γυναικών
 • προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων
 • καταπολέμηση της έμφυλης βίας και προστασία και υποστήριξη των θυμάτων
 • προώθηση της ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων των γυναικών σε ολόκληρο τον κόσμο

Η στρατηγική δέσμευση καθορίζει στόχους σε κάθε έναν από αυτούς τους τομείς προτεραιότητας και προσδιορίζει πάνω από 30 συγκεκριμένες δράσεις. Επιβεβαιώνει τη δέσμευση για συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου: η διάσταση της ισότητας των φύλων θα ενσωματωθεί σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ καθώς και στα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ.

2 ΙΟΎΝΙΟΣ 2017
Strategic engagement for gender equality 2016-2019
English
(534.8 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
10 ΦΕΒΡΟΥΆΡΙΟΣ 2020
Evaluation of the strengths and weaknesses of the Strategic Engagement for Gender Equality 2016–2019
English
(686.64 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Ετήσια έκθεση για την ισότητα των φύλων

Η έκθεση του 2022 για την ισότητα των φύλων στην ΕΕ είναι η δεύτερη έκθεση στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής για την ισότητα των φύλων 2020-2025. Στην έκθεση αυτή γίνεται απολογισμός της θέσης της ΕΕ και των κρατών μελών της όσον αφορά την ισότητα των φύλων. Τονίζονται τα επιτεύγματα της ΕΕ στους πέντε βασικούς τομείς που καλύπτει η στρατηγική και παρατίθενται ενθαρρυντικά παραδείγματα από τα κράτη μέλη και από έργα ενωσιακής χρηματοδότησης στους τομείς αυτούς.

25 ΦΕΒΡΟΥΆΡΙΟΣ 2022
2022 Report on Gender Equality in the EU
English
(1.4 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Ανατρέξτε σε όλες τις προηγούμενες εκθέσεις για την ισότητα των φύλων (δεν δημοσιεύθηκαν εκθέσεις το 2016 και το 2020)

Έγγραφα

 

12 ΔΕΚΈΜΒΡΙΟΣ 2019
Report: New Visions for Gender Equality 2019
English
(970.73 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

 

6 ΜΆΡΤΙΟΣ 2018
Factsheet - What Europeans have to say about gender equality
English
(933.2 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

 

6 ΜΆΡΤΙΟΣ 2018
Gender Equality cartoon
English
(94.33 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση