Skip to main content

Mechanismus pro spravedlivou transformaci: nikdo nesmí být opomenut

Úvod

Mechanismus pro spravedlivou transformaci je klíčový nástroj, jehož účelem je zajistit, aby přechod ke klimaticky neutrální ekonomice probíhal spravedlivě a nikdo při něm nebyl opomenut. Nabídne cílenou podporu v nejvíce dotčených regionech, ve kterých zmobilizuje v letech 2021 až 2027 přibližně 55 miliard eur s cílem zmírnit socioekonomické dopady transformace.

Musíme projevit solidaritu s nejvíce postiženými regiony v Evropě, jako jsou například regiony s těžbou uhlí, aby Zelená dohoda měla plnou podporu všech a bylo možné ji naplnit.

Frans Timmermans, výkonný místopředseda Evropské komise
frans timmermans photo

Financování

Mechanismus pro spravedlivou transformaci pomáhá řešit sociální a hospodářské dopady transformace. Zaměřuje se na regiony, odvětví a pracovníky, kteří budou v této souvislosti čelit největším výzvám. K tomu poslouží 3 pilíře:

Nový Fond pro spravedlivou transformaci

v hodnotě 19,2 miliardy eur v běžných cenách zmobilizuje investice v hodnotě téměř 25,4 miliardy eur.

Režim pro spravedlivou transformaci v rámci InvestEU

poskytne rozpočtovou záruku v rámci programu InvestEU ve všech čtyřech oblastech politiky a zároveň vznikne Poradenské centrum InvestEU, které bude fungovat jako ústřední kontaktní místo pro žádosti o poradenství. Očekává se, že se tak podaří zmobilizovat celkem 10-15 miliard eur z velké části v podobě investic soukromého sektoru.

Nový Úvěrový nástroj pro veřejný sektor

bude kombinací 1,5 miliardy eur v podobě grantů financovaných z rozpočtu EU a půjček Evropské investiční banky v hodnotě 10 miliard eur s cílem mobilizovat 18,5 miliardy eur veřejných investic.

Fond pro spravedlivou transformaci

Území, kde lze prostředky z Fondu pro spravedlivou transformaci použít, budou definována v územních plánech spravedlivé transformace, a to ve spolupráci s Komisí. V územních plánech budou uvedeny výzvy, jimž jednotlivá území čelí, jejich konkrétní potřeby a cíle v oblasti rozvoje, kterých je třeba dosáhnout do roku 2030. Dále se v plánech stanoví typ chystaných činností a specifikují se mechanismy řízení. Jakmile dojde ke schválení územních plánů, otevírá se přístup k financování v rámci dalších dvou pilířů mechanismu pro spravedlivou transformaci.

Platforma pro spravedlivou transformaci

Členské státy a regiony Evropské unie mohou využít služeb platformy pro spravedlivou transformaci. Jedná se o jednotné kontaktní místo, které nabízí pomoc s otázkami ohledně transformace. Poskytuje komplexní poradenství a technickou podporu. Vnitrostátní orgány a další subjekty zde získají přístup k veškerým informacím o finančních prostředcích, souvisejících příležitostech, aktuálních právních předpisech, iniciativách v jednotlivých odvětvích atp. Platforma rovněž aktivně podporuje výměnu osvědčených postupů mezi všemi zúčastněnými stranami, a to včetně organizace pravidelných setkání online i offline.

Dotazy ohledně mechanismu, fondu či platformy pro spravedlivý přechod nám zasílejte prostřednictvím kontaktního formuláře.

Platforma pro spravedlivou transformaci

Kdo bude mít z mechanismu užitek?

Podpora bude k dispozici všem členským státům. Bude zaměřena na regiony s nejvyššími emisemi uhlíku a regiony, ve kterých na fosilních palivech závisí mnoho pracovních míst. Členské státy mohou získat přístup k financování poté, co vypracují územní plány pro spravedlivou transformaci na období do roku 2030, v nichž se určí nejvíce postižené oblasti, které by měly obdržet podporu. V plánech by měl být také uveden způsob, jak co nejlépe řešit sociální, hospodářské a environmentální výzvy.

Lidé a občané, na které může mít transformace největší dopad
Mechanismus pro spravedlivou transformaci je bude chránit tím, že:

 • usnadní přístup k pracovním příležitostem v nových odvětvích a v odvětvích v procesu transformace
 • nabídne možnosti rekvalifikace
 • zvýší energetickou účinnost bydlení
 • investuje do boje proti energetické chudobě
 • usnadní přístup k čisté, cenově dostupné a bezpečné energii.

Podniky a odvětví s vysokými emisemi uhlíku
Mechanismus pro spravedlivou transformaci je bude chránit tím, že:

 • podpoří přechod na nízkouhlíkové technologie a hospodářskou diverzifikaci založené na investicích a pracovních místech odolných vůči změně klimatu
 • vytvoří atraktivní podmínky pro veřejné a soukromé investory
 • usnadní přístup k úvěrům a finanční podpoře
 • investuje do zakládání nových firem, malých a středních podniků a startupů
 • investuje do výzkumu a inovací.

Členské státy a regiony s velkou závislostí na fosilních palivech a odvětvími s vysokými emisemi uhlíku
Mechanismus pro spravedlivou transformaci je bude chránit tím, že:

 • podpoří přechod na nízkouhlíkové činnosti odolné vůči změnám klimatu
 • vytvoří nová pracovní místa v rámci zelené ekonomiky
 • investuje do veřejné a udržitelné dopravy
 • poskytne technickou pomoc
 • investuje do obnovitelných zdrojů energie
 • zdokonalí digitální konektivitu
 • poskytne finančně dostupné úvěry místním veřejným orgánům
 • zlepší energetickou infrastrukturu, dálkové vytápění a dopravní sítě.