Skip to main content

Spravodlivosť a základné práva

Občania EÚ môžu žiť v ktorejkoľvek krajine EÚ a slobodne sa pohybovať v rámci EÚ. Komisia chce vybudovať z Európskej únie priestor spravodlivosti, ktorý uľahčí občanom uplatňovanie ich práv a umožní podnikom naplno využívať jednotný trh EÚ. 

Policies

Občianstvo EÚ

Právo občanov EÚ na voľný pohyb, volebné práva a konzulárna ochrana.

Civil justice

The EU has put in place a number of measures designed to help citizens with cross-border litigation.

Criminal justice

The EU wants to build an area of criminal justice, where fair trial rights for citizens are protected and police, prosecutors and judges work together.

Digitalisation of justice

Digitalisation of justice systems aims to give a new push for European democracy in line with the political priority of a Europe fit for the digital age.

Ochrana údajov

Prehľad právnych predpisov na ochranu osobných údajov, reforma pravidiel a nariadenia a smernice o ochrane údajov.

Dodržiavanie zásad právneho štátu

Právny štát je jednou zo základných hodnôt Únie zakotvených v článku 2 Zmluvy o Európskej únii. Je zároveň predpokladom pre ochranu všetkých ostatných základných hodnôt Únie vrátane základných práv a demokracie. Dodržiavanie zásady právneho štátu má zásadný význam pre samotné fungovanie EÚ: pre účinné uplatňovanie práva EÚ, pre riadne fungovanie vnútorného trhu, pre zachovanie priaznivého prostredia pre investície a pre vzájomnú dôveru. Základom právneho štátu je účinná súdna ochrana, ktorá si vyžaduje nezávislosť, kvalitu a efektívnosť vnútroštátnych súdnych systémov.

Combatting discrimination

Tackling discrimination and racism, gender equality and equal pay rules, actions on Roma integration and LGBTI equality

Práva dieťaťa

Práva dieťaťa sú v EÚ chránené a podporované. Politiky EÚ, ktoré majú vplyv na deti, musia byť tvorené v súlade s najlepšími záujmami dieťaťa.

Rodová rovnosť

Prekleňovanie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov, podpora rodovej rovnováhy v politike a podnikaní, ukončenie násilia založeného na rodovej príslušnosti, medzinárodná rodová rovnosť.

Related

Commissioner   Didier Reynders, Helena Dalli
Departments:    Justice and Consumers