Skip to main content

Kava „REPowerEU“: Euroopa taskukohane, kindel ja kestlik energiavarustus

REPowerEU meetmed

Uue geopoliitilise ja energiaturu reaalsuse tõttu peame märgatavalt kiirendama oma üleminekut puhtale energiale ning suurendama Euroopa energiasõltumatust ebausaldusväärsetest tarnijatest ja volatiilsetest fossiilkütustest.

REPowerEU on Euroopa Komisjoni kava muuta Euroopa Venemaa fossiilkütustest sõltumatuks aegsasti enne 2030. aastat, võttes arvesse Venemaa sissetungi Ukrainasse.

85% eurooplastest usub, et EL peaks Ukraina toetamiseks võimalikult kiiresti vähendama oma sõltuvust Venemaa gaasist ja naftast. Liiduna tegutsedes suudab Euroopa selle saavutada kiiremini.

Kavas „REPowerEU“ on sätestatud rida meetmeid, et kiiresti vähendada sõltuvust Venemaa fossiilkütustest ja kiirendada rohepööret, suurendades ühtlasi kogu ELi hõlmava energiasüsteemi vastupanuvõimet. See põhineb järgneval:

Mitmekesistamine

EL teeb koostööd rahvusvaheliste partneritega, et leida alternatiivseid energiatarneallikaid. Lähemas perspektiivis on meil võimalikult kiiresti vaja alternatiivseid gaasi-, nafta- ja söetarneallikaid ning tulevikus vajame ka taastuvallikatest toodetud vesinikku.

Säästmine

Iga kodanik, ettevõtja ja organisatsioon saab energiat säästa. Kui me kõik teeme oma käitumises väikesi muutusi, võib see anda märkimisväärseid tulemusi. Samuti on vaja erandolukorra meetmeid tarnekatkestuste puhuks.

Puhta energia kiirem kasutuselevõtt

Taastuvallikatest toodetud energia on olemasolevatest kõige odavam ja puhtam ning seda saab toota liidu sees, vähendades vajadust imporditud energia järele. Kavaga „REPowerEU“ kiirendatakse rohepööret ja ergutatakse ulatuslikku investeerimist taastuvenergiasse. Samuti peame võimaldama tööstus- ja transpordisektoril kiiremini asendada fossiilkütuste kasutamist, et vähendada heitkoguseid ja sõltuvust.

Puhas energia

ELi sõltuvuse kaotamine Venemaa fossiilkütustest nõuab taastuvate energiaallikate märgatavalt suuremat kasutuselevõttu ning kiiremat elektrifitseerimist ja fossiilkütustel põhineva soojuse ja kütuste asendamist tööstuses, hoonetes ja transpordisektoris. Üleminek puhtale energiale aitab aja jooksul energiahinnad alla viia ning vähendada sõltuvust impordist. 

Taastuvenergia on soodsaim ja puhtaim energia, mida saab kohapeal toota ning mis aitab vähendada vajadust energiaimpordi järele. Komisjon teeb ettepaneku suurendada ELi 2030. aasta taastuvenergia osakaalu eesmärki praeguselt 40%-lt 45%-le. Kava „REPowerEU“ aitaks suurendada 2030. aastaks taastuvenergia tootmise koguvõimsust 1236 GWni. See oleks rohkem kui paketiga „Eesmärk 55“ 2030. aastaks kavandatud 1067 GW.

ELi päikeseenergiastrateegia hoogustab päikesepaneelide abil toodetud energia kasutuselevõttu. Osana REPowerEU kavast on selle strateegia eesmärk võtta 2025. aastaks kasutusele üle 320 GW uut päikeseenergia võimsust, mis on praegusest üle kahe korra rohkem, ning 2030. aastaks juba ligikaudu 600 GW. Need lisavõimsused vähendaksid 2027. aastaks maagaasi tarbimist 9 miljardi m3 võrra aastas.

Keskkonnahoidlik tööstus

Söe, nafta ja gaasi asendamine tööstusprotsessides aitab Venemaa fossiilkütustest sõltuvust vähendada ja minna üle puhtamatele energiaallikatele, tugevdada tööstuse konkurentsivõimet ja kinnistada rahvusvahelist juhtpositsiooni tehnoloogia valdkonnas. 

 • Elektrifitseerimise, energiatõhususe suurendamise ja taastuvate energiaallikate kasutuselevõtuga võidakse tööstuses 2030. aastaks säästa 35 miljardit m3 maagaasi rohkem kui paketiga „Eesmärk 55“ kavandatud.
 • Kõige rohkem (peaaegu 22 miljardit m3) saaks gaasi tarbimist vähendada mittemetalsete mineraalide, tsemendi-, klaasi- ja keraamika-, ning kemikaalide tootmises ja rafineerimistehastes.
 • Prognooside kohaselt muudetakse taastuvallikatest toodetud vesiniku abil 2030. aastaks ligikaudu 30% ELi esmasest terasetootmisest CO2 heite vabaks.

