Skip to main content

Ocene učinka

Ocene učinka presodijo, ali je ukrepanje EU res potrebno, in analizirajo možne učinke rešitev. Izvajajo se med pripravo novega predpisa. Ocene zagotavljajo dokazno podlago v podporo procesu odločanja.

Zakaj ocena učinka

Ocene učinka se izvedejo v zvezi s pobudami Komisije, za katere se domneva, da bodo imele znatne posledice za gospodarstvo, družbo ali okolje. Primeri pobud Komisije so:

  • zakonodajni predlogi
  • nezakonodajne pobude (npr. finančni programi, priporočila za pogajanja o mednarodnih sporazumih)
  • izvedbeni in delegirani akti

Rezultati ocene učinka so povzeti v poročilu o oceni učinka. Kakovost vsakega poročila preveri neodvisni Odbor za regulativni nadzor, ki izda mnenje.

Poročilo o oceni učinka mora vsebovati opis:

  • učinkov na okolje, družbo in gospodarstvo, vključno z učinki na mala in srednja podjetja ter konkurenčnost, in izrecno izjavo, kadar se nekateri od njih ne štejejo za pomembne 
  • koga zadeva ta pobuda in kakšen vpliv bo imela 
  • strategije in rezultatov posvetovanja

Poročila o oceni učinka se objavijo s predlogi ali z akti, ki jih sprejme Komisija. Pred sprejetjem predlaganega zakonodajnega akta se tudi pošljejo v pregled zakonodajalcema EU, Evropskemu parlamentu in Svetu.

Poročila o oceni učinka

Boljše pravno urejanje

Ocene učinka so osrednji del agende Komisije za boljše pravno urejanje, katere namen je oblikovanje in ocenjevanje politik in predpisov EU, da bi ti kar najučinkoviteje in najuspešneje dosegli svoje cilje.

Smernice za boljše pravno urejanje vsebujejo navodila za Komisijo o načinu izvedbe ocene učinka. Spremlja jih gradivo z dodatnimi nasveti.

Sodelovanje

Komisija predstavi začetno analizo težave, cilje politike in različne rešitve ter njihov verjetni učinek v začetni oceni učinka, o kateri lahko deležniki povedo svoje mnenje.

Vaše mnenje o začetnih ocenah učinka

Sledi ocena učinka, ko se v odprtih javnih posvetovanjih Komisija posvetuje o vseh bistvenih vidikih z deležniki.

Sodelovanje v oceni učinka

Ko Komisija dokončno pripravi in objavi zakonodajni predlog s priloženo oceno učinka, imajo državljani in drugi deležniki vnovič priložnost, da predložijo povratne informacije o predlogu, ko ga prejmejo zakonodajalci EU.

Vaše mnenje o zakonodajnih predlogih in ocenah učinka

Sodelovanje med institucijami EU

Novi medinstitucionalni sporazum o boljšem pravnem urejanju iz aprila 2016 priznava, da ocene učinka pozitivno vplivajo na izboljšanje kakovosti zakonodaje EU.

V skladu s sporazumom Evropski parlament in Svet pri odločanju o zakonodajnih predlogih v celoti upoštevata oceno učinka Komisije. Sozakonodajalca lahko tudi izvedeta oceno učinka v zvezi z bistvenimi spremembami med zakonodajnim postopkom.

Medinstitucionalni sporazum o boljši pripravi zakonodaje

Subsidiarnost in sorazmernost

Ocene učinka tudi ocenijo pravilno uporabo načel subsidiarnosti (ni ukrepanja na ravni EU, če lahko vprašanje učinkovito obravnavajo države članice EU) in sorazmernosti (ukrepi na ravni EU ne smejo preseči tistega, kar je potrebno za doseganje ciljev) pri oblikovanju politik.