Skip to main content

Mechanizmus spravodlivej transformácie: aby sa na nikoho nezabudlo

Úvod

Mechanizmus spravodlivej transformácie je kľúčový nástroj, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby sa prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo uskutočňoval spravodlivým spôsobom a aby sa pritom na nikoho nezabudlo. Poskytuje cielenú podporu v najviac zasiahnutých regiónoch, v ktorých má pomôcť mobilizovať okolo 55 miliárd EUR v rokoch 2021 – 2027, aby sa zmiernil sociálno-ekonomický vplyv transformácie.

Musíme preukázať solidaritu s najviac postihnutými regiónmi v Európe, ako sú banské či iné regióny, aby zelenú dohodu všetci v plnej miere podporili a aby ju bolo možné naplniť.

Frans Timmermans, výkonný podpredseda Európskej komisie
frans timmermans photo

Financovanie

Mechanizmus spravodlivej transformácie rieši sociálne a hospodárske dôsledky transformácie, pričom sa zameriava na regióny, priemyselné odvetvia a pracovníkov, ktorí budú čeliť najväčším výzvam. Na tento účel využíva tri piliere:

Nový fond na spravodlivú transformáciu

vo výške 19,2 miliardy EUR v bežných cenách. Očakáva sa, že zmobilizuje investície vo výške okolo 25,4 miliardy EUR.

Schéma na spravodlivú transformáciu v rámci Programu InvestEU

poskytne rozpočtovú záruku v rámci Programu InvestEU v štyroch segmentoch politiky a Poradenské centrum InvestEU, ktoré bude pôsobiť ako centrálny vstupný bod pre žiadosti o poradenskú podporu. Očakáva sa, že zmobilizuje najmä investície súkromného sektora vo výške 10 – 15 miliárd EUR.

Nový úverový nástroj pre verejný sektor

skombinuje granty vo výške 1,5 miliardy EUR financované z rozpočtu EÚ s úvermi vo výške 10 miliárd EUR od Európskej investičnej banky s cieľom mobilizovať verejné investície vo výške 18,5 miliardy EUR.

Fond na spravodlivú transformáciu

Územia, pre ktoré sú určené prostriedky z Fondu na spravodlivú transformáciu, sa vymedzujú v plánoch spravodlivej transformácie územia, a to na základe dialógu s Komisiou. V týchto plánoch sa stanovujú výzvy, ktorým čelí každé územie, ako aj rozvojové potreby a ciele, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2030. Identifikujú sa v nich druhy plánovaných operácií a mechanizmy riadenia. Schválenie plánov spravodlivej transformácie územia otvára prístup k osobitnému financovaniu v rámci ostatných dvoch pilierov Mechanizmu spravodlivej transformácie.

Platforma pre spravodlivú transformáciu

Platforma pre spravodlivú transformáciu pomáha krajinám a regiónom EÚ v procese spravodlivej transformácie. Pozostáva z jednotného prístupového miesta a asistenčného pracoviska. Poskytuje komplexné poradenstvo a technickú podporu. Orgány a príjemcovia vďaka nej získajú prístup ku všetkým informáciám o finančných prostriedkoch vrátane súvisiacich príležitostí, aktuálnych príslušných právnych predpisoch alebo iniciatívach v jednotlivých sektoroch. Platforma tiež aktívne podporuje výmenu najlepších postupov medzi všetkými zainteresovanými stranami, a to aj prostredníctvom pravidelných fyzických a virtuálnych stretnutí.

Otázky týkajúce sa Mechanizmu spravodlivej transformácie, súvisiaceho fondu a platformy nám môžete zasielať prostredníctvom kontaktného formulára.

Platforma pre spravodlivú transformáciu

Pre koho to bude prínosné?

Podpora bude k dispozícii všetkým členským štátom, pričom sa zameria na regióny, ktoré produkujú najvyššie emisie uhlíka, alebo na regióny, v ktorých mnoho ľudí pracuje v odvetví fosílnych palív. Členské štáty môžu získať prístup tým, že na obdobie do roku 2030 vypracujú plány spravodlivej transformácie územia, pričom určia územia, ktoré by mali získať najviac podpory. V plánoch by mali stanoviť aj spôsoby, ako čo najlepšie riešiť sociálne, hospodárske a environmentálne výzvy.

Ľudia a občania, ktorých transformácia postihne najviac
Mechanizmus spravodlivej transformácie ich ochráni prostredníctvom

 • uľahčenia prístupu k pracovným príležitostiam v nových odvetviach a v tých, ktoré sú v procese transformácie,
 • ponúkania príležitostí na rekvalifikáciu,
 • zlepšenia energeticky hospodárneho bývania,
 • investícií do boja proti energetickej chudobe,
 • uľahčenia prístupu k čistej, cenovo dostupnej a bezpečnej energii.

Spoločnosti a odvetvia, ktoré aktívne pôsobia v odvetviach s vysokými emisiami uhlíka alebo ktoré zahŕňajú priemyselné odvetvia s vysokými emisiami uhlíka
Mechanizmus spravodlivej transformácie ich ochráni prostredníctvom

 • podporovania prechodu na nízkouhlíkové technológie a hospodársku diverzifikáciu na základe investícií a pracovných miest odolných proti zmene klímy,
 • vytvárania atraktívnych podmienok pre súkromných a verejných investorov,
 • poskytovania ľahšieho prístupu k úverom a finančnej podpore,
 • investovania do zakladania nových podnikov, malých a stredných podnikov a startupov,
 • investovania do výskumných a inovačných činností.

Členské štáty a regióny s vysokou mierou závislosti od fosílnych palív a odvetví s vysokými emisiami uhlíka
Mechanizmus spravodlivej transformácie ich ochráni prostredníctvom

 • podporovania prechodu na nízkouhlíkové činnosti odolné proti zmene klímy,
 • vytvárania nových pracovných miest v ekologickom hospodárstve,
 • investovania do verejnej a udržateľnej dopravy,
 • poskytovania technickej pomoci,
 • investovania do obnoviteľných zdrojov energie,
 • zlepšenia digitálnej pripojiteľnosti,
 • poskytovania dostupných úverov miestnym orgánom verejnej správy,
 • zlepšovania energetickej infraštruktúry, diaľkového vykurovania a dopravných sietí.