Tööstussektoril on oluline roll ka energiasüsteemi kiireks ümberkujundamiseks vajalike seadmete ja komponentide tootmise suurendamisel.

Energia säästmine

Energia säästmine on odavaim, ohutuim ja keskkonnahoidlikuim viis vähendada sõltuvust fossiilkütuste impordist Venemaalt. Energiatarbimist saavad hõlpsasti vähendada kõik alates tarbijatest ja ettevõtjatest kuni kõigi tööstussektoriteni. Koos energiatõhususmeetmetega mõjutavad meie üksikud sammud positiivselt hindu – vähendavad otse energiaarveid ning aitavad muuta majanduse säilenõtkemaks ja kiirendada ELi üleminekut puhtale energiale.

Igapäevaelus saab energiatarbimist vähendada mitmesugusel moel, sealhulgas:

 • vähendades küttetemperatuuri ja kasutades vähem kliimaseadmeid;
 • kasutades kodumasinaid tõhusamalt;
 • juhtides autot ökonoomsemalt;
 • kasutades rohkem ühistransporti ja aktiivse liikuvuse võimalusi;
 • kustutades tuled.

Kõik energiatarbijad peavad olema teadlikud parimatest energiasäästuvõimalustest ja kõige mõjusamatest sammudest, mida nad saavad astuda. Euroopa Komisjon annab inimestele sihipärast teavet, et neil oleks lihtsam teha teadlikke valikuid ja osta energiatõhusaid tooteid. 

Teeme koostööd ka mitmesuguste organisatsioonidega, nagu Rahvusvaheline Energiaagentuur, samuti liikmesriikide ja kohalike ametiasutustega, et teha kindlaks kõige mõjusamad energiasäästumeetmed ja neid propageerida.

„REPowerEU“ rahastamine

Praegusest hetkest kuni 2027. aastani vajame täiendavaid investeeringuid 210 miljardi euro ulatuses, et järk-järgult lõpetada fossiilkütuse importimine Venemaalt, mis praegu läheb Euroopa maksumaksjale maksma pea 100 miljardit eurot aastas. 

Taaste- ja vastupidavusrahastul on kava „REPowerEU“ rakendamisel keskne koht ja see annab ELi täiendavaid rahalisi vahendeid. Liikmesriigid peaksid oma taaste- ja vastupidavuskavadesse lisama kava „REPowerEU“ peatüki, et suunata investeeringud kava „REPowerEU“ kohastesse prioriteetidesse ning viia läbi vajalikud reformid.

Liikmesriigid võivad kasutada ülejäänud taaste- ja vastupidavusrahastu laene (hetkel 225 miljardit eurot) ning uue taaste- ja vastupidavusrahastu toetusi, mida rahastatakse heitkogustega kauplemise süsteemi lubatud heitkoguse ühikute oksjonitelt saadud vahenditest, mida hoitakse praegu turustabiilsusreservis (20 miljardit eurot).

Muud REPowerEU rahastamisallikad on järgmised:

 • ühtekuuluvuspoliitika rahalised vahendid;
 • Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond;
 • Euroopa ühendamise rahastu;
 • innovatsioonifond;
 • riiklikud ja ELi rahalised vahendid, millega toetatakse kava „REPowerEU“ eesmärkide saavutamist;
 • riiklikud fiskaalmeetmed;
 • erasektori investeeringud;
 • Euroopa Investeerimispank.

Koostöö rahvusvaheliste partneritega

Soovime luua pikaajalisi partnerlusi, mis on vastastikku kasulikud, et edendada taastuvenergiat ja suurendada energiatõhusust kogu maailmas ning teha koostööd keskkonnahoidliku tehnoloogia ja innovatsiooni valdkonnas. Uuel ELi energiaplatvormil on keskne osa nõudluse koondamises, taristu kasutuse koordineerimises, rahvusvaheliste partneritega läbirääkimiste pidamises ning gaasi ja vesiniku ühisostude ettevalmistamises.

Meetmed:

 • USAst ja Kanadast pärit veeldatud maagaasi tarnete suurendamine ning Norrast pärit torugaasi ja veeldatud maagaasi tarnete suurendamine
 • Aserbaidžaaniga tehtava koostöö tihendamine, eelkõige lõunapoolse gaasikoridori osas
 • Poliitilised kokkulepped gaasitarnijatega nagu Egiptus ja Iisrael, et suurendada veeldatud maagaasi tarneid
 • Alžeeriaga peetud energiadialoogi taasalustamine
 • Pärsia lahe äärsete suurtootjatega, sealhulgas Katariga, ning Austraaliaga tehtava koostöö jätkamine
 • Teabevahetus gaasiostjatega nagu Jaapan, Hiina ja Korea
 • Sahara-taguse Aafrika riikide, nagu Nigeeria, Senegali ja Angola ekspordivõimekuse uurimine

EL jätkab koostööd ka G7, G20 ja teiste rahvusvaheliste foorumitega, sealhulgas OPECi ja Rahvusvahelise Energiaagentuuriga, et tagada hästitoimivad üleilmsed naftaturud.

