Skip to main content

Stratégia pre rodovú rovnosť

Úspechy a kľúčové oblasti činnosti.

Úspechy v oblasti rodovej rovnosti

Hoci nerovnosti stále existujú, v posledných desaťročiach dosiahla EÚ v oblasti rodovej rovnosti výrazný pokrok. Za to vďačíme

 • právnym predpisom o rovnakom zaobchádzaní,
 • uplatňovaniu hľadiska rodovej rovnosti (začleneniu rodového hľadiska do všetkých ostatných politík),
 • osobitným opatreniam na podporu žien.

Medzi povzbudivé trendy patrí vyšší počet žien na trhu práce a pokrok, ktorý ženy dosiahli pri získavaní lepšieho vzdelania a odbornej prípravy.

Rodové rozdiely však pretrvávajú. Na trhu práce sú ženy stále nadmerne zastúpené v odvetviach s nižším zárobkom a zároveň sú nedostatočne zastúpené na rozhodovacích pozíciách.

Stratégia pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025

Komisia pod vedením Ursuly von der Leyenovej si prostredníctvom stratégie EÚ pre rodovú rovnosť plní záväzok dosiahnuť Úniu rovnosti. V stratégii sa uvádzajú politické ciele a opatrenia, vďaka ktorým sa má do roku 2025 dosiahnuť významný pokrok na ceste k Európe vyznačujúcej sa rodovou rovnosťou. Cieľom je Únia, v ktorej majú ženy a muži, dievčatá a chlapci v celej svojej rozmanitosti slobodu ísť si v živote za svojím, ako aj rovnaké príležitosti prosperovať a môžu sa v rovnakej miere zapájať do našej európskej spoločnosti a byť v nej lídrami.

Medzi hlavné ciele patrí ukončenie rodovo motivovaného násilia, boj proti rodovým stereotypom, odstránenie rodových rozdielov na trhu práce, dosiahnutie rovnakej účasti v rôznych odvetviach hospodárstva, riešenie rodových rozdielov v odmeňovaní a starobných dôchodkoch, odstránenie rodových rozdielov v oblasti poskytovania starostlivosti a dosiahnutie rodovej rovnováhy v rozhodovacom procese a politike. Stratégia je založená na duálnom prístupe spočívajúcom v uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti v spojení s cielenými opatreniami a pri jej vykonávaní sa ako horizontálny princíp uplatňuje prierezovosť. Hoci sa stratégia zameriava na činnosti v rámci EÚ, je v súlade s vonkajšou politikou EÚ v oblastiach rodovej rovnosti a posilnenia postavenia žien.

Jedným z prvých výsledkov stratégie sú záväzné opatrenia na zabezpečenie transparentnosti odmeňovania, ktoré Komisia navrhla 4. marca 2021.

Európska komisia prijala 8. marca 2022 nový návrh smernice EÚ o boji proti násiliu na ženách a domácemu násiliu. Cieľom návrhu je zaviesť cielené minimálne pravidlá týkajúce sa práv tejto skupiny obetí trestných činov a kriminalizovať najzávažnejšie formy násilia páchaného na ženách a kybernetického násilia.

Míľnikom je smernica o rodovej vyváženosti vo vrcholových orgánoch spoločností, ktorej cieľom je zlepšiť rodovú rovnováhu na rozhodovacích pozíciách spoločností v najväčších kótovaných spoločnostiach v EÚ. Po 10 rokoch rokovaní bola smernica napokon prijatá 22. novembra 2022.

Európska komisia začala realizovať kampaň na boj proti rodovým stereotypom 8. marca 2023. Táto celoúnijná kampaň sa zaoberá rodovými stereotypmi v rámci rôznych oblastí života mužov a žien, ako sú výber povolania, spoločná zodpovednosť v prípade starostlivosti a prijímanie rozhodnutí. Ide o konkrétnu oblasť záujmu stratégie pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025.

5 MAREC 2020
Únia rovnosti: stratégia pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025
slovenčina
(252.69 KB - HTML)
Stiahnuť
Všeobecné publikácie24 november 2022
Factsheet - Championing Gender Equality
Championing Gender Equality
English
(3.15 MB - PDF)
Stiahnuť
Všeobecné publikácie5 marec 2020
Snaha o vybudovanie Únie rovnosti: Stratégia pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025

Snaha o vybudovanie Únie rovnosti: Stratégia pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025

Striving for a Union of Equality
slovenčina
(276.63 KB - PDF)
Stiahnuť
 • Амбиция за Съюз на равенство: Стратегията за равенство между половете за 2020—2025 г.

