Skip to main content

Teisingos pertvarkos mechanizmas. Siekis užtikrinti, kad niekas neliktų nuošalyje

Įvadas

Teisingos pertvarkos mechanizmas yra pagrindinė priemonė užtikrinti, kad prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos būtų pereinama teisingai, nė vieno nepaliekant nuošalyje. Taikant mechanizmą teikiama tikslinė parama 2021–2027 m. padės sutelkti apie 55 mlrd. EUR labiausiai paveiktuose regionuose, kad būtų sušvelnintas socialinis ir ekonominis pertvarkos poveikis.

„Turime solidarizuotis su labiausiai paveiktais Europos regionais, pavyzdžiui, anglių kasybos ir kitais regionais, ir užtikrinti, kad Žaliasis kursas būtų visuotinai remiamas ir galėtų tapti realybe.“

Fransas Timmermansas, vykdomasis Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas
frans timmermans photo

Finansavimas

Teisingos pertvarkos mechanizmas padeda šalinti socialines ir ekonomines pertvarkos pasekmes pirmiausia tiems regionams, pramonės sektoriams ir darbuotojams, kuriems kils didžiausių iššūkių. Jį sudaro trys ramsčiai:

Naujasis Teisingos pertvarkos fondas

19,2 mlrd. EUR dabartinėmis kainomis, tikimasi pritraukti apie 25,4 mlrd. EUR investicijų.

Teisingos pertvarkos sistema pagal programą „InvestEU“

Pagal programą „InvestEU“ keturioms politikos linijoms bus teikiama biudžeto garantija ir bus sukurtas „InvestEU“ konsultacijų centras, kuris veiks kaip pagrindinis prieigos taškas kreipiantis dėl konsultacinės paramos. Tikimasi sutelkti 10-15 mlrd. EUR daugiausia privačiojo sektoriaus investicijoms.

Naujoji viešojo sektoriaus paskolų priemonė

Pagal ją bus teikiama 1,5 mlrd. EUR dotacijų, finansuojamų iš ES biudžeto, ir 10 mlrd. EUR paskolų iš Europos investicijų banko, siekiant sutelkti 18,5 mlrd. EUR viešųjų investicijų.

Teisingos pertvarkos fondas

Teritoriniuose teisingos pertvarkos planuose apibrėžiamos teritorijos, kuriose bus naudojamas Teisingos pertvarkos fondas. Šios teritorijos nustatomos bendradarbiaujant su Komisija. Minėtuose planuose nustatyti kiekvienos teritorijos uždaviniai, taip pat vystymosi poreikiai ir tikslai, kuriuos reikia pasiekti iki 2030 m. Juose nustatomos numatomų veiksmų rūšys ir konkretūs valdymo mechanizmai. Patvirtinus teritorinius teisingos pertvarkos planus, atsiveria galimybės skirti specialų finansavimą pagal kitus du Teisingos pertvarkos mechanizmo ramsčius.

Teisingos pertvarkos platforma

Užtikrinti teisingą pertvarką ES šalims ir regionams padeda Teisingos pertvarkos platforma. Ją sudaro vieno langelio principu veikiantis centras ir pagalbos tarnyba. Ji teikia išsamią techninę ir konsultacinę paramą. Valdžios institucijos ir paramos gavėjai gali joje rasti viską, ką jiems reikia žinoti apie numatytas lėšas, įskaitant galimybes, atitinkamus teisės aktų atnaujinimus arba konkretiems sektoriams skirtas iniciatyvas. Platforma taip pat aktyviai skatina visus susijusius suinteresuotuosius subjektus keistis geriausios praktikos pavyzdžiais, be kita ko, reguliariai rengiant fizinius ir virtualius susitikimus.

Jei turite klausimų dėl Teisingos pertvarkos mechanizmo, fondo ar platformos, užpildykite kontaktinę formą.

Teisingos pertvarkos platforma

Kam tai bus naudinga?

Parama bus teikiama visoms valstybėms narėms, pirmiausia regionams, kuriuose tarša anglies dioksidu didžiausia, ir regionams, kuriuose daugiausiai žmonių dirba iškastinio kuro pramonės sektoriuje. Valstybės narės gali gauti finansavimą parengusios laikotarpio iki 2030 m. teritorinius teisingos pertvarkos planus, kuriuose nurodytos teritorijos, kurioms turėtų būti skirta didžiausia parama. Planuose taip pat turėtų būti nustatyti geriausi socialinių, ekonominių ir aplinkos uždavinių sprendimo būdai.

Asmenims ir piliečiams, labiausiai veikiamiems pertvarkos
Teisingos pertvarkos mechanizmu jie bus apsaugoti, nes bus:

 • sudaromos palankesnės sąlygos įsidarbinti naujuose ir pertvarkomuose sektoriuose;
 • suteikiama galimybių persikvalifikuoti;
 • gerinamas būsto energijos vartojimo efektyvumas;
 • investuojama į kovą su energijos nepritekliumi;
 • sudaromos palankesnės sąlygos gauti švarios, įperkamos ir saugios energijos.

Įmonėms ir sektoriams, užsiimantiems ar susijusiems su pramonine veikla, kurią vykdant išmetama daug anglies dioksido
Teisingos pertvarkos mechanizmu jie bus apsaugoti, nes bus:

 • remiamas perėjimas prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ir ekonomikos įvairinimo, pagrįsto klimato kaitos poveikiui atspariomis investicijomis ir darbo vietomis;
 • sukuriamos patrauklios sąlygos viešiesiems ir privatiesiems investuotojams;
 • sudaromos lengvesnės sąlygos gauti paskolas ir finansinę paramą;
 • investuojama į naujų įmonių, MVĮ ir startuolių kūrimą;
 • investuojama į mokslinius tyrimus ir inovacijų veiklą.

Valstybėms narėms ir regionams, labai priklausomiems nuo iškastinio kuro ir daug anglies dioksido išmetančių pramonės šakų
Teisingos pertvarkos mechanizmu jie bus apsaugoti, nes bus:

 • remiamas perėjimas prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ir klimato kaitos poveikiui atsparios veiklos;
 • kuriamos naujos darbo vietos žaliojoje ekonomikoje;
 • investuojama į viešąjį ir tvarų transportą;
 • teikiama techninė pagalba;
 • investuojama į atsinaujinančiuosius energijos išteklius;
 • gerinamas skaitmeninis junglumas;
 • teikiamos prieinamos paskolos vietos valdžios institucijoms;
 • gerinama energetikos infrastruktūra, centralizuotas šilumos tiekimas ir transporto tinklai.