Ajakava

 1. 14. detsember 2022

  Euroopa Parlament ja nõukogu jõuavad poliitilisele kokkuleppele kava „REPowerEU“ rahastamise suhtes ning võimaldavad liikmesriikidel lisada oma taaste- ja vastupidavuskavadesse REPowerEU peatükid

 2. 9. detsember 2022

  Uus tööstusliit ELi päikeseenergia tootmise ja energiajulgeoleku suurendamiseks

 3. 9. november 2022

  Euroopa Komisjon hoogustab Venemaa gaasi asendamist taastuvenergiaga, muutes loamenetlused kiiremaks

 4. 26. juuli 2022

  Komisjoni ettepaneku alusel jõuab nõukogu kokkuleppele tagada gaasitarbimise korrapärane ja kooskõlastatud vähendamine kogu ELis, et valmistuda eelseisvaks talveks.

 5. 20. juuli 2022

  Säästame gaasi turvalise talve nimel. Komisjon teeb ettepaneku võtta vastu gaasinõudluse vähendamise kava, et valmistuda ELis tarnehäireteks

 6. 18. juuli 2022

  EL ja Aserbaidžaan kirjutavad alla uuele vastastikuse mõistmise memorandumile energiaalase strateegilise partnerluse kohta, millega pannakse alus pikaajalisele partnerlusele energiatõhususe ja puhta energia valdkonnas. Tänu sellele kahekordistatakse lõunapoolse gaasikoridori võimsust, et 2027. aastaks tarnida ELi igal aastal vähemalt 20 miljardit kuupmeetrit gaasi.

 7. 15. juuli 2022

  Komisjon kiidab heaks projekti „IPCEI Hy2Tech“, mis on esimene üleeuroopalist huvi pakkuv tähtis projekt vesinikusektoris. Projekti eesmärk on töötada vesiniku väärtusahela jaoks välja uuenduslikud tehnoloogiad, et vähendada tööstusprotsesside ja liikuvuse süsinikdioksiidiheidet. See hõlmab 35 ettevõtet ja 41 projekti 15 liikmesriigist.

 8. 27. juuni 2022

  Vastu on võetud uued gaasihoiustamiseeskirjad. Nende abil tugevdatakse ELi gaasivarustuskindlust tänavuse ja edasiste talvede eel. Uute eeskirjadega nähakse ette, et ELi liikmesriigid täidavad selle aasta novembriks gaasihoidlad 80% ja järgnevatel aastatel 90% ulatuses täismahust.

 9. 23. juuni 2022

  EL ja Norra lepivad kokku oma partnerlusesüvendamises, et suurendada lühi- ja pikaajalisi gaasitarneid, tegeleda kõrgete energiahindadega ning tugevdada koostööd puhta energia, sealhulgas vesiniku valdkonnas.

 10. 17. juuni 2022

  Euroopa Liit, Ameerika Ühendriigid ja 11 muud riiki annavad metaaniheite vähendamise üleilmse lubaduse osana lubaduse vähendada metaaniheidet energia tootmisel, et kiirendada metaaniheite vähendamist nafta- ja gaasisektoris, mis aitab edendada nii kliimamuutuste vastast võitlust kui ka suurendada energiajulgeolekut.

 11. 15. juuni 2022

  EL, Egiptus ja Iisrael kirjutavad alla kolmepoolsele vastastikuse mõistmise memorandumile maagaasi ekspordi kohta Euroopasse. Iisraelist, Egiptusest ja muudest Vahemere idaosa allikatest pärit maagaas tarnitakse Euroopasse Egiptuse veeldatud maagaasi eksporditaristu kaudu.

 12. 25. mai 2022

  Komisjon loob ELi energiaplatvormi rakkerühma, et tagada alternatiivsed tarned.

 13. 18. mai 2022

  Komisjon tutvustab kava „REPowerEU“ mille eesmärk on kiiresti vähendada sõltuvust Venemaa fossiilkütustest ja kiirendada rohepööret.

Dokumendid

 • Communication

REPowerEU related documents

A clear and complete repository of the thematic areas that are shaping the REPowerEU initiative

17 MAI 2022
Questions and answers about REPOwerEU
English
(5.95 KB - HTML)
Laadige alla
17 MAI 2022
Factsheet: REPowerEU actions
English
(5.95 KB - HTML)
Laadige alla
17 MAI 2022
Factsheet: Financing REPowerEU
English
(5.95 KB - HTML)
Laadige alla
17 MAI 2022
Factsheet: Clean energy
English
(5.95 KB - HTML)
Laadige alla
17 MAI 2022
Factsheet: Energy savings
English
(5.95 KB - HTML)
Laadige alla
17 MAI 2022
Factsheet: International energy strategy
English
(5.95 KB - HTML)
Laadige alla