Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Борба с дезинформацията относно коронавируса

Установяване на фактите

Пандемията от коронавирус е съпътствана от масирана вълна от невярна и подвеждаща информация и опити на чуждестранни субекти да оказват влияние върху вътрешните дебати в ЕС, като се използва благоприятната почва, която предлагат най-основните тревоги на хората и бързо променящите се новини. Подвеждаща здравна информация, опасни измами с неверни твърдения, конспиративни теории и измами на потребители застрашават общественото здраве.

Европейският съюз и неговите държави членки са решени да противодействат на усилията на субектите, които се опитват да се възползват от кризата и да изложат живота на гражданите на риск или които разпространяват пропаганда или омраза. Въз основа на плана за действие срещу дезинформацията от 2018 г. това изисква по-координирани действия в съответствие с нашите демократични ценности.

В съвместно съобщение Европейската комисия и върховният представител предлагат конкретни действия за постигане на по-силен и по-устойчив ЕС. Те ще допринесат за бъдещата работа на ЕС по отношение на дезинформацията, по-специално във връзка с Плана за действие за европейската демокрация, както и законодателния акт за цифровите услуги.

Кризата се превърна в тест за това как ЕС и демократичните общества се справят с предизвикателствата на дезинформацията. Няколко аспекта са от ключово значение за постигане на един по-силен и по-устойчив ЕС.

Разбиране

Невярната или подвеждаща информация относно коронавируса може да нанесе вреди на сплотеността на обществото, но преди всичко тя е заплаха за общественото здраве.

Тази информация се разпространява под различни форми, които изискват различни ответни мерки:

  • съдържанието може да не е незаконно, но въпреки това да е вредно
  • то може да варира от дезинформация (разпространявана умишлено) до невярна информация
  • то може да включва подвеждаща здравна информация, измами на потребители, киберпрестъпления, незаконно слово на омразата, както и целенасочени операции за оказване на влияние от страна на чуждестранни субекти
  • мотивацията може да варира от икономическа изгода (онлайн измами), причинявайки обществени вреди, до политически цели
  • чуждестранни субекти и някои държави извън ЕС, по-конкретно Русия и Китай, провеждат целенасочени операции за оказване на влияние и кампании за дезинформация в ЕС и по света.

Комисията и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) ще продължат да наблюдават разпространението на фалшива и невярна информация и извършването на операции за оказване на влияние от страна на чуждестранни субекти.

Примери за дезинформация

Неверни твърдения, като например „пиенето на белина или чист алкохол може да лекува инфекции с коронавируса“ — точно обратното, пиенето на алкохол или чист алкохол е много опасно. Белгийският център по токсикология е регистрирал увеличение с 15 % на броя на инцидентите, свързани с белина.

Конспиративни теории, например че коронавирусът е „инфекция, създадена от световния елит с цел намаляване на нарастването на населението“. Научните данни са ясни — вирусът е от семейство вируси с животински произход, което включва други вируси, като например тези, предизвикващи ТОРС и MERS.

Твърдения, че „вирусът се разпространява чрез 5G мрежите“. Тези теории са необосновани и доведоха до нападения срещу антени.

Комуникация

Европейците трябва да имат достъп до проверима достоверна здравна информация.
ЕС споделя информация от официални и други проверими източници с гражданите и си сътрудничи с международни партньори.

Комисията и Европейската служба за външна дейност ще инвестират допълнително в своите способности за стратегическа комуникация.

Комисията създаде специален уебсайт за мерките в отговор на коронавируса, който предоставя информация в реално време относно вируса и реакцията на ЕС. В специален раздел за дезинформацията относно коронавируса редовно се публикуват опровержения на най-популярните митове за коронавируса на всички езици на ЕС.

Комисията насърчава ползването на съдържание от Световната здравна организация, националните здравни органи и Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията.

ЕСВД заедно с Комисията започна и ще подсили допълнително стратегическа комуникация и публична дипломация в държавите, които са непосредствени съседи на ЕС, и по света.

Представителствата на Комисията в държавите от ЕС ще продължат да насърчават разпространението на основана на факти информация, адаптирана към местните условия.

