Skip to main content

Taisnīgas pārkārtošanās mehānisms: lai neviens netiktu atstāts novārtā

Ievads

Taisnīgas pārkārtošanās mehānisms (TPM) ir svarīgs rīks, kas nodrošinās, lai pārkārtošanās uz klimatneitrālu ekonomiku notiktu taisnīgi, nevienu neatstājot novārtā. Tas piedāvā uz konkrētu mērķi orientētu atbalstu, lai palīdzētu 2021.–2027. gada periodā piesaistīt apmēram 55 miljardus eiro vissmagāk skartajiem reģioniem un tādējādi mazināt pārkārtošanās sociālekonomisko ietekmi.

“Mums ir jāapliecina solidaritāte ar vissmagāk skartajiem Eiropas reģioniem, piemēram, ogļu ieguves un citiem reģioniem, lai nodrošinātu, ka zaļais kurss saņem visu atbalstu un ka to iespējams realizēt dzīvē.”

Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks Franss Timmermanss
frans timmermans photo

Finansējums

Taisnīgas pārkārtošanās mehānisms pievēršas pārkārtošanās sociālajai un ekonomiskajai ietekmei, koncentrējoties uz reģioniem, rūpniecības nozarēm un darba ņēmējiem, kas saskaras ar lielākajām grūtībām. To īsteno, balstoties uz trīs pīlāriem:

Jauns Taisnīgas pārkārtošanās fonds

19,2 miljardu eiro apmērā (faktiskajās cenās) piesaistīs apmēram 25,4 miljardus eiro investīcijās.

“InvestEU” taisnīgas pārkārtošanās shēma

visos četros politikas logos nodrošinās budžeta garantiju programmas InvestEU ietvaros un “InvestEU” konsultāciju centru, kas darbosies kā centrālais piekļuves punkts, kurā varēs pieprasīt konsultatīvu atbalstu. Paredzams, ka tā piesaistīs 10–15 miljardus eiro galvenokārt privātā sektora investīciju.

Publiskā sektora aizdevumu mehānisms

no ES budžeta finansētās dotācijas 1,5 miljardu eiro apmērā apvienos ar Eiropas Investīciju bankas aizdevumiem 10 miljardu eiro apmērā, lai piesaistītu18,5 miljardus eiro publiskajās investīcijās.

Taisnīgas pārkārtošanās fonds

Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajos plānos noteiktas teritorijas, kurās tiks izmantots Taisnīgas pārkārtošanās fonds. Šīs teritorijas tiek apzinātas sadarbībā ar Komisiju. Šajos plānos ir izklāstītas problēmas katrā teritorijā, kā arī attīstības vajadzības un mērķi, kas jāsasniedz līdz 2030. gadam. Tajos ir noteikti paredzēto darbību veidi un precizēti pārvaldības mehānismi. Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālā plāna apstiprināšana paver iespējas izmantot īpašu finansējumu saskaņā ar pārējiem diviem taisnīgas pārkārtošanās mehānisma pīlāriem.

Taisnīgas pārkārtošanās platforma

Taisnīgas pārkārtošanās platforma palīdz ES valstīm un reģioniem īstenot taisnīgu pārkārtošanos. Tajā ietilpst vienots piekļuves punkts un palīdzības dienests. Tā sniedz visaptverošu tehnisku un konsultatīvu atbalstu. Iestādes un saņēmēji tajā var atrast visu nepieciešamo informāciju par fondiem, tostarp par iespējām, attiecīgiem noteikumu atjauninājumiem vai konkrētām nozarēm paredzētām iniciatīvām. Platforma arī aktīvi veicina paraugprakses apmaiņu starp visām iesaistītajām ieinteresētajām personām, tostarp regulāri rīkojot klātienes un virtuālas sanāksmes.

Ja jums ir jautājumi par Taisnīgas pārkārtošanās mehānismu/fondu/platformu, lūdzu, aizpildiet saziņas veidlapu.

Taisnīgas pārkārtošanās platforma

Kas būs ieguvēji

Atbalsts būs pieejams visām dalībvalstīm un koncentrēsies uz visoglekļietilpīgākajiem reģioniem un reģioniem, kuros daudz darbvietu ir atkarīgas no fosilā kurināmā. Dalībvalstis fondam var piekļūt, sagatavojot taisnīgas pārkārtošanās teritoriālos plānus laikposmam līdz 2030. gadam, kuros noteiktas teritorijas, kurām būtu jāsaņem vislielākais atbalsts. Plānos jāizklāsta veidi, kā vislabāk risināt sociālās, ekonomiskās un vidiskās problēmas.

Cilvēki, kas ir visneaizsargātākie pret pārkārtošanos.
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisms viņus aizsargās:

 • veicinot nodarbinātības iespējas jaunās nozarēs un nozarēs, kurās notiek pārkārtošanās,
 • piedāvājot pārkvalificēšanās iespējas,
 • uzlabojot energoefektīvus mājokļus,
 • investējot cīņā pret enerģētisko nabadzību,
 • atvieglojot piekļuvi tīrai, cenas ziņā pieejamai un drošai enerģijai.

Uzņēmumi un nozares, kas darbojas oglekļietilpīgās rūpniecības nozarēs vai ietver tās.
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisms viņus aizsargās:

 • veicinot pāreju uz mazoglekļa tehnoloģijām un ekonomikas diversifikāciju, kā pamatā ir klimatnoturīgas investīcijas un darbvietas,
 • radot izdevīgus nosacījumus publiskā un privātā sektora investoriem,
 • nodrošinot vieglāku piekļuvi aizdevumiem un finansiālajam atbalstam,
 • investējot jaunu sabiedrību, MVU un jaunuzņēmumu izveidē,
 • investējot pētniecības un inovācijas darbībās.

Dalībvalstis un reģioni, kuri ir ļoti atkarīgi no fosilā kurināmā un kuros ir oglekļietilpīgas rūpniecības nozares.
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisms viņus aizsargās:

 • veicinot pāreju uz mazoglekļa un klimatnoturīgām darbībām,
 • radot jaunas darbvietas zaļajā ekonomikā,
 • investējot sabiedriskajā un ilgtspējīgā transportā,
 • sniedzot tehnisko palīdzību,
 • investējot atjaunojamos energoresursos,
 • uzlabojot digitālo savienojamību,
 • nodrošinot vietējām publiskā sektora iestādēm pieejamus aizdevumus,
 • uzlabojot enerģētikas infrastruktūru, centralizēto siltumapgādi un transporta tīklus.