Skip to main content

Poveikio vertinimas

Atliekant poveikio vertinimą nagrinėjama, ar reikia imtis ES lygmens veiksmų, ir analizuojamas galimas skirtingų sprendimų poveikis. Jis atliekamas parengiamuoju etapu, prieš Komisijai baigiant rengti naujo teisės akto pasiūlymą. Poveikio vertinimas suteikia informacijos, padedančios priimti sprendimus.

Kodėl reikia poveikio vertinimo?

Atliekamas iniciatyvų, kurios gali daryti didelį ekonominį, socialinį poveikį arba poveikį aplinkai, poveikio vertinimas. Šios iniciatyvos gali būti:

  • pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų,
  • ne teisėkūros iniciatyvos (pvz., finansinės programos, derybų dėl tarptautinių susitarimų rekomendacijos),
  • įgyvendinimo ir deleguotieji aktai.

Poveikio vertinimo rezultatai apibendrinami poveikio vertinimo ataskaitoje. Kiekvienos ataskaitos kokybę tikrina nepriklausoma įstaiga Reglamentavimo patikros valdyba, kuri teikia nuomones.

Poveikio vertinimo ataskaitoje turi būti aprašyta:

  • poveikis aplinkai, socialinis ir ekonominis poveikis, įskaitant poveikį mažosioms ir vidutinėms įmonėms ir konkurencingumui, aiškiai nurodant, jei poveikis kuriai nors iš šių sričių nėra laikomas reikšmingu; 
  • kam ir kaip darys poveikį ši iniciatyva; 
  • konsultacijų strategija ir jos rezultatai.

Poveikio vertinimo ataskaitos skelbiamos kartu su pasiūlymais arba Komisijos priimtais aktais. Jos taip pat siunčiamos ES teisės aktų leidėjams Europos Parlamentui ir Tarybai, kad šios institucijos galėtų į jas atsižvelgti spręsdamos, ar priimti siūlomą teisės aktą.

Poveikio vertinimo ataskaitos

Geresnė teisėkūra

Poveikio vertinimas yra viena iš pagrindinių Komisijos geresnio reglamentavimo darbotvarkės, kuria siekiama tokio ES politikos ir teisės aktų rengimo ir vertinimo, kad jų tikslai būtų pasiekti kuo veiksmingiau, dalių.

Geresnio reglamentavimo gairėse pateikiamos rekomendacijos Komisijai, kaip atlikti poveikio vertinimus. Prie gairių pridėtas priemonių rinkinys, kuriame pateikiama papildomų rekomendacijų.

Kaip prisidėti?

Komisijos pirminė problemos analizė, politikos tikslai ir įvairūs sprendimai bei galimas jų poveikis išdėstomi įžanginiuose poveikio vertinimuose, dėl kurių suinteresuotosios šalys gali pateikti pastabų.

Pateikite pastabų apie įžanginius poveikio vertinimus

Po to atliekamas poveikio vertinimas. Šiuo etapu su suinteresuotosiomis šalimis per viešas konsultacijas konsultuojamasi dėl visų svarbiausių aspektų.

Prisidėkite prie poveikio vertinimo

Komisijai baigus rengti ir viešai paskelbus pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto ir jo poveikio vertinimo ataskaitą, piliečiams ir kitoms suinteresuotosioms šalims suteikiama dar viena galimybė išsakyti nuomonę apie pasiūlymą tuo etapu, kai jis perduodamas ES teisės aktų leidėjams.

Pateikite pastabų apie pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų ir susijusius poveikio vertinimus

ES institucijų tarpusavio bendradarbiavimas

Naujajame tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros, dėl kurio susitarta 2016 m. balandžio mėn., pripažįstama, kad poveikio vertinimas padeda tobulinti ES teisės aktų kokybę.

Pagal šį susitarimą Europos Parlamentas ir Taryba priimdami sprendimus dėl pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų visapusiškai atsižvelgia į Komisijos atliktą poveikio vertinimą. Teisėkūros institucijos taip pat gali atlikti poveikio vertinimą, susijusį su esminiais pakeitimais vykstant teisėkūros procesui.

Tarpinstitucinis susitarimas dėl geresnės teisėkūros

Subsidiarumas ir proporcingumas

Atliekant poveikio vertinimą vertinama, ar formuojant politiką tinkamai laikomasi subsidiarumo (nesiimti ES lygmens veiksmų, jei klausimą gali veiksmingai išspręsti ES šalys) ir proporcingumo (ES veiksmais neviršijama to, kas būtina nustatytiems tikslams pasiekti) principų.