Skip to main content
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ασφαλής και αποτελεσματικός εμβολιασμός

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα εμβόλια κατά της COVID-19 και τη συνολική στρατηγική της ΕΕ για τα εμβόλια:

Θεραπείες και διαγνωστικές εξετάσεις για τη νόσο COVID-19

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει στρατηγικές διαγνωστικών εξετάσεων για τη νόσο COVID-19 και υποστηρίζει την ανάπτυξη θεραπειών.

Προστασία της υγείας των Ευρωπαίων

Η Επιτροπή έχει προτείνει πρωτοβουλίες για την προστασία της υγείας των Ευρωπαίων μέσω της βελτίωσης της ετοιμότητας και της αντιμετώπισης κρίσεων, καθώς και της μακροπρόθεσμης ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας.

Στήριξη των συστημάτων υγείας

Διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα της υγείας

Το κέντρο συντονισμού αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαδραματίζει καίριο ρόλο στις προσπάθειες παροχής έκτακτης ανάγκης και είναι διαρκώς έτοιμο να συνδράμει όλες τις χώρες, εντός και εκτός Ευρώπης.

Οι κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης μεταξύ εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών στοχεύουν στα εξής: 

 • διευκόλυνση της μεταφοράς ασθενών από ένα κράτος μέλος σε άλλο
 • παροχή της δυνατότητας στο ειδικευμένο ιατρικό προσωπικό να προσφέρει τη βοήθειά του σε άλλες χώρες της ΕΕ
 • ελάφρυνση της επιβάρυνσης που έχει επιφέρει η πανδημία στα εθνικά συστήματα υγείας
 • μέριμνα για τη διασυνοριακή κινητικότητα ασθενών
 • πρόβλεψη μέτρων για την επιστροφή των εξόδων υγειονομικής περίθαλψης
 • ενθάρρυνση των εθνικών αρχών να χρησιμοποιούν τις υφιστάμενες διμερείς και περιφερειακές συμφωνίες.

Ο συντονισμός των αιτημάτων συνδρομής για διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη θα πραγματοποιείται από την επιτροπή υγειονομικής ασφάλειας, της οποίας την προεδρία ασκεί η Επιτροπή, και μέσω του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης και αντίδρασης της ΕΕ

 

Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας λόγω του κορονοϊού

Στο πλαίσιο της έκτακτης αντίδρασης της ΕΕ στην πανδημία του κορονοϊού, το πεδίο εφαρμογής του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ επεκτάθηκε τον Μάρτιο του 2020 για να καλύψει σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Τον Μάρτιο του 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε συνολική δέσμη σχεδόν 530 εκατ. ευρώ για χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ, ως πρόσθετη χρηματοδοτική συνεισφορά σε 17 κράτη μέλη και 3 υπό ένταξη χώρες, στο πλαίσιο των προσπαθειών τους για την καταπολέμηση της πανδημίας του κορονοϊού. Στις 20 Μαΐου 2021 το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκριναν την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής.

Στις 19 Ιανουαρίου 2022 η Επιτροπή ολοκλήρωσε την καταβολή της συνδρομής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στα κράτη μέλη, συνολικού ποσού 385,49 εκατ. EUR. Τα 17 κράτη μέλη και οι 3 υπό ένταξη χώρες που ζήτησαν στήριξη ήταν: η Αυστρία, το Βέλγιο, η Κροατία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Εσθονία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Λετονία, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Πορτογαλία, η Ρουμανία και η Ισπανία· καθώς και η Αλβανία, το Μαυροβούνιο και η Σερβία. Το ποσό αυτό προστίθεται στα 132,7 εκατ. EUR που καταβλήθηκαν στα κράτη μέλη που ζήτησαν προκαταβολή από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ το 2020.

Στήριξη από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας του κορονοϊού

Εκτίμηση επικινδυνότητας

Η εκτίμηση επικινδυνότητας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ετοιμότητας και της αντίδρασης στην πανδημία. Στην ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) είναι ο βασικός φορέας που αξιολογεί τον κίνδυνο εξάπλωσης των ιών και τις επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.

