Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Механизъм за справедлив преход — за да няма изоставени

Въведение

Механизмът за справедлив преход е ключов инструмент за осъществяване на прехода към неутрална по отношение на климата икономика по справедлив начин, за да няма изоставени. Чрез него се предоставя целева подкрепа за мобилизирането на около 55 млрд. евро за периода 2021—2027 г. в най-засегнатите региони, като целта е да се смекчи социално-икономическото въздействие на прехода.

Трябва да покажем солидарност с най-засегнатите региони в Европа, като например въгледобивните региони и други, за да гарантираме, че Зеленият пакт получава пълната подкрепа на всеки и има шанс да се превърне в реалност.

Франс Тимерманс, изпълнителен заместник-председател на Европейската комисия
frans timmermans photo

Финансиране

Механизмът за справедлив преход помага за справянето със социалните и икономическите последици от прехода за регионите, предприятията и работниците, които ще се изправят пред най-големите предизвикателства, посредством три стълба:

Нов Фонд за справедлив преход

Фондът има бюджет от 19,2 млрд. евро по текущи цени, чрез който се очаква да бъдат мобилизирани около 25,4 млрд. евро инвестиции.

Схема за справедлив преход по линия на InvestEU

Чрез схемата ще се осигурят бюджетна гаранция по програмата InvestEU в рамките на четирите компонента на политиката и консултантски център InvestEU, който ще действа като централна входна точка за исканията за консултантска подкрепа. Очаква се да бъдат мобилизирани инвестиции в размер на 10—15 млрд. евро предимно от частния сектор.

Нов механизъм за отпускане на заеми в публичния сектор

Чрез механизма ще се съчетаят безвъзмездни средства на стойност 1,5 млрд. евро, финансирани от бюджета на ЕС, и заеми на стойност 10 млрд. евро от Европейската инвестиционна банка, за да се мобилизират публични инвестиции в размер на 18,5 млрд. евро.

Фонд за справедлив преход

В териториалните планове за справедлив преход се определят териториите, в които ще се използва Фондът за справедлив преход. Определянето на тези територии се извършва чрез диалог с Комисията. В плановете се посочват предизвикателствата пред всяка територия, както и потребностите от развитие и целите, които трябва да бъдат постигнати до 2030 г. В тях се определят видовете планирани операции и се посочват механизмите за управление. Одобрението на плановете за справедлив преход дава възможност за целево финансиране по другите два стълба на механизма за справедлив преход.

Платформа за справедлив преход

Платформата за справедлив преход подпомага усилията на държавите и регионите от ЕС за осъществяване на справедлив преход. Тя се състои от единна точка за достъп и бюро за помощ. Чрез нея се предоставя цялостна техническа помощ и консултантска подкрепа. Органите и бенефициерите ще намерят на платформата цялата необходима информация за финансирането, включително възможностите, съответните актуализации на нормативната уредба и специфичните инициативи за различни сектори. С платформата също така активно се насърчава обменът на добри практики между всички заинтересовани страни, включително чрез редовни физически и виртуални срещи.

Ако имате въпроси относно механизма/фонда/платформата за справедлив преход, моля, използвайте формуляра за контакти.

Платформа за справедлив преход

Кой ще има полза?

Подкрепата ще бъде на разположение на всички държави членки, като акцентът ще бъде върху регионите с най-голям въглероден интензитет и регионите, в които много хора работят в сферата на изкопаемите горива. Държавите от ЕС могат да получат достъп до финансиране, като изготвят териториални планове за справедлив преход, обхващащи периода до 2030 г. и определящи териториите, които трябва да получат най-голяма подкрепа. В плановете трябва да бъдат посочени и начини за най-ефективно преодоляване на социалните, икономическите и екологичните предизвикателства.

Хората, които са най-уязвими от прехода
Механизмът за справедлив преход ще ги защити чрез:

 • подобряване на възможностите за заетост в новите сектори и секторите в преход
 • предлагане на възможности за преквалификация
 • подобряване на енергийната ефективност на жилищата
 • инвестиране в борбата с енергийната бедност
 • улесняване на достъпа до чиста и сигурна енергия на достъпни цени.

Предприятията и секторите с високи въглеродни емисии
Механизмът за справедлив преход ще ги защити чрез:

 • подкрепа за прехода към нисковъглеродни технологии и икономическа диверсификация въз основа на устойчиви на изменението на климата инвестиции и работни места
 • създаване на привлекателни условия за публични и частни инвеститори
 • улесняване на достъпа до заеми и финансова подкрепа
 • инвестиране в създаването на нови предприятия, МСП и стартиращи предприятия
 • инвестиране в научноизследователски и иновационни дейности.

Държавите членки и регионите с голяма зависимост от отраслите на изкопаемите горива и въглеродно интензивните отрасли
Механизмът за справедлив преход ще ги защити чрез:

 • подкрепа за прехода към дейности с ниски нива на въглеродни емисии и устойчивост на изменението на климата
 • създаване на нови работни места в зелената икономика
 • инвестиране в обществения и устойчивия транспорт
 • предоставяне на техническа помощ
 • инвестиране във възобновяеми енергийни източници
 • подобряване на цифровата свързаност
 • предоставяне на достъпни заеми на местните публични органи
 • подобряване на енергийната инфраструктура, топлоснабдяването и транспортните мрежи.