Skip to main content

Jak odlišit fakta od dezinformací

Pandemii koronaviru provází masivní vlna nepravdivých, zavádějících informací i snah zahraničních aktérů ovlivnit interní diskurs v EU. V současné krizi, kdy má mnoho lidí strach, se dezinformace lehce uchytí a jejich šíření usnadňuje i rychle se obměňující příliv zpráv z médií. Zavádějící informace ohledně otázek týkajících se zdraví, nebezpečné smyšlené zprávy poukazující na konspirační teorie a spotřebitelské podvody představují hrozbu pro veřejné zdraví.

Evropská unie a její členské státy jsou společně odhodlány mařit snahy všech, kdo chtějí současné krize zneužít a ohrozit životy občanů i těch, kdo šíří propagandistický či nenávistný obsah. Tuto problematiku je třeba řešit koordinovaně, v souladu s demokratickými hodnotami. Jako základ poslouží Akční plán proti dezinformacím z roku 2018.

Ve společném sdělení Evropské komise a vysokého představitele EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku jsou navržena konkrétní opatření, na které je třeba se v zájmu vytvoření silnější a odolnější Evropské unie soustředit. Na základě těchto opatření se bude boj EU proti dezinformacím orientovat v budoucnu. Konkrétně se jedná o Akční plán pro evropskou demokracii a Akt o digitálních službách.

Současná krize se stala zkouškou toho, jak jsou Evropská unie a její demokratické společnosti schopny se vypořádat s problematikou dezinformací. Jejich připravenost je v některých aspektech zásadní pro vytvoření silnější a odolnější Evropské unie.

Pochopení problematiky

Nepravdivé nebo zavádějící informace o koronaviru mohou nejen negativně ovlivnit soudržnost společnosti, ale především představují hrozbu pro veřejné zdraví.

Nesprávná či zavádějící argumentace může mít mnoho různých podob, a proto je třeba na ni i různým způsobem reagovat.

  • Obsah jako takový nemusí být protizákonný (tj. v rozporu se zákonem), ale přesto může uškodit.
  • Může se jednat o zavádějící informace nebo o dezinformace (tj. záměrně nepravdivé informace).
  • Dále může jít o zavádějící informace z oblasti zdraví, o spotřebitelské podvody, kyberkriminalitu, nezákonné nenávistné projevy a cílené vyvíjení vlivu ze strany zahraničních aktérů.
  • Motivací autora může být hospodářský zisk (např. online podvod), ale také například veřejná újma či politické účely.
  • Zahraniční aktéři a určité země, především Rusko a Čína, se zapojují do dezinformačních kampaní a cílených operací zaměřených na ovlivňování dění v EU. Činí tak nejen v Unii, ale i v jejím sousedství a celosvětově.

Komise a Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) tyto nepravdivé a zavádějící argumentace a operace ze strany zahraničních aktérů pečlivě monitorují.

Příklady dezinformací

Nepravdivá tvrzení, která například uvádí, že „onemocnění způsobené koronavirem lze léčit pitím bělicích prostředků nebo čistého alkoholu“. Opak je pravdou: pitím bělidla nebo čistého alkoholu si lze způsobit závažnou újmu na zdraví. Belgické toxikologické informační středisko zaznamenalo 15% zvýšení počtu případů souvisejících s konzumací bělicích látek.

Konspirační teorie, které tvrdí, že koronavirus je „infekce vytvořená světovými elitami v zájmu snížení růstu populace“. Přitom vědecké důkazy jsou jasné: Jedná se o virus z čeledi virů pocházejících ze zvířat, k níž patří i další viry, jako je SARS či MERS.

Tvrzení, že „stanice 5G by mohly být využívány k šíření viru“. Tyto teorie nebyly podloženy žádnými konkrétními důkazy, vedly však k útokům na 5G vysílače.

Komunikace

Evropané potřebují mít k dispozici zdravotní informace z ověřitelných, spolehlivých zdrojů.
EU s občany sdílí informace získané z oficiálních a další ověřitelných zdrojů a spolupracuje se svými mezinárodními partnery.

Komise a Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) budou i nadále investovat do rozvoje strategické komunikace.

Evropská komise vytvořila internetové stránky věnované boji proti koronaviru, kde najdete nejaktuálnější informace o viru a přehled opatření, která Unie v boji proti covidu-19 přijala. Na stránkách je rovněž sekce o dezinformacích, kde jsou pravidelně vyvraceny nejčastější mýty o koronaviru. Tato sekce je k dispozici ve všech úředních jazycích EU.

