Skip to main content

Mekanismen for retfærdig omstilling: Ingen må lades i stikken

Indledning

Mekanismen for en retfærdig omstilling er et vigtigt redskab til at sikre, at omstillingen til en klimaneutral økonomi sker på en retfærdig måde, så ingen lades i stikken. Den yder målrettet støtte til at mobilisere ca. 55 mia. euro i perioden 2021-2027 i de mest berørte regioner for at afbøde de socioøkonomiske virkninger af omstillingen.

"Vi må udvise solidaritet med de mest berørte regioner i Europa, f.eks. kulmineregioner og andre, for at sikre, at den grønne pagt får fuld opbakning fra alle og mulighed for at blive en realitet."

Frans Timmermans, ledende næstformand i Europa-Kommissionen
frans timmermans photo

Finansiering

Mekanismen skal hjælpe til at tackle de sociale og økonomiske virkninger af omstillingen med fokus på de regioner, industrier og arbejdstagere, som vil stå over for de største udfordringer. Mekanismen bygger på tre indsatsområder:

En ny fond for en retfærdig omstilling

19,2 mia. euro i løbende priser forventes at mobilisere investeringer på ca. 25,4 mia. euro.

InvestEU's ordning for retfærdig omstilling

skal stille en budgetgaranti under InvestEU-programmet på fire politikområder. InvestEU's rådgivningsplatform skal desuden fungere som et centralt kontaktpunkt for anmodninger om rådgivningsstøtte. Den forventes at mobilisere 10-15 mia. EUR, hovedsagelig i form af investeringer fra den private sektor.

En ny lånefacilitet for den offentlige sektor

skal kombinere 1,5 mia. euro i tilskud, der finansieres over EU-budgettet, med lån på 10 mia. euro fra Den Europæiske Investeringsbank med henblik på at mobilisere 18,5 mia. euro i offentlige investeringer.

Fonden for Retfærdig Omstilling

Territoriale retfærdige overgangsplaner definerer de områder, hvor Fonden for Retfærdig Omstilling vil blive anvendt. Kortlægningen af disse områder foregår gennem en dialog med Kommissionen. Disse planer fastlægger udfordringerne på hvert område samt de udviklingsbehov og mål, der skal opfyldes inden 2030. De identificerer de typer operationer, der påtænkes, og specificerer forvaltningsmekanismerne. Godkendelsen af de territoriale retfærdige overgangsplaner åbner dørene til særlig finansiering under de to andre søjler i mekanismen for retfærdig omstilling.

Platformen for retfærdig omstilling

Platformen for retfærdig omstilling bistår EU-landene og regionerne med en retfærdig omstilling. Den består af en kvikskranke og helpdesk. Den yder omfattende teknisk og rådgivningsmæssig støtte. Myndigheder og støttemodtagere kan få adgang til den for at finde alt, hvad de har brug for at vide om midlerne, herunder muligheder, relevante lovgivningsmæssige opdateringer eller sektorspecifikke initiativer. Platformen fremmer også aktivt udveksling af bedste praksis blandt interessenterne, herunder gennem regelmæssige fysiske og virtuelle møder.

Hvis du har en forespørgsel om mekanismen/fonden/platformen for retfærdig omstilling, bedes du udfylde kontaktformularen.

Platformen for retfærdig omstilling

Hvem får gavn af mekanismen for retfærdig omstilling?

Der vil være støtte til rådighed for alle medlemslande med fokus på de mest kulstofintensive regioner og regioner med de fleste ansatte inden for fossile brændstoffer. EU-landene vil få adgang ved at udarbejde territoriale planer for retfærdig omstilling, der dækker perioden frem til 2030, og som identificerer de mest påvirkede territorier, der bør modtage mest i støtte. Planerne vil også fastlægge metoder til at imødegå sociale, økonomiske og miljømæssige udfordringer bedst muligt.

Det gør de mennesker og borgere, der er mest sårbare over for omstillingen
Mekanismen for retfærdig omstilling vil beskytte dem via

 • fremme af beskæftigelsesmulighederne i nye sektorer og i sektorer under omstilling
 • omskoling
 • forbedring af boliger, så de bliver mere energieffektive
 • investering i bekæmpelse af energifattigdom
 • lettere adgang til ren, billig og sikker energi

Det gør virksomheder og sektorer, der er aktive i eller omfatter kulstofintensive industrier
Mekanismen for retfærdig omstilling vil beskytte dem via

 • støtte til omstillingen til lavemissionsteknologier og økonomisk diversificering baseret på klimarobuste investeringer og arbejdspladser
 • attraktive vilkår for offentlige og private investorer
 • lettere adgang til lån og finansiel støtte.
 • investering i oprettelse af nye virksomheder, SMV'er og nystartede virksomheder
 • investering i forskning og innovation.

Det gør EU-lande og -regioner, der er meget afhængige af fossile brændstofindustrier og kulstofintensive industrier
Mekanismen for retfærdig omstilling vil beskytte dem via

 • støtte til omstillingen til lavemissionsaktiviteter og klimarobuste aktiviteter
 • jobskabelse i den grønne økonomi
 • investering i offentlig og bæredygtig transport
 • teknisk bistand
 • investering i vedvarende energikilder
 • forbedret digital konnektivitet
 • overkommelige lån til lokale offentlige myndigheder
 • forbedret energiinfrastruktur, fjernvarme og transportnet.