Сътрудничество

Европейската комисия работи със своите партньори по света и в рамките на ЕС.

В рамките на ЕС се използват установени канали, като например системата за бързо предупреждение. Ще бъде създаден специален раздел, за да се улесни обменът на комуникационни материали, свързани с коронавируса, между институциите на ЕС и държавите членки. Комисията ще задълбочи допълнително сътрудничеството си с Европейския парламент.

Засилва се сътрудничеството с международни партньори, включително СЗО, механизма за бързо реагиране на Г-7 и НАТО.

ЕС също така ще увеличи подкрепата и помощта за представителите на гражданското общество и независимите медии в държави извън ЕС, включително в съседните региони.

Осъществява се сътрудничество с платформи и с Мрежата за сътрудничество в областта на защитата на потребителите чрез проверки и премахване на продукти, които са неефективни, потенциално опасни или със завишени цени.

Резултати от работата с платформите

Кодекс за поведение във връзка с дезинформацията

Комисията следи отблизо действията на онлайн платформите съгласно Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията — ангажимента за саморегулиране от страна на онлайн платформите, водещите социални мрежи, рекламодателите и рекламната индустрия с цел справяне с разпространението на дезинформация и фалшиви новини в интернет.

На 16 юни 2022 г. Кодексът за поведение във връзка с дезинформацията бе укрепен. В новия кодекс се определят широкообхватни и точни ангажименти от страна на платформите и индустрията за борба с дезинформацията и се прави нова важна стъпка към по-прозрачна, безопасна и надеждна онлайн среда. Целта на кодекса е да бъде признат за кодекс за поведение в рамките на Законодателния акт за цифровите услуги.

Сред 34-те подписали кодекса страни са основните онлайн платформи, по-специално Meta, Google, Twitter, TikTok и Microsoft, както и много други участници, като по-малки или специализирани платформи, дружества за онлайн реклама, дружества за рекламни технологии, проверители на факти, представители на гражданското общество или участници, които предлагат специфичен експертен опит и решения за борба с дезинформацията.

Укрепване на Кодекса на ЕС за поведение във връзка с дезинформацията

Подписалите кодекса се насърчават да докладват ежемесечно за своите действия за борба с дезинформацията, свързана с коронавируса. Прочетете най-новите доклади.

Акценти:

  • През март и април Twitter е спрял 527 профила, нарушаващи неговата политика за подвеждаща информация във връзка с COVID-19.
  • TikTok докладва, че наблюдаваната през февруари тенденция все още е налице в данните за март-април, а по-конкретно спад в голяма част от параметрите във връзка с отмяната на ограниченията в много държави от ЕС.
  • На 4 май Google публикува Ads Safety Report за 2021 г. — годишен доклад относно усилията за предотвратяване на злонамереното използване на платформите за реклами на Google, в който е включен броят на премахнатите реклами във връзка с COVID-19 в световен мащаб. За март и април от Google отчитат 33 882 679 (+267 048) блокирани реклами, свързани с коронавируса.
  • Meta докладва, че информационният център за COVID-19 на Facebook е бил посетен от 3,1 млн. души през март и над 2 млн. души през април, което означава спад с близо 21,8 млн. посетители спрямо януари и февруари.
  • Microsoft отчита значително намаляване на броя на посетителите на платформата на Bing за COVID-19 — през март и април са регистрирани 1 795 676 посещения, което е понижение с 1 220 020 в сравнение с предишния отчетен период. Microsoft Advertising продължава да прилага политики, в резултат на които са блокирани 9 022 800 (+8 200 933) рекламни съобщения, насочени към европейски пазари, включително свързано с ваксините съдържание.

Проверка на фактите

ЕС увеличи усилията си в подкрепа на европейските проверители на факти и изследователи в областта на дезинформацията. Новосъздадената Европейска обсерватория за цифрови медии ще допринесе за по-задълбочено разбиране на свързаните с дезинформацията участници, вектори, инструменти, методи, динамика на разпространение, приоритетни цели и въздействие върху обществото. Европейската обсерватория за цифрови медии има за цел да се превърне в европейски център за борба с онлайн дезинформацията. Други примери за финансирани от ЕС проекти за борба с дезинформацията са PROVENANCE, SocialTruth, EUNOMIA и WeVerify.

