Skip to main content

Posuzování dopadu

Posouzení dopadů zkoumá, zda je zapotřebí zásahu ze strany EU, a analyzuje možný dopad dostupných řešení. Provádí se během přípravné fáze, ještě před tím, než Komise dokončí návrh nového předpisu. Díky němu mají zákonodárné orgány během rozhodování k dispozici potřebné informace.

Proč potřebujeme posouzení dopadů

Posouzení dopadů se provádí k těm iniciativám, u nichž se očekává, že významně ovlivní ekonomiku, životní prostředí nebo sociální oblast. Jedná se například o:

  • legislativní návrhy
  • nelegislativní iniciativy (např. finanční programy, doporučení k jednáním o mezinárodních dohodách)
  • prováděcí akty a akty v přenesené pravomoci

Závěry posouzení dopadů jsou pak shrnuty v závěrečné zprávě. Kvalitu každé zprávy kontroluje nezávislý subjekt (Výbor pro kontrolu regulace), který k ní vydává stanovisko.

Zpráva o posouzení dopadů musí obsahovat toto:

  • environmentální, sociální a hospodářské dopady, včetně dopadu na malé a střední podniky a konkurenceschopnost, a výslovné prohlášení, pokud je některý z dopadů považován za zanedbatelný 
  • na koho bude mít iniciativa dopad a jak bude tento dopad vypadat 
  • strategii konzultace a její výsledky

Zprávy o posouzení dopadů se zveřejňují spolu s návrhy nebo s akty přijatými Komisí. Jsou rovněž zasílány Evropskému parlamentu a Radě, které o přijetí navrhovaného právního předpisu rozhodují.

Zprávy o posouzení dopadů

Zdokonalení tvorby právních předpisů

Posouzení dopadů tvoří hlavní součást programu zlepšování právní úpravy, jehož účelem je navrhovat a vyhodnocovat politiky a právní předpisy EU tak, aby dosáhly příslušných cílů co nejúčinnějším a nejefektivnějším způsobem.

Jak posouzení dopadu provádět je uvedeno v pokynech ke zlepšování právní úpravy. Pokyny doplňuje podrobnější dokument Nástroje ke zlepšování právní úpravy.

Jak můžete přispět i vy

Počáteční analýza problému, cíle politiky, různá řešení a také jejich pravděpodobný dopad jsou uvedeny v prvotním posouzení dopadů, k němuž mohou zainteresované subjekty podávat připomínky.

Vyjádřete se k prvotnímu posouzení dopadů

Poté následuje vlastní posuzování dopadů, kdy jsou prostřednictvím veřejné konzultace zainteresované subjekty konzultovány ohledně všech klíčových aspektů.

Přispějte k posouzení dopadů

Jakmile Evropská komise legislativní návrh spolu se zprávou o posouzení dopadů dokončí a zveřejní, mohou občané a zainteresované subjekty předložit své připomínky zákonodárným orgánům EU.

Vyjádřete se k legislativním návrhům a souvisejícím posouzením dopadů

Spolupráce mezi institucemi EU

Nová interinstitucionální dohoda o zdokonalení tvorby právních předpisů, která byla schválena v dubnu 2016, uznává pozitivní přínos posuzování dopadů ke zlepšení kvality právních předpisů EU.

Podle této dohody musí Evropský parlament a Rada při rozhodování o legislativním návrhu brát plně v úvahu také příslušná posouzení dopadů. Zákonodárné orgány mohou také v rámci legislativního procesu nechat provést posouzení dopadu závažných změn v návrhu.

Interinstitucionální dohoda o zdokonalení tvorby právních předpisů

Subsidiarita a proporcionalita

Posouzení dopadů také hodnotí správné uplatňování zásady subsidiarity (žádný zásah ze strany EU, pokud může být určitá otázka účinně řešena členskými zeměmi EU) a proporcionality (zásah ze strany EU nesmí překročit to, co je k dosažení cíle nezbytné) při tvorbě politik.