Skip to main content

Plán REPowerEU: cenově dostupná, bezpečná a udržitelná energie pro Evropu

Opatření plánu REPowerEU

Nová geopolitická realita a situace na trhu s energií vyžaduje, abychom výrazně urychlili přechod na čistou energii a zvýšili energetickou nezávislost Evropy na nespolehlivých dodavatelích a nestabilních fosilních palivech.

REPowerEU je plán Evropské komise, jak s ohledem na ruskou invazi na Ukrajinu učinit Evropu nezávislou na ruských fosilních palivech ještě před rokem 2030.

85 % Evropanů se domnívá, že by EU měla co nejdříve snížit svou závislost na ruském plynu a ropě a podpořit tak Ukrajinu. Tím, že bude Unie postupovat jednotně, může tohoto cíle dosáhnout rychleji.

Plán REPowerEU stanoví řadu opatření, jejichž cílem je co nejrychleji snížit závislost na ruských fosilních palivech, urychlit ekologickou transformaci a zároveň zvýšit odolnost energetického systému v celé EU. Jedná se konkrétně o tato opatření:

Diverzifikace

Evropská unie spolupracuje s mezinárodními partnery na hledání alternativních zdrojů energie. V krátkodobém horizontu potřebujeme co nejrychleji alternativní dodávky plynu, ropy a uhlí a do budoucna budeme potřebovat také obnovitelný vodík.

Úspory

Šetřit energii může opravdu každý, ať už jde o jednotlivce, podnik či organizaci. Malé změny v chování – pokud je provede každý z nás – mohou přinést významnou změnu. Potřebná budou i krizová opatření pro případ přerušení dodávek.

Rychlejší zavádění čisté energie

Energie z obnovitelných zdrojů je nejlevnějším a nejčistším druhem dostupné energie. Lze ji přitom vyrábět na domácím trhu, čímž se sníží potřeba tuto energii dovážet. Plán REPowerEU urychlí ekologickou transformaci a podnítí rozsáhlé investice do energie z obnovitelných zdrojů. Chceme-li snížit emise a celkovou energetickou závislost, musíme také zajistit rychlejší nahrazení fosilních paliv v průmyslu a dopravě.

Čistá energie

Ukončení závislosti EU na ruských fosilních palivech bude vyžadovat masivní rozšíření využívání obnovitelných zdrojů energie a také rychlejší elektrifikaci a náhradu fosilních paliv v průmyslu, při vytápění budov a v odvětví dopravy. Transformace na tzv. čistou energii časem sníží její cenu a omezí naši závislost na dovozu. 

Energie z obnovitelných zdrojů je nejlevnějším a nejčistším druhem dostupné energie. Lze ji přitom vyrábět na domácím trhu, čímž se sníží potřeba tuto energii dovážet. Evropská komise navrhuje zvýšit cíl EU ohledně podílu energie z obnovitelných zdrojů do roku 2030 ze současných 40 % na 45 %. Plán REPowerEU počítá se zvýšením celkové kapacity výroby energie z obnovitelných zdrojů do roku 2030 na 1 236 GW ve srovnání s 1 067 GW, s nimiž počítá pro stejné období balíček Fit for 55.

Strategie EU v oblasti solární energie umožní rozšíření fotovoltaické energie. Cílem této strategie, která je součástí plánu REPowerEU, je produkovat do roku 2025 více než 320 GW ze solární fotovoltaiky, což je více než dvojnásobek dnešní úrovně, a téměř 600 GW do roku 2030. Tyto dodatečné kapacity by mohly do roku 2027 nahradit spotřebu 9 miliard m³ zemního plynu ročně.

Čistý průmysl, ekologický průmysl

Nahrazení uhlí, ropy a zemního plynu v průmyslových procesech pomůže snížit závislost na ruských fosilních palivech a současně umožní přejít na čistší zdroje energie, posílit konkurenceschopnost průmyslu a podpořit mezinárodní vedoucí postavení v oblasti technologií. 

 • Díky elektrifikaci, energetické účinnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie by průmysl mohl do roku 2030 ušetřit 35 miliard m³ zemního plynu nad rámec cílů balíčku Fit pro 55.
 • Největšího snížení v případě plynu, téměř 22 mld. m³, by mohlo být dosaženo v souvislosti s nekovovými nerosty, cementem, sklem a keramikou, výrobou chemikálií a rafinériemi.
 • Očekává se, že přibližně 30 % primární výroby oceli v EU bude do roku 2030 dekarbonizováno pomocí vodíku z obnovitelných zdrojů.

