Skip to main content

Soolise võrdõiguslikkuse strateegia

Saavutused ja peamised tegevusvaldkonnad.

Saavutused soolise võrdõiguslikkuse edendamisel

Ehkki ikka veel võib kohata ebavõrdsust, on EL teinud viimastel aastakümnetel soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas suuri edusamme. Seda tänu

  • võrdset kohtlemist käsitlevatele õigusaktidele
  • soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamisele ja sooaspekti arvestamisele kõigis teistes poliitikavaldkondades
  • erimeetmetele naiste olukorra parandamiseks.

Viimasel ajal on asjad arenenud kiiresti paremuse poole ning naisi on tööturul varasemast rohkem ja ka nende pingutused parema hariduse ja koolituse saamiseks on kandnud vilja.

Sooline ebavõrdsus on siiski säilinud paljudes valdkondades ning tööturul on naised endiselt üleesindatud väikesepalgalistes majandussektorites ja alaesindatud otsustustasandi ametikohtadel.

Soolise võrdõiguslikkuse strateegia 2020–2025

ELi soolise võrdõiguslikkuse strateegia täidab von der Leyeni komisjoni võetud kohustust saavutada võrdõiguslikkuse liit. Strateegias esitatakse poliitikaeesmärgid ja meetmed, mille abil saavutada 2025. aastaks sooliselt märksa võrdsem Euroopa. Eesmärk on liit, kus naised ja mehed, tüdrukud ja poisid saavad kogu oma mitmekesisuses vabalt käia oma valitud teed, neil on võrdsed võimalused edu saavutada ning nad saavad võrdselt osaleda Euroopa ühiskonnas ja selle juhtimises.

Peamised eesmärgid on soolise vägivalla lõpetamine, võitlus soostereotüüpide vastu, sooliste erinevuste kõrvaldamine tööturult, võrdse osaluse saavutamine eri majandussektorites, soolise palga- ja pensionilõhe kaotamine, soolise ebavõrdsuse vähendamine hoolduse valdkonnas ning soolise tasakaalu saavutamine otsuste tegemisel ja poliitikas. Strateegias järgitakse paralleelset lähenemisviisi, mis ühendab soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise ja sihipärased meetmed, ning selle rakendamise horisontaalne põhimõte on intersektsionaalsus. Kuigi strateegias keskendutakse ELi-sisestele meetmetele, on see kooskõlas ELi välispoliitikaga soolise võrdõiguslikkuse ja naiste võimestamise valdkonnas.

Strateegia ühe esimese tulemusena tegi komisjon 4. märtsil 2021 ettepaneku siduvate tasustamise läbipaistvuse meetmete kohta.

8. märtsil 2022 tegi Euroopa Komisjon uue, kogu ELi hõlmava ettepaneku võtta vastu direktiiv, mis käsitleb võitlust naistevastase vägivalla ja perevägivalla vastu, kehtestada sihipärased miinimumnormid selle kuriteoohvrite rühma õiguste kohta ning kriminaliseerida naistevastase vägivalla ja kübervägivalla vormid.

5 MÄRTS 2020
Võrdõiguslik liit: soolise võrdõiguslikkuse strateegia 2020-2025
eesti
(246.96 KB - HTML)
Laadige alla
Factsheet - Championing gender equality - cover
3 MÄRTS 2022
Factsheet - Championing Gender Equality
English
(3.16 MB - PDF)
Laadige alla
Factsheet - striving for a Union of equality - the gender equality strategy 2020-2025 - cover
5 MÄRTS 2020
Eesmärgiks on võrdõiguslik liit: Soolise võrdõiguslikkuse strateegia 2020–2025
eesti
(242.72 KB - PDF)
Laadige alla

 

Strateegilised eesmärgid soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks

Dokumendis „Strateegilised eesmärgid soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks aastatel 2016–2019” määratletud raamistiku alusel tegutses Euroopa Komisjon soolise võrdõiguslikkuse saavutamise nimel asjaomasel ajavahemikul.

Strateegilised eesmärgid keskenduvad järgmisele viiele esmatähtsale valdkonnale:

  • suurendada naiste osalemist tööturul ning naiste ja meeste majanduslikku iseseisvust
  • vähendada soolisi palga-, sissetuleku- ja pensionilõhesid ja seeläbi naiste vaesust
  • edendada naiste ja meeste võrdsust otsuste tegemisel
  • võidelda soopõhise vägivallaga ning kaitsta ja toetada ohvreid
  • edendada soolist võrdõiguslikkust ja naiste õigusi kogu maailmas

Strateegilised eesmärgid on kehtestatud kõikide nimetatud valdkondade jaoks ja sisaldavad kokku rohkem kui 30 konkreetset meedet. Kõik see annab veel kord tunnistust ELi pühendumisest soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamisele: sooaspekti arvestatakse edaspidi kõikides Euroopa Liidu poliitikavaldkondades ja ELi rahastamisprogrammides.

2 JUUNI 2017
Strategic engagement for gender equality 2016-2019
English
(534.8 KB - PDF)
Laadige alla
10 VEEBRUAR 2020
Evaluation of the strengths and weaknesses of the Strategic Engagement for Gender Equality 2016–2019
English
(686.64 KB - PDF)
Laadige alla

Aastaaruanne soolise võrdõiguslikkuse kohta

2022. aasta aruanne soolise võrdõiguslikkuse kohta ELis on teine aruanne uue soolise võrdõiguslikkuse strateegia 2020–2025 raames. Aruandes antakse ülevaade sellest, milline on soolise võrdõiguslikkuse olukord ELis ja selle liikmesriikides. Selles tuuakse esile ELi saavutused strateegiaga hõlmatud viies põhivaldkonnas ning esitatakse inspireerivaid näiteid liikmesriikidest ja ELi rahastatud projektidest neis valdkondades.

25 VEEBRUAR 2022
2022 Report on Gender Equality in the EU
English
(1.4 MB - PDF)
Laadige alla

Varasemad soolise võrdõiguslikkuse aruanded (2016. ja 2020. aastal aruandeid ei avaldatud)

Documents

12 DETSEMBER 2019
Report: New Visions for Gender Equality 2019
English
(970.73 KB - PDF)
Laadige alla

6 MÄRTS 2018
Factsheet - What Europeans have to say about gender equality
English
(933.2 KB - PDF)
Laadige alla

6 MÄRTS 2018
Gender Equality cartoon
English
(94.33 KB - PDF)
Laadige alla