Evropská komise se zasazuje o šíření informací poskytovaných Světovou zdravotnickou organizací, vnitrostátními orgány a Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí.

ESVČ spolu s Evropskou komisí začaly uplatňovat – a budou dále rozvíjet – strategickou komunikaci a veřejnou diplomacii v bezprostředním sousedství EU i ve zbytku světa.

Zastoupení Evropské komise v členských státech budou i nadále šířit podložené informace ve formě přizpůsobené místní situaci.

Spolupráce

Evropská komise spolupracuje se svými partnery v rámci EU i po celém světě.

Využívá stávající možnosti spolupráce, jako je systém včasného varování. V rámci systému byla vytvořena zvláštní sekce, v níž mohou členské státy a evropské orgány sdílet informační materiály týkající se koronavirové pandemie. Komise bude v této souvislosti dále rozvíjet spolupráci s Evropským parlamentem.

Prohloubení spolupráce s mezinárodními partnery, včetně Světové zdravotnické organizace (WHO), Severoatlantické aliance či v rámci mechanismu rychlé reakce skupiny G7.

Evropská unie rovněž navýší podporu a pomoc subjektům občanské společnosti a nezávislým médiím v třetích zemích, včetně zemí ve svém sousedství.

Spolupráce s platformami a sítí pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele (CPC) prostřednictvím screeningu a případného stažení předražených, nefunkčních či potenciálně nebezpečných výrobků.

Výsledky spolupráce s platformami

Kodex zásad boje proti dezinformacím

Evropská komise úzce sleduje činnost online platforem s ohledem na Kodex zásad boje proti dezinformacím, který má signatářům – online platformám, hlavním sociální sítím, zadavatelům reklamy i reklamnímu průmyslu – pomoci omezit šíření dezinformací a falešných zpráv online.

Dne 16. června 2022 byl Kodex zásad boje proti dezinformacím doplněn o další opatření. Nový kodex obsahuje rozsáhlé a konkrétní závazky v boji proti dezinformacím pro platformy i celé odvětví a představuje další důležitý krok k vytvoření transparentnějšího, bezpečnějšího a důvěryhodnějšího online prostředí. Jedná se vlastně o určitý kodex chování podle aktu o digitálních službách.

Mezi 34 signatářů patří velké online platformy, zejména Meta, Google, Twitter, TikTok a Microsoft, ale i řada dalších subjektů: menší nebo specializované platformy, online reklamní průmysl, společnosti zabývající se reklamními technologiemi, ověřovatelé faktů, zástupci občanské společnosti či subjekty nabízející specifické odborné znalosti a řešení pro boj proti dezinformacím.

Doplnění evropského kodexu zásad boje proti dezinformacím

Subjekty, které kodex podepsaly, by měly každý měsíc podávat zprávy o přijatých opatřeních souvisejících s bojem proti šíření dezinformací o koronaviru. Přečtěte si nejnovější zprávy.

Hlavní body:

  • V březnu a dubnu 2021 pozastavil Twitter 527 účtů, které porušily jeho politiku týkající se zavádějících informací o onemocnění covid-19.
  • TikTok uvedl, že trend zaznamenaný již v únoru je stále patrný v údajích z března a dubna, konkrétně pokles v rámci měření ve spojení se zrušením omezení v mnoha zemích EU.
  • Dne 4. května 2021 společnost Google zveřejnila zprávu Ads Safety o prevenci nekalého využívání reklamních platforem společnosti Google, která zahrnuje celosvětový pokles čísel týkajících se reklam souvisejících s covidem-19. Pokud jde o březen a duben, uvádějí, že 33 882 679 (nárůst o 267 048) reklam souvisejících s koronavirem bylo zablokováno.
  • Meta uvádí, že informační centrum covid-19 na Facebooku mělo v březnu 3,1 milionu návštěvníků a v dubnu více než 2 miliony, což ve srovnání s lednem a únorem představuje pokles o téměř 21,8 milionu.
  • Microsoft uvádí významný pokles počtu návštěvníků Bing COVID-19 experience, konkrétně 1 795 676 návštěv, což znamená o 1 220 020 méně v březnu a dubnu než v předchozím sledovaném období. Microsoft Advertising své postupy stále zdokonaluje, díky čemuž již zabránilo zveřejnění celkem 9 022 800 (+8 200 933) příspěvků inzerentů zaměřených na evropské trhy, včetně obsahu týkajícího se očkovacích látek.

