Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Оценка на въздействието

В оценките на въздействието се проучва дали е необходимо действие на равнището на ЕС и се анализира евентуалното въздействие на възможните решения. Те се извършват по време на подготвителния етап, преди Комисията да е приключила работата по дадено законодателно предложение. В тях се предоставят факти и информация в подкрепа на процеса на вземане на решения.

Необходимост от оценки на въздействието

Оценките на въздействието се изготвят за инициативи, които се очаква да имат значително икономическо, социално или екологично въздействие. Тези инициативи могат да бъдат:

  • законодателни предложения
  • незаконодателни инициативи (напр. финансови програми, препоръки за преговори по международни споразумения)
  • актове за изпълнение и делегирани актове.

Резултатите от процеса на оценка на въздействието се обобщават в доклад за оценката на въздействието. Качеството на всеки доклад се проверява от независим орган, Комитета за регулаторен контрол, който дава становища.

В доклада за оценката на въздействието трябва да е включено описание на:

  • екологичните, социалните и икономическите последици, включително последиците за малките и средните предприятия и конкурентоспособността, както и изрична декларация, ако някоя от тези последици не се счита за значителна, 
  • кой ще бъде засегнат от инициативата и как, 
  • стратегията за консултиране и резултатите от нея.

Докладите за оценка на въздействието се публикуват с предложенията или с актовете, приети от Комисията. Те се изпращат и на европейските законодатели – Парламента и Съвета, за да бъдат взети предвид при решението дали да се приеме предложеният закон.

Доклади за оценка на въздействието

По-добро законотворчество

Оценките на въздействието са ключова част от програмата за по-добро регулиране на Комисията, която има за цел изготвяне и оценяване на политиките и законите на ЕС така, че техните цели да бъдат постигани по възможно най-ефикасен и най-ефективен начин.

В насоките за по-добро регулиране се описва как Комисията следва да извършва оценките на въздействието. Те се придружават от инструменти, които предлагат допълнителни съвети.

Как да участвате

Първоначалният анализ на Комисията на проблема, целите на политиката и възможните решения, както и тяхното вероятно въздействие, са изложени в оценките на въздействието от етапа на създаване, по които заинтересованите страни могат да дават мнение.

Изпратете вашите коментари относно оценки на въздействието от етапа на създаване

На следващ етап се изготвя оценка на въздействието, когато заинтересованите страни трябва да дадат мнение по всички основни аспекти чрез открити обществени консултации.

Принос към оценките на въздействието

След като законодателното предложение, придружено от доклад за оценката на въздействието, е готово и публично оповестено от Комисията, гражданите и заинтересованите страни отново имат възможност да предоставят своите коментари относно предложението, преди то да стигне до законодателните органи на ЕС.

Вашите коментари по законодателни предложения и свързани с тях оценки на въздействието

Сътрудничество между институциите на ЕС

В новото Междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество, прието през април 2016 г., се отчита положителният принос на оценките на въздействието за подобряване на качеството на европейското законодателство.

Съгласно споразумението Европейският парламент и Съветът вземат изцяло предвид оценките на въздействието на Комисията при вземане на решение по законодателните предложения. Тези два законодателни органа могат също да извършват оценки на въздействието във връзка със значими изменения в хода на законодателния процес.

Междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество

Субсидиарност и пропорционалност

Правилното прилагане на принципите на субсидиарност (ненамеса на ЕС, когато даден въпрос може да бъде решен ефикасно от държавите от Съюза) и пропорционалност (действията на ЕС не надхвърлят необходимото за постигане на целите) при изработването на политики се оценява в оценките на въздействието.