Το ECDC παρέχει:

Απαντήσεις του ECDC σε ερωτήσεις σχετικά με την COVID-19 

Κατευθυντήριες γραμμές του ECDC για μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις

Πρώτα διδάγματα που αντλήθηκαν από την πανδημία

Στις 15 Ιουνίου 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασεανακοίνωση σχετικά με τα πρώτα διδάγματα που αντλήθηκαν από την πανδημία της COVID-19, προβαίνοντας σε απολογισμό και αντλώντας 10 διδάγματα σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης της δράσης σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο με σκοπό την καλύτερη πρόβλεψη και τον έγκαιρο εντοπισμό των κινδύνων για τη δημόσια υγεία, τον ενισχυμένο σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη κοινή αντίδραση σε όλα τα επίπεδα. Ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός, αλλά μας δίνει απλώς μια πρώτη εικόνα των όσων γνωρίζουμε ότι μπορούμε να κάνουμε προς όφελος όλων των Ευρωπαίων.

Ετοιμότητα για την επόμενη φάση της πανδημίας

Στις 27 Απριλίου 2022 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε νέες δράσεις για τη διαχείριση της τρέχουσας φάσης της πανδημίας COVID-19 και την προετοιμασία για την επόμενη.

Τα επί του παρόντος χαμηλότερα επίπεδα λοίμωξης COVID-19 δίνουν στις χώρες της ΕΕ την ευκαιρία να ενισχύσουν την επιτήρηση, τα συστήματα υγείας τους και τη συνολική ετοιμότητά τους έναντι πανδημιών. Ειδικότερα, η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη:

 • να εντατικοποιήσουν τον εμβολιασμό και τη χορήγηση αναμνηστικών δόσεων, λαμβάνοντας υπόψη την κυκλοφορία της νόσου COVID-19 και την εποχική γρίπη·
 • να στηρίξουν την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς εμβολίων και φαρμακοθεραπευτικών μέσων·
 • να δημιουργήσουν ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης που δεν θα βασίζονται πλέον στον εντοπισμό και την αναφορά όλων των κρουσμάτων COVID-19, αλλά στη λήψη αξιόπιστων και αντιπροσωπευτικών εκτιμήσεων·
 • να συνεχίσουν τις στοχευμένες δοκιμές και αλληλούχηση για την ακριβέστερη εκτίμηση της κυκλοφορίας παραλλαγών και τον εντοπισμό νέων παραλλαγών·
 • να επενδύσουν στην ανάκαμψη των συστημάτων υγείας και να αξιολογήσουν τις ευρύτερες επιπτώσεις της πανδημίας στην υγεία, μεταξύ άλλων στην ψυχική υγεία και τις καθυστερήσεις στις θεραπείες και την περίθαλψη·
 • να συντονίσουν καλύτερα τους ταξιδιωτικούς κανόνες εντός της ΕΕ και με τους διεθνείς εταίρους·
 • να εντατικοποιήσουν την καταπολέμηση της εσφαλμένης πληροφόρησης και της παραπληροφόρησης για τη νόσο COVID-19·
 • να εξακολουθήσουν να στοχεύουν στην παγκόσμια αλληλεγγύη και τη βελτίωση της παγκόσμιας διακυβέρνησης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει επίσης πρόσκληση υποβολής προσφορών, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας EU FAB, για τη δέσμευση ικανοτήτων για την παρασκευή εμβολίων mRNA, εμβολίων που βασίζονται σε ιικές πρωτεΐνες και εμβολίων που βασίζονται σε ιικούς φορείς. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα δεσμεύσει τη νεοσυσταθείσα παραγωγική ικανότητα για χρήση σε μελλοντικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας.

Στις 2 Σεπτεμβρίου 2022 η Επιτροπή πρότεινε συγκεκριμένα μέτρα για να αποφευχθεί η απότομη αύξηση των κρουσμάτων COVID-19 κατά την προσεχή φθινοπωρινή και χειμερινή περίοδο. Ειδικότερα, η Επιτροπή ενθαρρύνει τις χώρες της ΕΕ:

 • να βελτιώσουν την εμβολιαστική κάλυψη με τον αρχικό κύκλο εμβολιασμού και την πρώτη αναμνηστική δόση μεταξύ των επιλέξιμων ατόμων·
 • να δώσουν προτεραιότητα στη χορήγηση πρόσθετης αναμνηστικής δόσης για συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες, ιδίως άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω, και άλλα επιλέξιμα άτομα οποιασδήποτε ηλικίας που διατρέχουν κίνδυνο να νοσήσουν σοβαρά·
 • να συνδυάσουν τις εκστρατείες εμβολιασμού κατά της νόσου COVID-19 και κατά της γρίπης· να συνοδεύσουν τον εμβολιασμό με σαφή επικοινωνία που θα επικαιροποιείται τακτικά και θα βασίζεται στις επιδημιολογικές εξελίξεις, την κατανόηση της συμπεριφοράς και την αντίληψη του κοινού·
 • να εξασφαλίσουν ότι οι πολίτες λαμβάνουν σαφή ενημέρωση σχετικά με τα οφέλη του εμβολιασμού.

