Skip to main content

Finans og den europæiske grønne pagt

Investering i en grøn fremtid

For at nå de mål, der er opstillet i den europæiske grønne pagt, har Kommissionen forpligtet sig til at foretage bæredygtige investeringer for mindst 1 billion euro i løbet af det næste årti.

30 % af EU's flerårige budget (2021-2028) og EU's unikke instrument NextGenerationEU til genopretning efter covid-19-pandemien er blevet allokeret til grønne investeringer.

EU-landene skal afsætte mindst 37 % af de midler, de modtager under den 672,5 mia. euro store genopretnings- og resiliensfacilitet, til investeringer og reformer, der understøtter klimamål. Ingen af de investeringer og reformer, der finansieres på denne måde, må være til væsentlig hindring for at nå EU's miljømål. Kommissionen vil på vegne af EU skaffe 30 % af midlerne under NextGenerationEU ved at udstede grønne obligationer.

EU's samhørighedspolitik

EU's samhørighedspolitik hjælper EU-landene, regionerne, lokale myndigheder og kommuner med at gennemføre store investeringer, der bidrager til at nå målene for den europæiske grønne pagt. De skal afsætte mindst 30 % af det, de modtager fra den Europæiske Fond for Regionaludvikling, til disse prioriteter. Endvidere bidrager 37 % af samhørighedsfonden specifikt til at opnå klimaneutralitet inden 2050.

Kommissionen har udarbejdet investeringsplanen for et bæredygtigt Europa som en del af den grønne pagt. Dette omfatter mekanismen for retfærdig omstilling, der primært er sat i verden for at sikre en fair omstilling til en grøn økonomi. Gennem denne mekanisme skal der ske væsentlige investeringer i perioden 2021-2027 for at hjælpe borgerne i de regioner, der er mest berørt af omstillingen.

Mobilisering af offentlige og private investeringer

InvestEU-programmet skal bidrage til denne indsats og sikre EU den vigtige langsigtede finansiering ved at generere betydelige private og offentlige midler. InvestEU-forordningen sikrer, at InvestEU-fonden som helhed målretter mindst 30 % af investeringerne, så de bidrager til klimamålene. En særlig ordning for retfærdig omstilling genererer yderligere investeringer til gavn for de områder, der er omfattet af den retfærdige omstilling, sammen med Fonden for Retfærdig Omstilling og den offentlige sektors lånefacilitet.

Endvidere skal tiltag vedrørende bæredygtig finansiering, herunder klassificeringsforordningen til kategorisering af grønne investeringer, bidrage til den europæiske grønne pagt ved at fremme den private sektors investeringer i grønne og bæredygtige projekter.

Kommissionen har vedtaget en række forslag, der skal gøre EU's klima-, energi-, transport- og beskatningspolitikker egnet til at reducere nettoudledningen af drivhusgasser med mindst 55 % inden 2030 i forhold til 1990-niveauet. Læs mere om den konkrete udmøntning af den europæiske grønne pagt.

Dokumenter

13 JANUAR 2020
Meddelelse fra Kommissionen om investeringsplanen for et bæredygtigt Europa
dansk
(215.3 KB - HTML)
Download
14 JANUAR 2020
Mekanismen for retfærdig omstilling: Ingen må lades i stikken
dansk
(5.95 KB - HTML)
Download
14 JANUAR 2020
Investering i en klimaneutral økonomi
dansk
(HTML)
Download
14 JANUAR 2020
EU-funded projects to green the economy
English
(5.95 KB - HTML)
Download
14 APRIL 2021
NextGenerationEU - Green bonds
English
(336.92 KB - PDF)
Download
21 APRIL 2021
Factsheet: EU sustainable finance: April package
English
(1020.72 KB - PDF)
Download