Skip to main content

Oikeudenmukaisen siirtymän mekanismi – ”ketään ei jätetä”

Mekanismin perusperiaate

Oikeudenmukaisen siirtymän mekanismi on väline, jolla edistetään ilmastoneutraaliin talouteen siirtymistä oikeudenmukaisesti niin, ettei mikään alue joudu kärsimään murroksesta kohtuuttomasti. Mekanismin avulla tarjotaan kaudella 2021–2027 kohdennettua tukea noin 55 miljardia euroa investointeihin alueille, joilla siirtymän yhteiskunnalliset ja taloudelliset vaikutukset ovat suurimmat.

”On osoitettava solidaarisuutta niille Euroopan alueille, joihin siirtymä vaikuttaa eniten, kuten hiilikaivosalueille, jotta vihreän kehityksen ohjelma saa kaikkien täyden tuen ja mahdollisuuden toteutua.”

Euroopan komission johtava varapuheenjohtaja Frans Timmermans
frans timmermans photo

Rahoitus

Mekanismilla pyritään lievittämään ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisen vaikutuksia yhteiskunnassa ja taloudessa. Tukea kohdistetaan kaikkein haastavimmassa tilanteessa oleville alueille, toimialoille ja työntekijöille seuraavin keinoin (3 ”pilaria”):

Uusi oikeudenmukaisen siirtymän rahasto

19,2 mrd. eur käypinä hintoina – tavoitteena noin 25,4 miljardin euron investoinnit.

InvestEU-ohjelman oikeudenmukaisen siirtymän järjestely

Sisältää InvestEU-ohjelman talousarviotakuun (neljä eri ”politiikkaikkunaa”) ja keskitetyn InvestEU-neuvontakeskuksen. Tavoitteena 10–15 miljardin euron investoinnit lähinnä yksityissektorilla.

Uusi julkisen sektorin lainajärjestely

Yhdistää 1,5 miljardin euron avustukset, jotka rahoitetaan EU:n talousarviosta, ja 10 miljardin euron lainat Euroopan investointipankista. Tavoitteena 18,5 miljardin euron julkiset investoinnit.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto

Kukin EU-maa laatii alueellisen suunnitelman, jossa se määrittää oikeudenmukaisen siirtymän rahaston tuen maantieteelliset kohdealueet neuvoteltuaan alueiden valinnasta myös komission kanssa. Suunnitelmissa kerrotaan kunkin alueen haasteet, kehitystarpeet ja tavoitteet, jotka on määrä saavuttaa vuoteen 2030 mennessä, ja määritetään suunnitellut toimintatyypit ja hallintomenettelyt. Kun alueelliset suunnitelmat on hyväksytty, on mahdollista saada kohdennettua rahoitusta myös mekanismin kahdesta muusta osiosta (eli pilareista 2 ja 3).

Oikeudenmukaisen siirtymän foorumi

EU-maiden ja -alueiden avuksi on perustettu oikeudenmukaisen siirtymän foorumi. Tästä verkkoportaalista viranomaiset ja tuensaajat saavat kaikki tarvittavat neuvonta- ja asiantuntijapalvelut sekä tiedot rahastoista, rahoitus- ja investointimahdollisuuksista, säännöistä ja alakohtaisista aloitteista. Foorumin välityksellä edistetään myös hyvien toimintamallien vaihtoa ja järjestetään säännöllisesti fyysisiä ja virtuaalisia tapaamisia eri osapuolten kesken.

Jos sinulla on kysyttävää oikeudenmukaisen siirtymän mekanismista, rahastosta tai foorumista, käytä yhteydenottolomaketta.

Oikeudenmukaisen siirtymän foorumi

Tuensaajat

Tukea annetaan kaikille EU-maille, ja se keskitetään alueille, joiden suhteelliset hiilidioksidipäästöt ovat suurimmat ja joilla on eniten fossiilisista polttoaineista riippuvaisia työpaikkoja. Kunkin maan on tukea saadakseen laadittava vuoteen 2030 ulottuva alueellinen oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelma, jossa määritetään eniten tukea tarvitsevat olevat alueet. Suunnitelmassa on myös esitettävä mahdollisia ratkaisuja yhteiskunnan, talouden ja ympäristön ongelmiin.

Talouden murroksesta kärsimään joutuvia työntekijöitä ja kansalaisia
tuetaan siirtymämekanismin avulla seuraavasti:

 • edistetään työmahdollisuuksia uusilla ja siirtymävaiheessa olevilla aloilla
 • tarjotaan uudelleenkoulutusmahdollisuuksia
 • kehitetään energiatehokasta asumista
 • investoidaan ns. energiaköyhyyden torjuntaan
 • parannetaan puhtaan, kohtuuhintaisen ja toimitusvarman energian saatavuutta.

Hiili-intensiivisiä toimialoja ja niillä toimivia yrityksiä
tuetaan siirtymämekanismin avulla seuraavasti:

 • edistetään vähähiiliseen teknologiaan siirtymistä ja talouden monipuolistamista panostamalla ilmastonmuutoksen kestäviin investointeihin ja työpaikkoihin
 • luodaan houkuttelevat olosuhteet julkisille ja yksityisille sijoittajille
 • helpotetaan lainojen ja rahoitustuen saantia
 • investoidaan uusien yritysten, pk-yritysten ja startup-yritysten perustamiseen
 • investoidaan tutkimus- ja innovointitoimintaan.

EU-maita ja niiden alueita, jotka ovat erittäin riippuvaisia fossiilisista polttoaineista ja hiili-intensiivisistä toimialoista,
tuetaan siirtymämekanismin avulla seuraavasti:

 • tuetaan siirtymistä vähähiilisiin ja ilmastonmuutoksen kestäviin toimintoihin
 • luodaan uusia vihreän talouden työpaikkoja
 • investoidaan julkiseen ja kestävään liikenteeseen
 • annetaan teknistä tukea
 • investoidaan uusiutuviin energialähteisiin
 • parannetaan digitaalisia yhteyksiä
 • tarjotaan paikallisviranomaisille kohtuuhintaisia lainoja
 • parannetaan energiainfrastruktuuria, kaukolämmitystä ja liikenneverkkoja.