Επίσης, είναι σημαντικό όλα τα κράτη μέλη να είναι έτοιμα να επαναφέρουν μέτρα για τη δημόσια υγεία με βάση σαφή όρια. Ανάλογα με τις επιδημιολογικές καταστάσεις, οι μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις, για παράδειγμα η χρήση μασκών προσώπου ή ο περιορισμός του μεγέθους των συγκεντρώσεων, για τον περιορισμό της διασποράς του ιού εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό μέρος της εργαλειοθήκης των κρατών μελών.

Η ανακοίνωση τονίζει επίσης τη σημασία των ισχυρών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και των σχετικών ικανοτήτων σε όλα τα κράτη μέλη. Η ετοιμότητα των συστημάτων υγείας για την αντιμετώπιση εστιών λοιμωδών νόσων και άλλων τύπων κλυδωνισμών πρέπει να βελτιωθεί. Θα πρέπει επίσης να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για τη στήριξη της καλής ψυχικής υγείας των εργαζομένων στον τομέα της υγείας, καθώς και του συνολικού πληθυσμού.

Έγγραφα

 

27 ΑΠΡΊΛΙΟΣ 2022
Communication: COVID-19 - Sustaining EU Preparedness and Response: Looking ahead
English
(HTML)
Τηλεφόρτωση

 

1 ΔΕΚΈΜΒΡΙΟΣ 2021
Communication: Addressing together current and new COVID-19 challenges
English
(890.25 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

 

15 ΙΟΎΝΙΟΣ 2021
Communication on the early lessons from the COVID-19 pandemic
English
(329.25 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

 

11 ΝΟΈΜΒΡΙΟΣ 2020
Ανακοίνωση: Οικοδομώντας μια Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: ετοιμότητα και ανθεκτικότητα
ελληνικά
(318.55 KB - HTML)
Τηλεφόρτωση

 

28 ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 2020
Ανακοίνωση σχετικά με πρόσθετα μέτρα αντιμετώπισης της νόσου COVID-19
ελληνικά
(226.6 KB - HTML)
Τηλεφόρτωση

 

28 ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 2020
Coronavirus resurgence - New measures
English
(5.95 KB - HTML)
Τηλεφόρτωση

 

8 ΑΠΡΊΛΙΟΣ 2020
Guidance on the collection and transfusion of convalescent COVID-19 plasma
English
(PDF)
Τηλεφόρτωση

 

7 ΑΠΡΊΛΙΟΣ 2020
Κατευθυντήριες γραμμές για τη βέλτιστη και ορθολογική προμήθεια φαρμάκων ώστε να αποφευχθούν οι ελλείψεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19
ελληνικά
(178.13 KB - HTML)
Τηλεφόρτωση

 

3 ΑΠΡΊΛΙΟΣ 2020
Κατευθυντήριες οδηγίες για τη βοήθεια έκτακτης ανάγκης της ΕΕ για τη διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης που σχετίζεται με την κρίση της νόσου COVID-19
ελληνικά
(171.71 KB - HTML)
Τηλεφόρτωση

 

2 ΑΠΡΊΛΙΟΣ 2020
Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα όσον αφορά τις ημερομηνίες εφαρμογής ορισμένων διατάξεών του
ελληνικά
(170.85 KB - HTML)
Τηλεφόρτωση

 

18 ΜΆΡΤΙΟΣ 2020
COVID-19: EU recommendations for community measures
English
(569.08 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

 

18 ΜΆΡΤΙΟΣ 2020
COVID-19: EU recommendations for testing strategies
English
(302.78 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

 

16 ΜΆΡΤΙΟΣ 2020
Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τα μέτρα διαχείρισης των συνόρων για την προστασία της υγείας και τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας εμπορευμάτων και βασικών υπηρεσιών
ελληνικά
(160.49 KB - HTML)
Τηλεφόρτωση

 

28 ΑΠΡΊΛΙΟΣ 2020
Guidance on the management of clinical trials during the Covid-19 (Coronavirus) pandemic
English
(PDF)
Τηλεφόρτωση

 

7 ΜΆΙΟΣ 2020
Κατευθυντήριες γραμμές για την ελεύθερη κυκλοφορία των επαγγελματιών του τομέα της υγείας και την ελάχιστη εναρμόνιση της εκπαίδευσής τους όσον αφορά τα μέτρα έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της COVID-19 — Συστάσεις σχετικά με την οδηγία 2005/36/ΕΚ
ελληνικά
(150.21 KB - HTML)
Τηλεφόρτωση