Průmyslové odvětví bude rovněž hrát klíčovou úlohu při navyšování výroby zařízení a součástek nezbytných pro rychlou transformaci energetického systému.

Úspora energie

Šetření energií je nejlevnější, nejbezpečnější a nejčistší způsob, jak snížit naši závislost na dovozu fosilních paliv z Ruska. Do snižování spotřeby energie se mohou snadno zapojit všichni – jednotlivci, podniky i všechna průmyslová odvětví. Společně s opatřeními energetické účinnosti bude mít naše individuální chování pozitivní dopad na ceny – přímo se tím sníží účty za energii, ekonomika bude odolnější a urychlí se přechod EU na čistou energii.

Existuje mnoho způsobů, jak snížit spotřebu energie v našem každodenním životě:

 • snížit teplotu vytápění nebo používat méně klimatizaci
 • používat domácí spotřebiče efektivněji
 • jezdit ekonomičtěji
 • přejít na častější používání veřejné dopravy a aktivní mobilitu
 • zhasínat světlo

Všichni spotřebitelé energie musí znát nejlepší možnosti úspor a nejúčinnější kroky, jak jich dosáhnout. Evropská komise proto poskytne občanům cílené informace, aby se mohli informovaně rozhodovat a nakupovat energeticky efektivně. 

Spolupracujeme také s organizacemi, jako je Mezinárodní energetická agentura, s členskými státy a s místními orgány, abychom identifikovali a podpořili nejúčinnější opatření úspor energie.

Financování plánu REPowerEU

Abychom se postupně odpoutali od potřeby dovážet fosilní paliva z Ruska, které daňové poplatníky v EU v současnosti stojí téměř 100 miliard eur ročně, jsou do roku 2027 potřebné dodatečné investice ve výši 210 miliard eur

Ústředním prvkem realizace plánu REPowerEU je Nástroj pro oživení a odolnost, který poskytne dodatečné finanční prostředky EU. Členské státy by měly do svých národních plánů pro oživení a odolnost zařadit kapitoly REPowerEU, aby mohly nasměrovat investice do priorit tohoto plánu a provést potřebné reformy.

Země EU mohou využít zbývající úvěry z Nástroje pro oživení a odolnost (aktuálně 225 miliard eur) a nové granty přidělené z Nástroje pro oživení a odolnost financované z obchodování s povolenkami na emise v rámci ETS, které jsou v současnosti držené v rezervě tržní stability (20 miliard eur).

Mezi další zdroje financování plánu REPowerEU patří:

 • fondy politiky soudržnosti
 • Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
 • Nástroj pro propojení Evropy
 • Inovační fond
 • financování z národních zdrojů a financování Unií na podporu cílů REPowerEU
 • vnitrostátní fiskální opatření
 • soukromé investice
 • Evropská investiční banka

Spolupráce se zahraničními partnery

Chceme budovat vzájemně výhodná dlouhodobá partnerství – podporovat obnovitelné zdroje energie, zvyšovat energetickou účinnost po celém světě a spolupracovat v oblasti ekologických technologií a inovací. Nová energetická platforma EU bude hrát klíčovou úlohu při sdílení poptávky, koordinaci využívání infrastruktury, vyjednávání s mezinárodními partnery a přípravě na společné nákupy plynu a vodíku.

Opatření:

 • zvýšení dodávek zkapalněného zemního plynu (LNG) z USA a Kanady a dodávek plynu plynovodem a LNG z Norska
 • zintenzivnění spolupráce s Ázerbájdžánem, zejména pokud jde o jižní koridor pro přepravu plynu
 • politické dohody s dodavateli plynu (např. s Egyptem a Izraelem) s cílem zvýšit dodávky LNG
 • obnovení dialogu o energetice s Alžírskem
 • pokračující spolupráce s hlavními producenty v Perském zálivu (včetně Kataru) a s Austrálií
 • koordinace s odběrateli plynu (např. Japonskem, Čínou a Koreou)
 • prozkoumání vývozního potenciálu zemí subsaharské Afriky, jako je Nigérie, Senegal a Angola

Evropská unie bude rovněž i nadále spolupracovat se skupinami G7 a G20 a dalšími mezinárodními fóry (včetně OPEC a IEA), aby mohlo být zajištěno správné fungování globálních trhů s ropou.

