Skip to main content

Fonden for Retfærdig Omstilling

Fonden for Retfærdig Omstilling er den første søjle i mekanismen for retfærdig omstilling.

Den vil være et vigtigt redskab til at støtte de områder, der er mest berørt af omstillingen til klimaneutralitet, ved at yde dem skræddersyet støtte. Den gennemføres under delt forvaltning inden for den overordnede ramme af samhørighedspolitikken, som er EU's vigtigste politik til at mindske regionale forskelle og håndtere strukturelle ændringer.

Fonden vil få tilført 17,5 mia. euro i 2018-priser (19,2 mia. euro i løbende priser). Dette beløb er nye midler, der stilles til rådighed for at hjælpe EU-landene med deres grønne omstilling. Heraf ventes 7,5 mia. euro at komme fra EU's budget for 2021-2027, mens de resterende 10 mia. euro vil udgøre eksterne formålsbestemte indtægter, der stammer fra det europæiske genopretningsinstrument (og som sådan vil blive stillet til rådighed fra 2021 til 2023).

Medlemslandene kan vælge at overføre yderligere midler til Fonden for Retfærdig Omstilling fra deres nationale tildelinger under Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+), forudsat at det samlede overførte beløb ikke overstiger tre gange tildelingen under Fonden for Retfærdig Omstilling. Midler fra EU's budget vil blive suppleret med national medfinansiering i overensstemmelse med reglerne for samhørighedspolitikken.

Fonden vil nedbringe de socioøkonomiske omkostninger ved klimaomstillingen ved at støtte den økonomiske diversificering og omstilling af de berørte områder. Dette indebærer støtte til produktive investeringer i små og mellemstore virksomheder, oprettelse af nye virksomheder, forskning og innovation, miljømæssig genopretning, ren energi, opkvalificering og omskoling af arbejdstagerne, hjælp til jobsøgning og aktiv integration af programmer for jobsøgende samt omlægning af eksisterende kulstofintensive anlæg, hvis disse investeringer fører til betydelige emissionsreduktioner og jobbeskyttelse. Fonden forventes at mobilisere investeringer på næsten 30 mia. euro.

En særlig ordning under InvestEU

Den særlige InvestEU-ordning er den anden søjle i mekanismen for retfærdig omstilling.

Den vil blive gennemført på de fire politikområder under InvestEU-programmet. Det betyder, at InvestEU kan støtte investeringer i en bredere vifte af projekter inden for rammerne af den territoriale plan for retfærdig omstilling, bl.a. projekter for energi- og transportinfrastruktur inden for gas og fjernvarme. Der kan også være tale om projekter vedrørende dekarbonisering, økonomisk diversificering og social infrastruktur.

Europa-Kommissionen vil stille en budgetgaranti til gennemførelsespartnerne for direkte eller indirekte at yde finansiering til projektledere i omstillingsområder med en godkendt territorial plan for retfærdig omstilling. Projekter, som ikke er beliggende i disse områder, kan også drage fordel af ordningen, forudsat at de bidrager til at opfylde de udviklingsbehov, der følger af disse områders omstilling som fastsat i deres territoriale plan for retfærdig omstilling.

InvestEU-rådgivningsplatformen vil fungere som et centralt kontaktpunkt for anmodninger om rådgivningsstøtte til alle projekter under søjle 2 og 3 i mekanismen for retfærdig omstilling samt visse projekter, som skal finansieres under Fonden for Retfærdig Omstilling. Den vil yde skræddersyet teknisk bistand og støtte til kapacitetsopbygning afhængigt af projektlederens behov. Den vil kunne rådgive projektlederne i at identificere, forberede, udvikle, strukturere, indkøbe og gennemføre projekter, og den vil hjælpe projektlederne til at opbygge en stærk pipeline af projekter i disse områder.

 

Ny lånefacilitet for den offentlige sektor med hjælp fra Den Europæiske Investeringsbank (EIB)

Lånefaciliteten for den offentlige sektor er den tredje søjle i mekanismen for retfærdig omstilling. Den vil kombinere 1,5 mia. euro i tilskud finansieret over EU-budgettet med lån på 10 mia. euro fra Den Europæiske Centralbank (EIB) med henblik på at mobilisere mellem 25 og 30 mia. euro i offentlige investeringer, som kan opfylde udviklingsbehovene i omstillingsområderne. Faciliteten kan i fremtiden udvides til at omfatte andre finansieringspartnere end EIB.

Instrumentet vil udelukkende være rettet mod offentlige enheder og yde støtte til projekter, som ikke genererer en tilstrækkelig strøm af egne ressourcer til at kunne finansieres kommercielt. Projekterne forventes at omfatte investeringer både i alle typer offentlige infrastrukturer, f.eks. inden for energi og transport, fjernvarmenet og energieffektivitet i bl.a. bygninger, og i social infrastruktur. Støtte til investeringer forbundet med fossile brændstoffer er udelukket.

Mulighed for at få finansiering

I planerne for en territorial retfærdig omstilling skal EU-landene identificere de områder og sektorer, der er berettigede til støtte fra Fonden for Retfærdig Omstilling. Kortlægningen af disse områder vil blive foretaget gennem en dialog med Kommissionen. Den vil trække på den analyse, der gives i forbindelse med det europæiske semester og navnlig Kommissionens forslag til prioriterede regioner og sektorer med hensyn til støtteberettigelse som fastsat i bilag D til landerapporterne for det europæiske semester 2020. Kommissionens godkendelse af planerne vil åbne dørene til målrettet finansiering, ikke kun fra Fonden for Retfærdig Omstilling, men også fra den særlige ordning for retfærdig omstilling under InvestEU og lånefaciliteten i EIB for den offentlige sektor. Planerne vil blive vedlagt programmerne under samhørighedspolitikken, som indebærer støtte gennem Fonden for Retfærdig Omstilling, og vil blive vedtaget af Kommissionen sammen med disse programmer.

Teknisk bistand

Platformen for retfærdig omstilling kommer til at spille en central rolle med hensyn til at yde skræddersyet teknisk støtte til myndigheder, der udarbejder planen for en territorial retfærdig omstilling gennem hele processen, for at sikre, at de afspejler de enkelte regioners konkrete behov.

Kommissionen iværksatte i marts 2020 en indkaldelse af anmodninger under strukturreformstøtteprogrammet med henblik på at hjælpe EU-landene med at udarbejde deres territoriale omstillingsplaner for at frigøre midler fra mekanismen for retfærdig omstilling. I øjeblikket ydes der teknisk støtte til 18 medlemslande.

I de seneste to år har Kommissionen ydet praktisk støtte til regioner gennem støtteprogrammet for strukturreformer for at hjælpe med at opstille langsigtede økonomiske strategier for omstillingen fra kul, f.eks. i den slovakiske region Horna Nitra, i den græske region Vestmakedonien og i Jiu-dalen i Rumænien.

Landene vil få mulighed for at anmode om yderligere teknisk støtte under det fremtidige tekniske støtteinstrument for 2021-2027, herunder med hensyn til lovgivningsmæssige og administrative reformer i forbindelse med dagsordenen for en retfærdig omstilling.

Der ydes også teknisk bistand til en række områder i EU via initiativet for kulregioner under omstilling.

Andre mulige kilder til finansiering

Der er en række andre EU-finansieringsinstrumenter til rådighed for eventuelt at støtte programmer og projekter med fokus på retfærdig omstilling:

Følg Europa-Kommissionen på