Ověřování faktů

Evropská unie zvyšuje svou podporu ověřovatelům faktů a výzkumným pracovníkům na odhalování dezinformací. Nově zřízené Evropské středisko pro sledování digitálních médií přispěje k lepšímu pochopení autorů dezinformačních kampaní, jejich šiřitelů, používaných nástrojů a metod, dynamiky šíření, prioritních cílů a dopadu na společnost. Toto středisko se má stát se evropským centrem pro boj proti dezinformacím. K ostatním projektům zaměřeným na boj proti dezinformacím, kterým EU poskytuje finanční prostředky, patří PROVENANCESocialTruthEUNOMIAWeVerify.

Boj proti online podvodům na spotřebitelích

Evropská komise spolupracuje s online platformami, které se společně s orgány na ochranu spotřebitelů účastní strukturovaného dialogu o řešení online podvodů na spotřebitelích v souvislosti s pandemií koronaviru. Komise a síť pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele jsou v pravidelném kontaktu s 11 hlavními online platformami: Allegro, Amazon, Alibaba/AliExpress, CDiscount, Ebay, Facebook, Google, Microsoft/Bing, Rakuten, Verizon Media/Yahoo a Wish. Společně projednávají nové trendy a obchodní praktiky, které se objevují v souvislosti s pandemií. V důsledku toho online platformy oznámily odstranění stovek milionů nelegálních nabídek a reklam a potvrdily, že počet nových záznamů ohledně koronaviru setrvale klesá.

Evropská komise zveřejnila 2. března 2021 výroční zprávuo systémuSafety Gate, který je určen k rychlé výměně informací o nebezpečných spotřebitelských výrobcích a pomáhá stahovat nebezpečné nepotravinářské výrobky z trhu. Ze zjištění zprávy vyplývá, že v roce 2020 přijaly příslušné orgány rekordních 5 377 opatření oproti 4 477 v roce 2019. 9 % všech zjištění v roce 2020 se týká výrobků souvisejících s covidem-19, jako jsou neúčinné obličejové roušky, toxické dezinfekční prostředky a UV lampy.

Svoboda projevu a pluralitní demokratická diskuse

Unijní přístup k boji proti dezinformacím vychází ze zásady dodržování základních práv. Koronavirus totiž nelze používat jako záminku k podkopávání svobody projevu, snižování odpovědnosti veřejných orgánů či neoprávněnému omezování přístupu k informacím či snižování transparentnosti. Současná krize nám ukázala, jak nezbytnou roli hrají novináři, kteří občanům poskytují spolehlivé, ověřené informace, které mohou přispět k záchraně lidských životů.

Evropská komise pečlivě sleduje dopad mimořádných opatření přijatých jednotlivými členskými státy na evropské právní předpisy a hodnoty a bude tak činit do chvíle, než budou veškerá mimořádná opatření postupně zrušena.

Komise vyzývá členská státy k tomu, aby se vynasnažily zajistit novinářům bezpečné pracovní podmínky a aby co nejlépe využily balíček pomoci pro evropskou hospodářskou obnovu v návaznosti na koronavirovou pandemii k podpoře médií a zároveň dohlédly na zachování jejich nezávislosti.

EU bude i nadále podporovat občanskou společnost, nezávislá média a novináře v celém světě a zasadí se o zvýšení ochrany svobody projevu a bezpečnějšího mediálního prostředí.

Zlepšovat postavení občanů, zvyšovat informovanost a posilovat odolnost společnosti

EU potřebuje posílit postavení občanům, zlepšit informovanost a zvýšit odolnost společnosti.

Bude sdílet osvědčené postupy v oblasti zvyšování odolnosti v kontextu s koronavirovou pandemií.

Evropská komise bude podporovat a propagovat projekty zaměřené na mediální gramotnost, rozvoj kritického myšlení a digitálních dovedností a podporu poskytne také organizacím občanské společnosti. Zvýší koordinaci činností mezi institucemi, sítěmi a členskými státy v zájmu sdílení osvětových materiálů a osvědčených postupů. Bude věnovat zvláštní pozornost zranitelným skupinám občanů, především dětem a mladým lidem, kterým hrozí vyšší riziko, že dezinformacím uvěří.

Dokumenty

10 ČERVEN 2020
SPOLEČNÉ SDĚLENÍ EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉ RADĚ, RADĚ, HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ - Boj proti dezinformacím o COVID-19 – pravda a mýty
čeština
(232.58 KB - HTML)
Stáhnout
10 ČERVEN 2020
Factsheet: fighting coronavirus disinformation
English
(167.62 KB - PDF)
Stáhnout
26 KVĚTEN 2021
European Commission Guidance on Strengthening the Code of Practice on Disinformation
English
(273.36 KB - HTML)
Stáhnout