Skip to main content

Dzimumu līdztiesības stratēģija

Paveiktais un galvenās jomas, kurās jārīkojas.

Dzimumu līdztiesības jomā panāktais

Lai gan nevienlīdzība joprojām pastāv, pēdējos gadu desmitos ES ir panākusi ievērojamu progresu dzimumu līdztiesības nodrošināšanā, pateicoties

  • tiesību aktiem par vienlīdzīgu attieksmi,
  • integrētai pieejai dzimumu līdztiesībai (dzimumu līdztiesības principu ņem vērā visās pārējās politikas jomās),
  • konkrētiem pasākumiem, kuru mērķis ir atbalstīt sieviešu emancipāciju.

Daži pozitīvu tendenču piemēri ir sieviešu skaita pieaugums darba tirgū un viņu panākumi labākas izglītības iegūšanā.

Tomēr visas atšķirības joprojām nav izlīdzinājušās, un darba tirgū joprojām ir tā, ka sliktāk apmaksātajās nozarēs vairums strādājošo ir sievietes un viņas ir nepietiekami pārstāvētas vadošos amatos.

Dzimumu līdztiesības stratēģija 2020.–2025. gadam

ES dzimumu līdztiesības stratēģija atbilst saistībām, kuras uzņēmās Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena, — izveidot Savienību, kurā valda līdztiesība. Stratēģijā ir izklāstīti mērķi un darbības, ar kuru palīdzību paredzēts līdz 2025. gadam panākt ievērojamu progresu virzībā uz dzimumu līdztiesību Eiropā. Mērķis ir izveidot Savienību, kurā sievietes un vīrieši, meitenes un zēni visā savā daudzveidībā var brīvi izvēlēties savu ceļu dzīvē, baudīt vienlīdzīgas iespējas vadīt dzīvi labklājībā un līdztiesīgi piedalīties mūsu Eiropas sabiedrībā un to vadīt.

Galvenie mērķi ir pielikt punktu ar dzimumu saistītai vardarbībai, grozīt dzimumu stereotipus, novērst dzimumu nevienlīdzības darba tirgū, panākt vienādu līdzdalību dažādās ekonomikas nozarēs, novērst vīriešu un sieviešu darba samaksas un pensiju atšķirību, novērst vīriešu un sieviešu ģimenes pienākumu sadalījuma atšķirības un panākt vīriešu un sieviešu līdzsvaru lēmumu pieņemšanā un politikā. Stratēģija īsteno divējādu pieeju, kas apvieno vīriešu un sieviešu līdztiesības dimensijas integrēšanu mērķtiecīgās darbībās un intersekcionalitāti kā horizontālu principu tās īstenošanai. Lai gan stratēģija ir vērsta uz darbībām, ko īsteno Eiropas Savienībā, tā saskan ar ES ārpolitiku vīriešu un sieviešu līdztiesības un sieviešu emancipācijas jomā.

Viens no pirmajiem rezultātiem, kas tiek sagaidīts no stratēģijas, ir saistoši darba samaksas caurskatāmības pasākumi, kurus Komisija ierosināja 2021. gada 4. martā.

Eiropas Komisija 2022. gada 8. martā nāca klajā ar jaunu ES mēroga priekšlikumu direktīvai, kuras mērķis ir nepieļaut un izskaust vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē. Ar šo priekšlikumu tā vēlas ieviest mērķtiecīgu noteikumu minimumu attiecībā uz šīs cietušo kategorijas tiesībām un noteikt kriminālatbildību par vardarbību pret sievietēm un kibervardarbību.

5 MARTS 2020
Savienība, kurā valda līdztiesība: dzimumu līdztiesības stratēģija 2020.-2025. gadam
latviešu
(250.84 KB - HTML)
Lejupielādēt
Factsheet - Championing gender equality - cover
3 MARTS 2022
Factsheet - Championing Gender Equality
English
(3.16 MB - PDF)
Lejupielādēt
Factsheet - striving for a Union of equality - the gender equality strategy 2020-2025 - cover
5 MARTS 2020
Centieni izveidot Līdztiesības savienību: Dzimumu līdztiesības stratēģija 2020.–2025. gadam
latviešu
(256.93 KB - PDF)
Lejupielādēt

 

Stratēģiskā iesaistīšanās par labu vīriešu un sieviešu līdztiesībai

Stratēģiskā iesaistīšanās dzimumu līdztiesības jomā 2016.–2019. gadā noteica satvaru Eiropas Komisijas darbam dzimumu līdztiesības jomā minētajā laikposmā.

Stratēģiskā iesaistīšanās akcentē šādas 5 prioritārās jomas:

  • palielināt sieviešu līdzdalību darba tirgū un sieviešu un vīriešu ekonomisko neatkarību;
  • samazināt vīriešu un sieviešu darba samaksas, ienākumu un pensijas atšķirības un tādējādi cīnīties pret sieviešu nabadzību;
  • veicināt sieviešu un vīriešu līdztiesību lēmumu pieņemšanā;
  • cīnīties pret vardarbību, kas saistīta ar dzimumu, un aizsargāt un atbalstīt upurus;
  • veicināt vīriešu un sieviešu līdztiesību un sieviešu tiesības visā pasaulē.

Dokumentā par stratēģisko iesaistīšanos ir izklāstīti mērķi katrā no šīm prioritārajām jomām un uzskaitīti vairāk nekā 30 konkrēti pasākumi. Tajā atkārtoti apstiprināta ES apņemšanās par labu dzimumu dimensijas integrēšanai: vīriešu un sieviešu līdztiesības princips tiks integrēts visās ES politikas jomās un finansējuma programmās.

2 JŪNIJS 2017
Strategic engagement for gender equality 2016-2019
English
(534.8 KB - PDF)
Lejupielādēt
10 FEBRUĀRIS 2020
Evaluation of the strengths and weaknesses of the Strategic Engagement for Gender Equality 2016–2019
English
(686.64 KB - PDF)
Lejupielādēt

Gada ziņojums par dzimumu līdztiesību

2022. gada ziņojums par dzimumu līdztiesību ES ir otrais ziņojums saskaņā ar jauno dzimumu līdztiesības stratēģiju 2020.–2025. gadam. Ziņojumā ir izvērtēta situācija dzimumu līdztiesības jomā Eiropas Savienībā un tās dalībvalstīs. Tajā ir uzsvērti ES sasniegumi stratēģijā izvirzītajās piecās galvenajās jomās un sniegti iedvesmojoši piemēri no ES un tās dalībvalstu finansētiem projektiem šajās jomās.

25 FEBRUĀRIS 2022
2022 Report on Gender Equality in the EU
English
(1.4 MB - PDF)
Lejupielādēt

Skatīt iepriekšējos ziņojumus par dzimumu līdztiesību (2016. un 2020. gadā ziņojumi nav publicēti).

Documents

12 DECEMBRIS 2019
Report: New Visions for Gender Equality 2019
English
(970.73 KB - PDF)
Lejupielādēt

6 MARTS 2018
Factsheet - What Europeans have to say about gender equality
English
(933.2 KB - PDF)
Lejupielādēt

6 MARTS 2018
Gender Equality cartoon
English
(94.33 KB - PDF)
Lejupielādēt