Skip to main content

Mehanizem za pravični prehod: skrbimo, da nihče ne bo prezrt

Uvod

Mehanizem za pravični prehod je ključno orodje za zagotovitev, da bo prehod na podnebno nevtralno gospodarstvo potekal pravično, tako da nihče ne bo prezrt. Mehanizem zagotavlja ciljno usmerjeno podporo, da se mobilizira približno 55 milijard evrov v obdobju 2021–2027 v najbolj prizadetih regijah za ublažitev socialno-ekonomskih posledic prehoda.

Najbolj prizadetim območjem v Evropi, kot so rudarske in druge regije, moramo izkazati solidarnost. Le tako se bo zeleni dogovor upošteval povsod, kar je pogoj, da ga uresničimo.

Frans Timmermans, izvršni podpredsednik Evropske komisije
frans timmermans photo

Financiranje

Mehanizem za pravični prehod pomaga blažiti socialne in gospodarske posledice prehoda z osredotočanjem na regije, panoge in delavce, ki se bodo soočili z največjimi izzivi. Sestavljajo ga trije stebri.

Novi Sklad za pravični prehod

v vrednosti 19,2 milijarde evrov v tekočih cenah naj bi po pričakovanjih mobiliziral za približno 25,4 milijard evrov naložb.

Program za „pravični prehod“ v okviru InvestEU

Iz programa Invest EU bo zagotovljeno proračunsko jamstvo v štirih sklopih politike, svetovalno vozlišče InvestEU pa bo delovalo kot osrednja vstopna točka za prošnje za svetovanje. Program naj bi po pričakovanjih mobiliziral za 10–15 milijard evrov naložb, predvsem v zasebnem sektorju.

Novi instrument za posojila v javnem sektorju

bo kombiniral 1,5 milijarde evrov nepovratnih sredstev iz proračuna EU z 10 milijardami posojil iz Evropske investicijske banke, s čimer naj bi mobilizirali za 18,5 milijarde evrov javnih naložb.

Sklad za pravični prehod

Območni načrti za pravični prehod določajo območja, na katerih se bo uporabljal Sklad za pravični prehod. Ta območja se opredelijo v dialogu s Komisijo. Območni načrti orisujejo izzive na posameznih območjih ter razvojne potrebe in cilje, ki jih je treba izpolniti do leta 2030. V njih so opredeljene vrste načrtovanih ukrepov in mehanizmi upravljanja. Odobritev območnih načrtov za pravični prehod odpira vrata za namensko financiranje v okviru drugih dveh stebrov mehanizma za pravični prehod.

Platforma za pravični prehod

Države in regije EU lahko najdejo pomoč pri pravičnem prehodu na platformi za pravični prehod. Platforma zajema enotno vstopno točko in službo za pomoč uporabnikom. Zagotavlja celovito tehnično in svetovalno podporo. Organi in upravičenci lahko na platformi najdejo vse, kar je potrebno, da se seznanijo s sredstvi, vključno s priložnostmi zanje, ustreznimi zakonodajnimi novostmi ali pobudami v posameznih sektorjih. Platforma tudi dejavno spodbuja izmenjavo najboljših praks med vsemi udeleženimi deležniki, med drugim z rednimi fizičnimi in virtualnimi srečanji.

Če imate vprašanja o mehanizmu/Skladu/platformi za pravični prehod, izpolnite kontaktni obrazec.

Platforma za pravični prehod

Kdo bo imel koristi?

Podpora bo na voljo vsem državam članicam, osredotočena pa bo na regije z najvišjo ogljično intenzivnostjo in regije, kjer je največ ljudi, zaposlenih v dejavnostih, povezanih s fosilnimi gorivi. Države članice lahko dobijo dostop do podpore tako, da pripravijo območne načrte za pravični prehod za obdobje do leta 2030 in opredelijo območja, ki naj bi prejela največ podpore. Načrti naj bi določali tudi, kako čim bolje rešiti socialna, gospodarska in okoljska vprašanja.

Prebivalstvo in državljani, ki so v prehodu najbolj ranljivi
Mehanizem za pravični prehod jih bo zaščitil s tem, da bo:

 • spodbujal zaposlitvene možnosti v novih sektorjih in sektorjih v prehodu,
 • ponujal možnosti za prekvalifikacijo,
 • izboljševal energetsko učinkovitost stanovanj,
 • vlagal v boj proti energijski revščini,
 • lajšal dostop do čiste, cenovno ugodne in zanesljive energije.

Podjetja in sektorji, ki so dejavni v ogljično intenzivnih panogah oziroma se na take panoge opirajo
Mehanizem za pravični prehod jih bo zaščitil s tem, da bo:

 • podpiral prehod na nizkoogljične tehnologije in gospodarsko diverzifikacijo, ki bo temeljila na naložbah in delovnih mestih, odpornih na podnebne spremembe,
 • ustvarjal privlačne pogoje za javne in zasebne vlagatelje,
 • zagotavljal lažji dostop do posojil in finančne podpore,
 • vlagal v ustvarjanje novih podjetij, tudi MSP in zagonskih podjetij,
 • vlagal v raziskovalne in inovacijske dejavnosti.

Države članice in regije, ki so močno odvisne od fosilnih goriv in ogljično intenzivnih panog
Mehanizem za pravični prehod jih bo zaščitil s tem, da bo:

 • podpiral prehod na nizkoogljične dejavnosti, ki so odporne na podnebne spremembe,
 • ustvarjal nova delovna mesta v zelenem gospodarstvu,
 • vlagal v javni in trajnostni promet,
 • zagotavljal tehnično pomoč,
 • vlagal v obnovljive vire energije,
 • izboljševal digitalno povezljivost,
 • zagotavljal cenovno ugodna posojila lokalnim javnim organom,
 • izboljševal energetsko infrastrukturo, omrežja za daljinsko ogrevanje in prometna omrežja.