Skip to main content

Bezpieczne i skuteczne szczepienia

Więcej informacji na temat dostępnych szczepionek na COVID-19 i ogólnej strategii UE w dziedzinie szczepionek:

Leki i testy na COVID-19

Komisja Europejska zaproponowała strategie testowania pod kątem COVID-19 i wspiera opracowywanie metod leczenia.

Ochrona zdrowia Europejczyków

Komisja przedstawiła inicjatywy mające na celu ochronę zdrowia Europejczyków poprzez poprawę gotowości na sytuacje kryzysowe i reagowania na nie, a także długoterminową odporność systemów opieki zdrowotnej.

Wsparcie dla systemów opieki zdrowotnej

Współpraca w zakresie transgranicznej opieki zdrowotnej

Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego w Komisji Europejskiej odgrywa kluczową rolę, pomagając przez całą dobę siedem dni w tygodniu wszystkim krajom, zarówno w Europie, jak i poza jej terytorium.

Wytyczne dotyczące współpracy w zakresie transgranicznej opieki zdrowotnej między władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi mają na celu: 

 • ułatwienie transportu pacjentów z jednego państwa członkowskiego do drugiego
 • umożliwienie wykwalifikowanemu personelowi medycznemu udzielania pomocy w innych krajach UE
 • zmniejszenie obciążenia krajowych systemów opieki zdrowotnej w związku z obecną pandemią
 • organizację transgranicznej mobilności pacjentów
 • określenie procedur zwrotu kosztów opieki zdrowotnej
 • zachęcanie władz krajowych do korzystania z obowiązujących umów dwustronnych i regionalnych.

Wnioski o pomoc w zakresie transgranicznej opieki zdrowotnej będą koordynowane przez Komitet ds. Bezpieczeństwa Zdrowia, któremu przewodniczy Komisja, oraz przez unijny system wczesnego ostrzegania i reagowania.

 

Fundusz Solidarności UE w obliczu sytuacji nadzwyczajnych związanych z koronawirusem

W ramach wyjątkowej reakcji UE na pandemię koronawirusa w marcu 2020 r. poszerzono zakres działania Funduszu Solidarności UE, tak by można z niego było korzystać w sytuacjach poważnego zagrożenia zdrowia publicznego.

W marcu 2021 r. Komisja Europejska zaproponowała ogólny pakiet wsparcia finansowego w wysokości prawie 530 mln euro z Funduszu Solidarności UE. Kwota ta miała stanowić dodatkową pomoc finansową na walkę z pandemią koronawirusa dla 17 krajów UE i trzech krajów przystępujących. 20 maja 2021 r. Rada i Parlament Europejski zatwierdziły wykorzystanie Funduszu Solidarności UE zgodnie z propozycją Komisji.

19 stycznia 2022 r. Komisja zakończyła wypłaty pomocy z Funduszu Solidarności UE na rzecz państw członkowskich. Łączna kwota wyniosła 385,49 mln euro. 17 krajów UE i trzy kraje przystępujące, które zwróciły się o pomoc, to: Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Estonia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Portugalia, Rumunia i Hiszpania oraz Albania, Czarnogóra i Serbia. Kwota ta stanowi uzupełnienie kwoty 132,7 mln euro wypłaconej państwom członkowskim, które wystąpiły z wnioskiem o zaliczkę z FSUE w 2020 r.

Fundusz Solidarności UE w walce z pandemią koronawirusa

Ocena ryzyka

Ocena ryzyka stanowi integralną część gotowości i reagowania na pandemię. W UE najważniejszym organem, który ocenia ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa i jego wpływ na zdrowie publiczne, jest Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC).

