Mur għall-kontenut ewlieni
Kontenut arkivjat

Il-paġni web f’din it-taqsima m’għadhomx jiġu aġġornati. Il-kontenut jista’ jkun skadut u għandu jiġi kkonsultat għal referenza tal-passat biss.

Il-pajjiżi tal-UE għandhom ir-responsabbiltà primarja għall-organizzazzjoni u t-twassil tas-servizzi tas-saħħa u l-kura medika. Il-politika tal-UE dwar is-saħħa pubblika tikkomplementa l-politiki nazzjonali biex tiżgura li l-UE taħdem lejn Unjoni Ewropea tas-Saħħa aktar b’saħħitha, li tkun ta’ benefiċċju għall-Ewropej kollha.  

Tilqim sikur u effettiv

Il-Kummissjoni u l-Istati Membri ħadu approċċ komuni tal-UE biex jiżguraw il-provvisti tal-vaċċini kontra l-COVID-19 u jiffaċilitaw id-distribuzzjoni tagħhom, u b’hekk għenu biex jiġu żgurati aċċess u disponibbiltà f’waqthom fl-UE kollha. Il-vaċċini sikuri u effettivi bdew jitqassmu fl-UE sa tmiem l-2020, wara proċeduri stretti ta’ awtorizzazzjoni u l-ogħla standards ta’ sikurezza. Minn dak iż-żmien ’l hawn, il-Kummissjoni Ewropea żgurat mhux anqas minn 4.2 biljun doża ta’ vaċċini kontra l-COVID-19. Minn Awwissu 2023, total ta’ 84.8% tal-popolazzjoni adulta tlaqqmet kontra l-virus. Tim Ewropa xxerja wkoll aktar minn 530 miljun doża għal donazzjoni lil pajjiżi fid-dinja kollha. 

Trattamenti u ttestjar għall-COVID-19

Filwaqt li t-tilqim kien l-aħjar mod biex tintemm il-pandemija u biex nerġgħu lura għall-ħajja normali, il-Kummissjoni issa tibqa’ impenjata li tiżgura li l-prodotti terapewtiċi kontra l-COVID-19 ikunu disponibbli biex jittrattaw lil dawk li huma infettati. L-istrateġija għat-terapewtika tal-COVID-19 tal-Kummissjoni Ewropea tappoġġja l-iżvilupp u d-disponibbiltà tal-mediċini, inkluż għat-trattament ta’ “COVID fit-tul”, u b’hekk tikkomplementa l-Istrateġija tal-UE għall-Vaċċini, bħala parti mill-Unjoni Ewropea tas-Saħħa. Disa’ prodotti terapewtiċi minn ħmistax fuq il-listi ta’ trattamenti potenzjali tal-COVID-19 tal-2021 ġew ikkonfermati sikuri u effettivi mill-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini u wasslu t-trattament lill-pazjenti fl-UE. Il-Kummissjoni kkonkludiet kuntratti ta’ akkwist għal provvisti ta’ żewġ trattamenti.  

Il-Kummissjoni Ewropea ħarġet rakkomandazzjonijiet dwar approċċ komuni tal-ittestjar u l-monitoraġġ tat-tixrid tal-virus u appoġġjat l-iżvilupp tal-kapaċità ta’ monitoraġġ. 

Il-protezzjoni tas-saħħa tal-Ewropej

Il-Kummissjoni ressqet inizjattivi biex tipproteġi s-saħħa tal-Ewropej permezz tat-titjib tat-tħejjija u r-rispons għall-kriżijiet kif ukoll ir-reżiljenza fit-tul tas-sistemi tal-kura tas-saħħa fl-UE.

Abbażi tat-tagħlimiet bikrija meħuda mill-kriżi tal-COVID-19, f’Novembru 2020 il-Kummissjoni pproponiet li tibni Unjoni Ewropea tas-Saħħa. Dan se jgħammar lill-Ewropa bil-benefiċċji soċjetali u ekonomiċi kollha biex tipprevjeni l-kriżijiet tas-saħħa kemm fil-livell tal-UE kif ukoll f’dak globali, kif ukoll tħejji għalihom u timmanġġjahom. Unjoni Ewropea tas-Saħħa aktar b’saħħitha se tħares il-mod kif ngħixu, l-ekonomiji u s-soċjetajiet tagħna.

B’riżultat ta’ dan, ir-rispons koordinat fil-livell tal-UE ssaħħaħ. Fit-23 ta’ Novembru 2022, ġie adottat ir-Regolament dwar theddid transkonfinali serju għas-saħħa. Huwa att legali ewlieni fil-qafas tas-sigurtà tas-saħħa tal-UE, li jespandi l-mekkaniżmi diġà eżistenti fil-livell tal-UE għat-tħejjija, it-twissija bikrija u r-rispons għas-saħħa, flimkien mal-mandati msaħħa ta’ żewġ aġenziji ewlenin tas-saħħa tal-UE – iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard u l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini.