Chronologický přehled

 1. 14. prosince 2022

  Evropský parlament a Rada uzavírají politickou dohodu o financování plánu REPowerEU a o možnosti začlenit kapitoly REPowerEU do plánů členských států na podporu oživení a odolnosti

 2. 9. prosince 2022

  Je založena nová průmyslová aliance na podporu solární energie a energetické bezpečnosti EU

 3. 9. listopadu 2022

  Komise zintenzivňuje ekologický odklon od ruského plynu rychlejším povolováním obnovitelných zdrojů energie

 4. 26. července 2022

  Na základě návrhu Evropské komise dosáhla Rada EU dohody o zajištění řádného a koordinovaného snížení spotřeby plynu v celé EU s cílem připravit se na nadcházející zimu

 5. 20. července 2022

  Bezpečná zima díky úsporám plynu: Evropská komise navrhla plán na snížení poptávky po plynu s cílem chránit EU před omezováním dodávek

 6. 18. července 2022

  Evropská unie a Ázerbájdžán podepsaly nové memorandum o porozumění o strategickém partnerství v oblasti energetiky, které položí základy dlouhodobého partnerství v oblasti energetické účinnosti a čisté energie. Díky tomu se kapacita jižního koridoru pro přepravu plynu zdvojnásobí, tak aby se do roku 2027 mohlo do EU každoročně dodat alespoň 20 miliard metrů krychlových zemního plynu.

 7. 15. července 2022

  Evropská komise schválila vůbec první významný projekt společného evropského zájmu v odvětví vodíku Hy2Tech. Cílem tohoto projektu je vyvinout inovativní technologie pro vodíkový hodnotový řetězec, tak aby se průmyslové procesy a mobilita mohly dekarbonizovat. Podílí se na něm 35 společností z 15 členských zemí EU s celkem 41 dílčími projekty.

 8. 27. června 2022

  Byla přijata nová pravidla pro skladování plynu, která by s ohledem na několik příštích zim měla zvýšit bezpečnost dodávek této suroviny v EU. Nová pravidla vyžadují, aby členské země Unie naplnily zásobníky plynu do listopadu 2022 na 80 % kapacity a v následujících letech na 90 %.

 9. 23. června 2022

  Evropská unie a Norsko se zavázaly, že posílísvé partnerství. Hlavním cílem je zvýšit krátkodobé i dlouhodobé dodávky plynu, řešit vysoké ceny energie a prohloubit spolupráci v oblasti čisté energie, včetně vodíku.

 10. 17. června 2022

  Evropská unie, Spojené státy a jedenáct dalších zemí spustily energetický plán ke Globálnímu metanovému závazku, jehož cílem je zintenzivnit snižování emisí metanu v odvětví ropy a zemního plynu a urychlit pokrok v oblasti klimatu i energetické bezpečnosti.

 11. 15. června 2022

  Evropská unie, Egypt a Izrael podepsaly třístranné memorandum o porozumění týkající se vývozu zemního plynu do Evropy. Zemní plyn z Izraele, Egypta a dalších zdrojů ve východním Středomoří bude do Evropy dopravován prostřednictvím egyptské infrastruktury pro vývoz LNG.

 12. 25. května 2022

  Evropská komise zřídila pracovní skupinu energetické platformy EU s cílem zajistit alternativní dodávky energie.

 13. 18. května 2022

  Evropská komise představila plán REPowerEU, jehož cílem je urychleně snížit závislost na ruských fosilních palivech a co nejrychleji pokročit v ekologické transformaci.

Dokumenty

 • Communication

REPowerEU related documents

A clear and complete repository of the thematic areas that are shaping the REPowerEU initiative

17 KVĚTEN 2022
Questions and answers about REPOwerEU
English
(5.95 KB - HTML)
Stáhnout
17 KVĚTEN 2022
Factsheet: REPowerEU actions
English
(5.95 KB - HTML)
Stáhnout
17 KVĚTEN 2022
Factsheet: Financing REPowerEU
English
(5.95 KB - HTML)
Stáhnout
17 KVĚTEN 2022
Factsheet: Clean energy
English
(5.95 KB - HTML)
Stáhnout
17 KVĚTEN 2022
Factsheet: Energy savings
English
(5.95 KB - HTML)
Stáhnout
17 KVĚTEN 2022
Factsheet: International energy strategy
English
(5.95 KB - HTML)
Stáhnout