ECDC zapewnia:

ECDC – pytania i odpowiedzi na temat COVID-19 

Wytyczne ECDC na temat środków ograniczających rozprzestrzenianie się pandemii

Pierwsze wnioski z pandemii

15 czerwca 2021 r. Komisja Europejska przedstawiłakomunikat w sprawie pierwszych wniosków z pandemii COVID-19. Podsumowuje w nim i przedstawia dziesięć wniosków, które mają posłużyć za podstawę dla dalszych działań na szczeblu unijnym i krajowym w zakresie lepszego przewidywania i wcześniejszego wykrywania zagrożeń dla zdrowia publicznego, ulepszonego planowania ewentualnościowego oraz szybszego i skuteczniejszego wspólnego reagowania na wszystkich poziomach. Nie jest to wyczerpująca lista wniosków z dotychczasowych doświadczeń, lecz zawiera jedynie pierwszy przegląd tego, co już teraz możemy zrobić z korzyścią dla wszystkich Europejczyków.

Gotowość na wypadek kolejnego etapu pandemii

27 kwietnia 2022 r. Komisja Europejska zaproponowała nowe działania mające na celu zarządzanie obecnym etapem pandemii COVID-19 i przygotowanie się do kolejnego etapu.

Panujący obecnie niższy poziom zakażeń COVID-19 daje krajom UE możliwość wzmocnienia nadzoru, systemów opieki zdrowotnej i ogólnej gotowości na wypadek pandemii. W szczególności Komisja zachęca państwa członkowskie do:

 • zintensyfikowania szczepień i szczepień dawką przypominającą, z uwzględnieniem rozprzestrzeniania się COVID-19 i grypy sezonowej
 • wspierania opracowywania kolejnej generacji szczepionek i leków
 • ustanowienia zintegrowanych systemów monitorowania, które nie będą już opierać się na wykrywaniu i zgłaszaniu wszystkich przypadków COVID-19, lecz na uzyskiwaniu wiarygodnych i reprezentatywnych szacunków
 • kontynuowania ukierunkowanych testów i sekwencjonowania w celu dokładniejszego oszacowania występowania wariantów i wykrywania nowych wariantów
 • inwestowania w odbudowę systemów opieki zdrowotnej i ocenę szerszego wpływu pandemii na zdrowie, w tym na zdrowie psychiczne oraz opóźnienia w leczeniu i świadczeniu usług opieki zdrowotnej
 • lepszego koordynowania przepisów dotyczących podróży w obrębie UE i we współpracy z partnerami międzynarodowymi
 • intensyfikacji walki z informacjami wprowadzającymi w błąd i dezinformacją na temat COVID-19
 • kontynuacji działań solidarnościowych w skali światowej i ulepszenia globalnego zarządzania.

Komisja Europejska ogłasza również przetarg w ramach projektu EU FAB w celu zarezerwowania zdolności w zakresie produkcji szczepionek mRNA, szczepionek białkowych i wektorowych. Pozwoli to zarezerwować nowo utworzone zdolności produkcyjne do wykorzystania w przyszłych stanach zagrożenia zdrowia.

2 września 2022 r. Komisja zaproponowała konkretne środki służące temu, aby w nadchodzącym sezonie jesienno-zimowym uniknąć gwałtownego wzrostu liczby zachorowań na COVID-19. Najważniejsze działania, które zdaniem Komisji powinny podjąć kraje UE, to:

 • Zwiększenie wskaźnika zaszczepienia – zarówno w cyklu szczepień pierwotnych, jak i pierwszą dawką przypominającą – wśród kwalifikujących się osób.
 • Priorytetowe traktowanie szczepienia dodatkową dawką przypominającą wśród określonych grup ludności, szczególnie osób powyżej 60. roku życia oraz innych kwalifikujących się osób w każdym wieku, zagrożonych poważnym przebiegiem choroby.
 • Połączenie kampanii szczepień przeciwko COVID-19 i grypie. Uzupełnienie szczepień regularnie aktualizowanym, jasnym przekazem informacyjnym uwzględniającym rozwój sytuacji epidemiologicznej oraz spostrzeżenia na temat zachowań i opinii społecznych.
 • Zapewnienie jasnego informowania obywateli o korzyściach wynikających ze szczepień.

