Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Проследяване на законодателния процес

Всеки може да проследи развитието по законодателните предложения на ЕС в хода на целия законодателен процес.

Определяне на приоритети за законодателния процес

Всяка есен Комисията определя политическите си приоритети за предстоящата година в рамките на своята работна програма. След това тя постига споразумение със Съвета и Европейския парламент за най-важните законодателни приоритети, които биват включвани в годишна съвместна декларация.

Работна програма на Комисията

Съвместна декларация относно законодателните приоритети на ЕС за 2018—2019 г.

Съвместна декларация относно законодателните приоритети на ЕС за 2017 г.

Междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество

Планиране и предлагане на законодателство

Като част от програмата за по-добро регулиране, отделни лица, предприятия и групи заинтересовани страни могат да проследяват инициативите на Комисията на всички етапи от процеса.

Проследяване на планирани инициативи на Европейската комисия

Наскоро публикувани пътни карти и оценки на въздействието за нови инициативи или оценки

База данни с доклади от оценки на въздействието и становища на Комитета за регулаторен контрол

Регистър на експертните групи към Комисията

Приемане на законодателство

Заинтересованите страни могат да следят напредъка по инициативите на Комисията посредством законодателните процеси на ЕС и на страните членки. Това започва с първоначалното откриване на обсъжданията в Европейския парламент и Съвета и завършва с окончателното приемане на инициативите и включването им в националното законодателство.

Несъществени изменения на инициативи на ЕС, които не трябва да преминават през целия законодателен процес, наречени делегирани актове и актове за изпълнение, също могат да бъдат проследявани през различните етапи от тяхното развитие.

Предложения на Комисията за нови закони и техните оценки на въздействието

Проследяване на жизнения цикъл на законодателни предложения

База данни със становища на националните парламенти и отговори на Европейската комисия

Междуинституционален регистър на делегираните актове

Регистър на комитологията за актове за изпълнение

Прилагане на законодателството на ЕС

Също така е възможно да видите какви мерки предприемат държавите за включване на законодателството на ЕС в тяхното национално законодателство, както и да проследите производства за установяване на нарушение, образувани от Европейската комисия срещу страни от Съюза.

Национални мерки за прилагане

База данни с решения по производства за нарушение

Оценка и подобряване на съществуващото законодателство

Европейската комисия непрекъснато оценява дали законите на ЕС отговарят на нуждите на гражданите и предприятията при минимални разходи. С помощта на оценки, проверки за пригодност и програмата REFIT Комисията опростява съществуващите закони на ЕС и ги прави по-лесни за прилагане.

За улесняване на този процес е създадена и платформата REFIT, която обединява старши експерти от бизнеса, социални партньори, гражданското общество и държавите от ЕС с цел да съветват Комисията относно начина, по който законодателството на Съюза да стане по-ефикасно, като същевременно се намали административната тежест и се подкрепят целите на съответната политика. 

Опростяване на законодателството на ЕС чрез платформата REFIT

Планирани оценки и проучвания – от 2015 г. нататък

Резултати от оценки в работни документи на службите на Комисията

Доклади от външни консултанти