Il-programm tas-Saħħa tal-UE għall-2021-27, l-UE għas-Saħħa, adottat f’Marzu 2021 fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni u mirfud b’finanzjament ta’ €5.1 biljun se jsaħħaħ ir-reżiljenza tas-sistemi tas-saħħa u jippromwovi l-innovazzjoni fis-settur tas-saħħa. Il-programm l-UE għas-Saħħa jikkontribwixxi b’mod sinifikanti għall-irkupru wara l-COVID-19 billi jtejjeb is-saħħa tal-popolazzjoni tal-UE, jappoġġja l-ġlieda kontra t-theddid transfruntier għas-saħħa u jagħti spinta lit-tħejjija u lill-kapaċità tal-UE li tirrispondi b’mod effettiv għal kriżijiet tas-saħħa futuri, bħala parti minn Unjoni Ewropea tas-Saħħa futura b’saħħitha.

L-Istrateġija Farmaċewtika għall-Ewropa ta’ Novembru 2020 pproponiet qafas regolatorju li jibqa' validu fil-futur u kellha l-għan li tappoġġja lill-industrija fil-promozzjoni tar-riċerka u t-teknoloġiji li jilħqu lill-pazjenti biex jissodisfaw il-ħtiġijiet terapewtiċi tagħhom filwaqt li jindirizzaw il-fallimenti tas-suq. Huwa indirizza d-dgħufijiet esposti mill-pandemija tal-COVID-19, u ppropona azzjonijiet biex tissaħħaħ is-sistema. F’April 2023, il-Kummissjoni pproponiet Direttiva ġdida u Regolament ġdid li jirrevedi u jissostitwixxi l-leġiżlazzjoni farmaċewtika eżistenti.

Fl-isfond tal-pandemija tal-COVID-19, fi Frar 2021, il-Kummissjoni nediet l-“inkubatur HERA”. Dan il-pjan Ewropew ta’ tħejjija għall-bijodifiża kellu l-għan li jidentifika u janalizza varjanti ġodda tal-virus, jiżviluppa vaċċini kontra varjanti ġodda li għalihom il-vaċċini eżistenti setgħu ma kinux effettivi biżżejjed, u jipproduċi vaċċini fuq skala u veloċi adattati għal varjanti ġodda fuq skala u veloċi ta’ vaċċini adattati għal varjanti ġodda.

Filwaqt li tibni fuq dan il-pjan, f’Settembru 2021, il-Kummissjoni stabbiliet l-Awtorità għat-Tħejjija u għar-Rispons f'Każ ta' Emerġenza tas-Saħħa – HERA, wieħed mill-pilastri ewlenin tal-Unjoni Ewropea tas-Saħħa bl-għan li tikkontribwixxi għar-reżiljenza tal-Ewropa kontra emerġenzi tas-saħħa futuri u riskji oħra.

Il-HERA tantiċipa theddid u kriżijiet potenzjali tas-saħħa permezz tal-ġbir tal-intelligence u l-bini tal-kapaċitajiet meħtieġa ta’ rispons. Dan jiżgura l-iżvilupp, il-produzzjoni u d-distribuzzjoni ta’ mediċini, vaċċini u kontromiżuri mediċi oħra f’każ ta’ emerġenzi. Fl-ewwel sena ta’ attivazzjoni tagħha, l-HERA stabbiliet grupp ta’ esperti dwar il-varjanti tal-COVID-19 biex timmonitorja l-mutazzjonijiet.

Matul il-pandemija tal-COVID-19, iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC), il-korp ewlieni li jivvaluta r-riskju tat-tixrid virali u l-impatt fuq is-saħħa pubblika, ipprovda valutazzjoni tar-riskju regolari u aġġornamenti epidemjoloġiċi, kif ukoll appoġġ tekniku. L-ECDC ipprovda wkoll lill-pubbliku b’informazzjoni dwar il-pandemija, it-tixrid tal-virus, is-sintomi, l-ittestjar, it-trattamenti u l-prevenzjoni ppubblikata fil-paġna tal-mistoqsijiet u t-tweġibiet tal-COVID-19.

Il-Kummissjoni waqqfet l-EU FAB – network ta' kapaċitajiet ta' produzzjoni "dejjem lesti" għall-manifattura tal-vaċċini u tal-mediċini li jistgħu jiġu attivati f’każ ta’ kriżijiet futuri – u bdiet il-ħażna ta’ tagħmir u drogi kontra theddid kimiku u nukleari.