  Амбиция за Съюз на равенство: Стратегията за равенство между половете за 2020—2025 г.

  български
  (323.12 KB - PDF)
  Stiahnuť
 • Trabajar por una Unión de la Igualdad: La Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025

  Trabajar por una Unión de la Igualdad:La Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025

  español
  (263.59 KB - PDF)
  Stiahnuť
 • Na cestě k Unii rovnosti: Strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020–2025

  Na cestě k Unii rovnosti: Strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020–2025

  čeština
  (268.48 KB - PDF)
  Stiahnuť
 • På vej mod en Union med ligestilling: Strategien for ligestilling mellem kønnene 2020-2025

  På vej mod en Union med ligestilling: Strategien for ligestilling mellem kønnene 2020-2025

  dansk
  (347.77 KB - PDF)
  Stiahnuť
 • Hin zu einer Union der Gleichheit: Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter 2020-2025

  Hin zu einer Union der Gleichheit: Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter 2020-2025

  Deutsch
  (274.19 KB - PDF)
  Stiahnuť
 • Eesmärgiks on võrdõiguslik liit: Soolise võrdõiguslikkuse strateegia 2020–2025

  Eesmärgiks on võrdõiguslik liit: Soolise võrdõiguslikkuse strateegia 2020–2025

  eesti
  (242.72 KB - PDF)
  Stiahnuť
 • Με στόχο μια Ένωση ισότητας: Η στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025

  Με στόχο μια Ένωση ισότητας: Η στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025

  ελληνικά
  (266.74 KB - PDF)
  Stiahnuť
 • Gender Equality Strategy Factsheet - Striving for a Union of Equality: The Gender Equality Strategy 2020-2025
  English
  (243.93 KB - PDF)
  Stiahnuť
 • Vers une Union de l’égalité: La stratégie en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025

  Vers une Union de l’égalité: La stratégie en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025

  français
  (270.69 KB - PDF)
  Stiahnuť
 • Ag dréim le hAontas an Chomhionannais a bheith i réim: An Straitéis maidir le Comhionannas Inscne 2020-2025

  Ag dréim le hAontas an Chomhionannais a bheith i réim: An Straitéis maidir le Comhionannas Inscne 2020-2025

  Gaeilge
  (268.79 KB - PDF)
  Stiahnuť
 • Težnja za Unijom ravnopravnosti: Strategija za rodnu ravnopravnost 2020. – 2025.

  Težnja za Unijom ravnopravnosti: Strategija za rodnu ravnopravnost 2020. – 2025.

  hrvatski
  (247.67 KB - PDF)
  Stiahnuť
 • Verso un'Unione dell'uguaglianza: La strategia per la parità di genere 2020-2025

  Verso un'Unione dell'uguaglianza: La strategia per la parità di genere 2020-2025

  italiano
  (283.14 KB - PDF)
  Stiahnuť
 • Centieni izveidot Līdztiesības savienību: Dzimumu līdztiesības stratēģija 2020.–2025. gadam

  Centieni izveidot Līdztiesības savienību: Dzimumu līdztiesības stratēģija 2020.–2025. gadam

  latviešu
  (256.93 KB - PDF)
  Stiahnuť
 • Lygybės Sąjungos siekimas: 2020–2025 m. lyčių lygybės strategija

  Lygybės Sąjungos siekimas: 2020–2025 m. lyčių lygybės strategija

  lietuvių
  (259.86 KB - PDF)
  Stiahnuť
 • Az egyenlőségközpontú Unió megteremtése: A 2020-2025 közötti időszakra szóló nemi esélyegyenlőségi stratégia

  Az egyenlőségközpontú Unió megteremtése: A 2020-2025 közötti időszakra szóló nemi esélyegyenlőségi stratégia

  magyar
  (275.39 KB - PDF)
  Stiahnuť
 • Ħidma għal Unjoni ta’ Ugwaljanza: L-istrateġija għall-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri 2020–2025

  Ħidma għal Unjoni ta’ Ugwaljanza: L-istrateġija għall-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri 2020–2025

  Malti
  (489.35 KB - PDF)
  Stiahnuť
 • Streven naar een Unie van gelijkheid: De strategie voor gendergelijkheid 2020-2025

