Skip to main content

Studii de impact

Studiile de impact analizează dacă intervenția UE este necesară și examinează posibilul impact al fiecărei soluții disponibile. Ele sunt efectuate în faza de pregătire a unei propuneri legislative, înainte ca aceasta să poată fi finalizată de către Comisie. Rezultatele lor sunt utilizate apoi în cadrul procesului decizional.

Necesitatea studiilor de impact

Studiile de impact se realizează pentru inițiativele care ar putea avea un impact semnificativ asupra economiei, societății sau mediului. Poate fi vorba despre:

  • propuneri legislative
  • inițiative nelegislative (de exemplu, programe financiare, recomandări pentru negocierea acordurilor internaționale)
  • acte de punere în aplicare și acte delegate

Rezultatele unui proces de evaluare a impactului sunt rezumate într-un raport de evaluare a impactului. Calitatea fiecărui raport este verificată de un organism independent, Comitetul de analiză a reglementării, care emite avize.

Raportul de evaluare a impactului trebuie să includă o descriere a următoarelor elemente:

  • impactul social, economic și de mediu, inclusiv impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii și asupra competitivității, și o declarație explicită în situația în care oricare dintre acestea nu este considerat semnificativ 
  • cine și cum va fi afectat de inițiativă 
  • strategia de consultare și de utilizare a rezultatelor obținute

Rapoartele de evaluare a impactului sunt publicate împreună cu propunerile sau cu actele adoptate de Comisie. Ele sunt transmise, de asemenea, factorilor de decizie ai UE, Parlamentul European și Consiliul, care le analizează înainte de a decide dacă să adopte sau nu o propunere legislativă.

Rapoarte de evaluare a impactului

O legiferare mai bună

Studiile de impact reprezintă un element esențial al Agendei privind o mai bună reglementare, prin care Comisia își propune să se asigure că elaborează și obține cele mai eficiente și eficace politici și norme europene.

Orientările pentru o mai bună legiferare detaliază modul în care ar trebui să se efectueze studiile de impact. Ele sunt însoțite de un set de instrumente care oferă recomandări suplimentare.

Ce puteți face dumneavoastră

Comisia analizează problema abordată, stabilește obiectivele de politică asociate, propune soluții diferite și estimează impactul potențial al acestora în cadrul evaluărilor inițiale ale impactului, pe marginea cărora puteți formula observații.

Spuneți-vă părerea despre o evaluare inițială a impactului

În cazul acțiunilor care pot avea un impact semnificativ, Comisia realizează și studii de impact, în cadrul cărora lansează consultări publice pentru a colecta opiniile părților interesate cu privire la toate aspectele importante.

Contribuiți la evaluarea impactului

Odată ce propunerea legislativă și raportul de evaluare a impactului său au fost finalizate și publicate de către Comisie, cetățenii și părțile interesate au din nou posibilitatea de a-și exprima opiniile atunci când propunerea este transmisă legiuitorilor UE.

Spuneți-vă părerea despre o propunere legislativă și despre studiile de impact aferente

Cooperarea între instituțiile UE

Noul Acord interinstituțional privind o mai bună legiferare, încheiat în aprilie 2016, recunoaște contribuția studiilor de impact la îmbunătățirea calității legislației UE.

Conform acestuia, Parlamentul European și Consiliul țin seama pe deplin de studiile de impact ale Comisiei atunci când iau decizii cu privire la propunerile legislative. Colegiuitorii pot să efectueze propriile studii de impact cu privire la eventualele modificări substanțiale aduse pe parcursul procesului legislativ.

Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare

Subsidiaritate și proporționalitate

În cadrul studiilor de impact se analizează și dacă, în elaborarea sau modificarea politicilor, se aplică în mod corect principiul subsidiarității (conform căruia UE nu intervine dacă o problemă poate fi soluționată mai eficient strict la nivel național) și principiul proporționalității (conform căruia UE nu trebuie să acționeze mai mult decât este necesar pentru atingerea obiectivelor).