Ważne jest, aby wszystkie państwa członkowskie były gotowe do ponownego wprowadzenia środków ochrony zdrowia publicznego opartych na jasno określonych wartościach progowych. W zależności od sytuacji epidemiologicznej państwa członkowskie mają nadal do dyspozycji pierwszorzędne środki ograniczające rozprzestrzenianie się wirusa, takie jak noszenie masek lub ograniczenie dopuszczalnej liczby gromadzących się osób.

W komunikacie podkreślono również znaczenie sprawnych systemów ochrony zdrowia i ich zdolności we wszystkich państwach członkowskich. Gotowość systemów opieki zdrowotnej na epidemie chorób zakaźnych i wstrząsy innego rodzaju musi ulec poprawie. Należy również podjąć dalsze działania na rzecz dobrego stanu zdrowia psychicznego pracowników służby zdrowia i ogółu społeczeństwa.

Dokumenty

 

27 KWIECIEŃ 2022
Communication: COVID-19 - Sustaining EU Preparedness and Response: Looking ahead
English
(HTML)
Pobierz

 

1 GRUDZIEŃ 2021
Communication: Addressing together current and new COVID-19 challenges
English
(890.25 KB - PDF)
Pobierz

 

15 CZERWIEC 2021
Communication on the early lessons from the COVID-19 pandemic
English
(329.25 KB - PDF)
Pobierz

 

11 LISTOPAD 2020
Komunikat: Budowanie Europejskiej Unii Zdrowotnej – gotowość i odporność
polski
(HTML)
Pobierz

 

28 PAŹDZIERNIK 2020
Komunikat w sprawie dodatkowych środków reagowania na COVID-19
polski
(HTML)
Pobierz

 

28 PAŹDZIERNIK 2020
Coronavirus resurgence - New measures
English
(5.95 KB - HTML)
Pobierz

 

8 KWIECIEŃ 2020
Guidance on the collection and transfusion of convalescent COVID-19 plasma
English
(PDF)
Pobierz

 

7 KWIECIEŃ 2020
Wytyczne dotyczące optymalnego i racjonalnego zaopatrzenia w leki w celu uniknięcia niedoborów podczas pandemii COVID-19
polski
(153.66 KB - HTML)
Pobierz

 

3 KWIECIEŃ 2020
Wytyczne w sprawie pomocy UE w sytuacji nadzwyczajnej dotyczące współpracy transgranicznej w zakresie opieki zdrowotnej związanej z kryzysem wywołanym epidemią COVID-19
polski
(155.9 KB - HTML)
Pobierz

 

2 KWIECIEŃ 2020
Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych w odniesieniu do dat rozpoczęcia stosowania niektórych jego przepisów
polski
(152.85 KB - HTML)
Pobierz

 

18 MARZEC 2020
COVID-19: EU recommendations for community measures
English
(569.08 KB - PDF)
Pobierz

 

18 MARZEC 2020
COVID-19: EU recommendations for testing strategies
English
(302.78 KB - PDF)
Pobierz

 

16 MARZEC 2020
Wytyczne dotyczące środków zarządzania granicami w celu ochrony zdrowia i zapewnienia dostępności towarów i usług podstawowych
polski
(149.17 KB - HTML)
Pobierz

 

28 KWIECIEŃ 2020
Guidance on the management of clinical trials during the Covid-19 (Coronavirus) pandemic
English
(PDF)
Pobierz

 

7 MAJ 2020
Wytyczne dotyczące swobodnego przepływu pracowników służby zdrowia i minimalnej harmonizacji kształcenia w związku ze środkami nadzwyczajnymi dotyczącymi COVID-19 – zalecenia dotyczące dyrektywy 2005/36/WE
polski
(136.37 KB - HTML)
Pobierz