  Streven naar een Unie van gelijkheid: De strategie voor gendergelijkheid 2020-2025

  Nederlands
  (284.23 KB - PDF)
  Stiahnuť
 • Dążenie do Unii równości: Strategia na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020–2025

  Dążenie do Unii równości: Strategia na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020–2025

  polski
  (266.13 KB - PDF)
  Stiahnuť
 • Rumo a uma União da Igualdade: Estratégia Europeia para a Igualdade de Género 2020-2025

  Rumo a uma União da Igualdade: Estratégia Europeia para a Igualdade de Género 2020-2025

  português
  (289.64 KB - PDF)
  Stiahnuť
 • Către o Uniune a egalității: Strategia privind egalitatea de gen (2020-2025)

  Către o Uniune a egalității: Strategia privind egalitatea de gen (2020-2025)

  română
  (271.56 KB - PDF)
  Stiahnuť
 • Prizadevanja za Unijo enakosti: Strategija za enakost spolov 2020-2025

  Prizadevanja za Unijo enakosti: Strategija za enakost spolov 2020-2025

  slovenščina
  (262.69 KB - PDF)
  Stiahnuť
 • Tavoitteena tasa-arvon unioni: Sukupuolten tasa-arvostrategia 2020–2025

  Tavoitteena tasa-arvon unioni: Sukupuolten tasa-arvostrategia 2020–2025

  suomi
  (249.21 KB - PDF)
  Stiahnuť
 • Ett jämställt EU i sikte: Jämställdhetsstrategi 2020-2025

  Ett jämställt EU i sikte: Jämställdhetsstrategi 2020-2025

  svenska
  (268.77 KB - PDF)
  Stiahnuť

Výročná správa o rodovej rovnosti

Správa o rodovej rovnosti v EÚ za rok 2023 je treťou správou v rámci stratégie pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025. Obsahuje prehľad situácie v oblasti rodovej rovnosti v EÚ a jej členských štátoch. Zdôrazňuje úspechy EÚ v piatich kľúčových oblastiach, ktorých sa stratégia týka, a uvádza inšpiratívne príklady z členských štátov a projekty financované z prostriedkov EÚ v týchto oblastiach.

2 MAREC 2023
2023 Report on Gender Equality in the EU
English
(2.21 MB - PDF)
Stiahnuť

Pozrite si všetky predchádzajúce správy o rodovej rovnosti (v rokoch 2016 a 2020 neboli uverejnené žiadne správy)

Strategický záväzok pre rodovú rovnosť

Strategický záväzok pre rodovú rovnosť na roky 2016 – 2019 vymedzil rámec pre činnosť Európskej komisie zameranú na dosiahnutie rodovej rovnosti v uvedenom období.

Strategický záväzok sa zameriava na týchto päť prioritných oblastí:

 • zvýšiť účasť žien na trhu práce a ekonomickú nezávislosť žien a mužov,
 • zmenšovať rodové rozdiely v odmeňovaní, zárobkoch a starobných dôchodkoch, a tak bojovať proti chudobe žien,
 • podporovať rovnosť žien a mužov pri rozhodovaní,
 • bojovať proti rodovo motivovanému násiliu, chrániť a podporovať obete,
 • podporovať rodovú rovnosť a práva žien na celom svete.

V strategickom záväzku sa stanovujú ciele v každej z týchto prioritných oblastí a identifikuje sa viac ako 30 konkrétnych opatrení. Opätovne sa potvrdzuje záväzok uplatňovať hľadisko rodovej rovnosti: hľadisko rodovej rovnosti bude začlenené do všetkých politík EÚ, ako aj do programov financovania z prostriedkov EÚ.

2 JÚN 2017
Strategic engagement for gender equality 2016-2019
English
(534.8 KB - PDF)
Stiahnuť
10 FEBRUÁR 2020
Evaluation of the strengths and weaknesses of the Strategic Engagement for Gender Equality 2016–2019
English
(686.64 KB - PDF)
Stiahnuť

 

Dokumenty

 

12 DECEMBER 2019
Report: New Visions for Gender Equality 2019
English
(970.73 KB - PDF)
Stiahnuť

 

6 MAREC 2018
Factsheet - What Europeans have to say about gender equality
English
(933.2 KB - PDF)
Stiahnuť