Справяне с онлайн измамите на потребители

Комисията работи с онлайн платформи, участващи в структурирания диалог относно борбата с онлайн измамите на потребители във връзка с пандемията от коронавирус заедно с органите за защита на потребителите. Комисията и Мрежата за сътрудничество в областта на защитата на потребителите са в постоянен контакт с 11 големи онлайн платформи: Allegro, Amazon, Alibaba/AliExpress, CDiscount, Ebay, Facebook, Google, Microsoft/Bing, Rakuten, Verizon Media/Yahoo и Wish, за да обсъждат нови тенденции и бизнес практики, свързани с пандемията. В резултат на това онлайн платформите докладваха премахването на стотици милиони незаконни оферти и реклами и потвърдиха постоянния спад на новите продукти, свързани с коронавируса.

На 2 март 2021 г. Европейската комисия публикува годишния си доклад относно Safety Gate — системата на ЕС за бърз обмен на информация за опасни потребителски стоки, която помага за изтеглянето от пазара на опасни нехранителни продукти. Констатациите в доклада показват рекорден брой от 5377 действия, предприети от органите през 2020 г., в сравнение с 4477 през 2019 г. 9 % от всички констатации за 2020 г. се отнасят до продукти, свързани с COVID-19, като например неефективни маски за лице, токсични дезинфектанти и UV лампи като дезинфектанти.

Гарантиране на свободата на словото и плуралистичния демократичен дебат

Подходът на ЕС за борба с дезинформацията е основан на зачитането на основните права. Коронавирусът не може да се използва като претекст за подкопаване на свободата на словото, намаляване на отчетността на публичните органи и неоправдано ограничаване на достъпа до информация и прозрачност. Кризата показа колко е важна ролята на журналистите, които предоставят на гражданите надеждна и проверена информация и така допринасят за спасяването на човешки животи.

Комисията следи отблизо как извънредните мерки, предприети от държавите членки, се отразяват на правото и ценностите на ЕС и ще продължи да прави това, докато всички мерки бъдат отменени.

Комисията призовава държавите членки да увеличат усилията си за осигуряване на безопасни и подходящи условия за работа на журналистите и да използват в максимална степен пакета от мерки на ЕС за възстановяване на икономиката от последиците от коронавируса, за да подкрепят медиите, като в същото време зачитат тяхната независимост.

ЕС ще засили подкрепата си за гражданското общество, независимите медии и журналистите по света и ще увеличи действията си за подобряване на защитата на свободата на словото и за осигуряване по-безопасна медийна среда.

Разширяване на правата и възможностите на гражданите, повишаване на тяхната осведоменост и подобряване на устойчивостта на обществото

ЕС трябва да разширява правата и възможностите на гражданите, да повишава осведомеността и да подобрява устойчивостта на обществото.

ЕС ще обменя най-добри практики относно мерките за изграждане на устойчивост в контекста на коронавируса.

Комисията ще подкрепя и насърчава проектите за медийна грамотност, критичното мислене и развитието на цифрови умения, както и организациите на гражданското общество. Тя ще засили координацията между институциите, мрежите и държавите членки с цел обмен на материали за повишаване на осведомеността и най-добри практики. Комисията ще обърне специално внимание на уязвимите групи, по-специално децата и младите хора, при които има по-голям риск да бъдат заблудени.

Документи

10 ЮНИ 2020
СЪВМЕСТНО СЪОБЩЕНИЕ – Борба с дезинформацията за COVID-19: боравене с точни факти
български
(HTML)
Изтегляне
10 ЮНИ 2020
Factsheet: fighting coronavirus disinformation
English
(167.62 KB - PDF)
Изтегляне
26 МАЙ 2021
European Commission Guidance on Strengthening the Code of Practice on Disinformation
English
(273.36 KB - HTML)
Изтегляне