Skip to main content

Õiglase ülemineku mehhanism: kedagi ei tohi jätta kõrvale

Sissejuhatus

Õiglase ülemineku mehhanismil on keskne roll selles, et üleminek kliimaneutraalsele majandusele toimuks õiglaselt, nii et kedagi ei jäetaks kõrvale. Selle raames antakse sihtotstarbelist toetust, et aidata ajavahemikul 2021–2027 kõige enam mõjutatud piirkondades kasutusele võtta ligikaudu 55 miljardit eurot, eesmärgiga leevendada ülemineku sotsiaal-majanduslikku mõju.

„Me peame näitama üles solidaarsust Euroopa kõige enam mõjutatud piirkondadega, nagu söekaevanduspiirkonnad ja muud taolised piirkonnad, et roheline kokkulepe saaks kõigilt täieliku toetuse ja muutuks reaalsuseks“.

Euroopa Komisjoni juhtiv asepresident Frans Timmermans
frans timmermans photo

Rahastamine

Õiglase ülemineku mehhanism aitab toime tulla ülemineku sotsiaalse ja majandusliku mõjuga, keskendudes piirkondadele, tööstusharudele ja töötajatele, kes seisavad silmitsi suurimate probleemidega. Seda tehakse kolme samba kaudu:

Uus õiglase ülemineku fond

suuruses 19,2 miljardit eurot (jooksevhindades) peaks aitama investeeringutena kaasata eeldatavasti ligi 25,4 miljardit eurot.

InvestEU õiglase ülemineku kava

pakub programmi „InvestEU“ raames neljas poliitikaharus eelarvetagatist ja teenuseid InvestEU nõustamiskeskuse kaudu, mis toimib keskse kontaktpunktina nõustamistoe taotlemiseks. See peaks aitama kaasata 10–15 miljardit eurot peamiselt erasektori investeeringutena.

Uus avaliku sektori laenurahastu

ühendab ELi eelarvest rahastatava 1,5 miljardi euro suuruse toetuse Euroopa Investeerimispanga 10 miljardi euro suuruse laenuga, et kaasata 18,5 miljardi euro ulatuses avaliku sektori investeeringuid.

Õiglase ülemineku fond

Territoriaalsetes õiglase ülemineku kavades tehakse kindlaks territooriumid, kus hakatakse õiglase ülemineku fondi kasutama. Nende territooriumide kindlaksmääramine toimub komisjoniga peetava dialoogi kaudu. Kavades esitatakse iga territooriumi probleemid, arenguvajadused ja eesmärgid, mis tuleb saavutada 2030. aastaks. Neis täpsustatakse kavandatud tegevused ja juhtimismehhanismid. Kui territoriaalsed õiglase ülemineku kavad on heaks kiidetud, avaneb võimalus saada sihtotstarbelist rahastamist ka õiglase ülemineku mehhanismi kahe teise samba raames.

Õiglase ülemineku platvorm

Õiglase ülemineku platvorm toetab ELi riike ja piirkondi õiglasel üleminekul. Platvorm koosneb ühtsest juurdepääsupunktist ja kasutajatoest ning pakub igakülgset tehnilist abi ja nõustamistoetust. Platvormi kaudu saavad ametiasutused ja toetusesaajad kogu vajaliku teabe rahaliste vahendite, asjakohaste regulatiivsete ajakohastamiste ja sektoripõhiste algatuste kohta. Samuti edendab platvorm aktiivselt parimate tavade vahetamist kõigi asjaomaste sidusrühmade vahel, sealhulgas korrapäraste füüsiliste ja virtuaalsete kohtumiste kaudu.

Kui teil on küsimusi õiglase ülemineku mehhanismi, fondi või platvormi kohta, kasutage selleks kontaktivormi.

Õiglase ülemineku platvorm

Kes saavad kasu?

Toetus tehakse kättesaadavaks kõigile liikmesriikidele, keskendudes piirkondadele, kus on kõige suurem CO2 heide või kus fossiilkütuste sektoris töötab kõige rohkem inimesi Liikmesriigid saavad mehhanismile juurdepääsu, kui nad koostavad territoriaalsed õiglase ülemineku kavad, mis hõlmavad ajavahemikku kuni 2030. aastani, määrates kindlaks territooriumid, mis peaksid saama kõige enam toetust. Kavades tuleks kirjeldada ka seda, kuidas kõige paremini lahendada sotsiaalseid, majanduslikke ja keskkonnaalaseid probleeme.

Inimesed ja kodanikud, kes on ülemineku suhtes kõige haavatavamad
Õiglase ülemineku mehhanism kaitseb neid,

 • hõlbustades tööhõivevõimalusi uutes ja üleminekuetapis olevates sektorites;
 • pakkudes ümberõppe võimalusi;
 • parandades eluasemete energiatõhusust;
 • investeerides kütteostuvõimetuse vähendamisse;
 • hõlbustades juurdepääsu puhtale, taskukohasele ja turvalisele energiale.

Äriühingud ja sektorid, mis tegutsevad suure CO2-mahukusega tööstusharudes või mis koosnevad sellistest tööstusharudest
Õiglase ülemineku mehhanism kaitseb neid,

 • toetades üleminekut vähese CO2-heitega tehnoloogiale ja majanduse mitmekesistamist, mis põhineb kliimamuutustele vastupanuvõimelistel investeeringutel ja töökohtadel;
 • luues avaliku ja erasektori investorite jaoks atraktiivsed tingimused;
 • lihtsustades juurdepääsu laenudele ja rahalisele toetusele;
 • investeerides uute ettevõtete, VKEde ja idufirmade loomisesse;
 • investeerides teadus- ja innovatsioonitegevusse.

Liikmesriigid ja piirkonnad, mis sõltuvad suurel määral fossiilkütustest ja CO2-mahukatest tööstusharudest
Õiglase ülemineku mehhanism kaitseb neid,

 • toetades üleminekut vähese CO2-heitega ja kliimamuutustele vastupanuvõimelistele tegevustele;
 • luues uusi töökohti rohelises majanduses;
 • investeerides ühistransporti ja säästvasse transporti;
 • pakkudes tehnilist abi;
 • investeerides taastuvatesse energiaallikatesse;
 • parandades digitaalset ühenduvust;
 • pakkudes kohalikele ametiasutustele taskukohaseid laene;
 • parandades energiataristut ning kaugkütte- ja transpordivõrke.