Matul il-pandemija tal-COVID-19, il-Kummissjoni pproponiet miżuri konkreti biex tiġi evitata splużjoni ta’ każijiet tal-COVID-19 fl-istaġuni tal-ħarifa u tax-xitwa tal-2022-2023. F’dak iż-żmien, l-Istati Membri ġew imħeġġa jtejbu t-teħid tal-vaċċin tal-kors primarju tat-tilqim, jagħtu prijorità lill-għoti tad-dożi booster, jikkombinaw il-kampanji ta’ tilqim kontra l-COVID-19 u kontra l-influwenza, u jiżguraw komunikazzjoni ċara liċ-ċittadini dwar il-benefiċċji tat-tilqim. Il-miżuri enfasizzaw ukoll l-importanza ta’ sistemi tal-kura tas-saħħa u kapaċitajiet b’saħħithom fl-Istati Membri kollha. Ġew suġġeriti wkoll miżuri oħra biex jappoġġjaw is-saħħa mentali tajba tal-ħaddiema fil-kura tas-saħħa u tal-popolazzjoni globali.

Appoġġ għas-sistemi tal-kura tas-saħħa

Mekkaniżmu tal-UEgħall-Protezzjoni Ċivili u RescEU

Matul il-pandemija tal-COVID-19, u b’mod partikolari l-ewwel xhur tal-kriżi, permezz tal-Mekkaniżmu tal-UE għall-Protezzjoni Ċivili, l-UE kkoordinat u kkofinanzjat konsenji ta’ aktar minn 190 miljun oġġett ta’ tagħmir mediku u ta’ protezzjoni personali, it-tisħiħ tal-istaff mediku fl-isptarijiet u pprovdiet aktar minn 10.5 miljun doża ta’ vaċċini lil aktar minn 55 pajjiż fl-Ewropa u fid-dinja kollha.

Il-kapaċità ta’ riżerva medika strateġika tar-rescEU, maħluqa mill-Kummissjoni fl-2021 biex twieġeb aktar malajr għall-ħtiġijiet ikkawżati minn kriżijiet tas-saħħa bħall-pandemija tal-COVID-19, ippermettiet it-twassil rapidu ta’ aktar minn 3 miljun oġġett ta’ tagħmir mediku u protettiv u provvisti tal-laboratorju lill-Istati Membri li ffaċċjaw il-pandemija.

Immaniġġjar tal-kriżi u solidarjetà

Kooperazzjoni transfruntiera fil-qasam tas-saħħa

Iċ-Ċentru ta' Koordinazzjoni tar-Reazzjoni f'Każ ta' Emerġenza (ERCC) kellu rwol ewlieni fl-isforzi ta’ sokkors u kien lest 24/7 biex jassisti lill-pajjiżi kollha, fl-Ewropa u lil hinn.

F’April 2020 il-Kummissjoni adottat linji gwida dwar il-kooperazzjoni transfruntiera fil-kura tas-saħħa bejn l-awtoritajiet lokali, reġjonali u nazzjonali. L-għan kien li tiġi ffaċilitata l-kollaborazzjoni fit-trasferiment tal-pazjenti, l-għoti ta’ assistenza medika kwalifikata, l-iżgurar tal-mobbiltà tal-pazjenti, l-iffaċilitar tar-rimborż tal-ispejjeż tal-kura tas-saħħa u b’mod ġenerali, l-għoti ta’ għajnuna mill-piż imqiegħed mill-pandemija fuq is-sistemi tas-saħħa nazzjonali. It-talbiet għal assistenza transfruntiera fil-kura tas-saħħa ġew ikkoordinati mill-Kumitat għas-Sigurtà tas-Saħħa, ippresedut mill-Kummissjoni, u mis-Sistema ta’ Twissija Bikrija u ta’ Reazzjoni tal-UE.

Il-Fond ta’ Solidarjetà tal-UE

Bħala parti mir-rispons eċċezzjonali tal-UE għall-pandemija tal-coronavirus, f’Marzu 2020 ġie estiż il-kamp ta’ applikazzjoni tal-Fond ta’ Solidarjetà tal-UE biex ikopri emerġenzi kbar tas-saħħa pubblika. F’Marzu 2021, il-Kummissjoni pproponiet pakkett ġenerali ta’ kważi €530 miljun f’appoġġ finanzjarju, bħala kontribut finanzjarju addizzjonali lill-Istati Membri u lill-pajjiżi ta’ adeżjoni, fl-isforzi tagħhom biex jiġġieldu l-pandemija. Il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta’ Solidarjetà tal-UE f’konformità ma’ din il-proposta ġiet approvata f’Mejju 2021 mill-Kunsill u mill-Parlament Ewropew.

 

Ċaħda ta’ responsabilità. Il-paġna ġiet aġġornata l-aħħar f’Settembru 2023