Skip to main content

Výbor pro kontrolu regulace

Způsob fungování výboru, jeho úloha a složení, členové, zprávy a řád.

Náplň činnosti

Výbor pro kontrolu regulace je nezávislým útvarem Komise, který poskytuje poradenství sboru komisařů. Zajišťuje centrální kontrolu kvality a podporu při posuzování dopadů ze strany Komise a hodnocení v raných fázích legislativního procesu (obrázek 1). Práce výboru na posudcích dopadů se pozitivně odráží na následných hodnoceních a naopak (obrázek 2).

Výbor přezkoumává komisní návrhy posouzení dopadů a vydává k nim, jakož i ke všem důležitým hodnocením a kontrolám účelnosti platných právních předpisů stanoviska a doporučení. Výbor rovněž poskytuje průřezové poradenství v oblasti zkvalitňování právní úpravy generálnímu sekretariátu Komise.

Plán činnosti Výboru pro kontrolu regulace

RSB Image 1

Obrázek 1

RSB figure 2

Obrázek 2

Kontrola kvality a její význam

Úlohou Výboru je zaručovat politickému kádru Komise kvalitu při jejím posuzování dopadů, kontrolách účelnosti a dalších důležitých hodnoceních, aby mohla přijímat rozhodnutí na základě nejlepších dostupných informací a stanovisek zúčastněných stran.

Výbor provádí analýzy a vydává stanoviska ke kvalitě návrhů zpráv, jež se týkají:

Stanoviska výboru obsahují doporučení pro útvary Komise, jak jednotlivé návrhy zpráv zlepšit. Výbor nerozhoduje o iniciativách ani o politických cílech. Tato úloha náleží sboru komisařů.

Způsob fungování

Posouzení dopadů

Stanovisko vydané Výborem ohledně posudku dopadů může být „kladné“, „kladné s výhradami“ nebo „záporné“.

Ke každé iniciativě, která je předložena Komisi k přijetí, musí být přiloženo vedle posouzení dopadů i kladné stanovisko Výboru, případně kladné s výhradami. Je-li stanovisko záporné, návrh musí být přepracován, než jej lze Výboru předložit znovu. Pokud Výbor vydá záporné stanovisko dvakrát, může iniciativu kolegiu komisařů předložit pouze místopředseda pro interinstitucionální vztahy a strategický výhled. Ta pak rozhoduje, zda v ní pokračovat.

Toto stanovisko Výboru pak spolu s posouzením dopadů doprovází návrh iniciativy během celého procesu politického rozhodování v Komisi.

Hodnocení

Stanovisko vydané Výborem ohledně hodnocení může být buď „kladné“ nebo „záporné“.

Záporné stanovisko nebrání příslušnému útvaru Komise zprávu o hodnocení či kontrole účelnosti dokončit a zveřejnit. Může však zprávu Výboru znovu dobrovolně předložit k druhému stanovisku. V obou případech se vždy očekává, že vedoucí útvar na svých zprávách zapracuje a zohlední doporučení výboru.

Výbor nepřezkoumává všechna hodnocení Komise: každý rok je na základě relevance a politických priorit Komise vybráno pouze několik důležitých hodnocení. U kontrol účelnosti se stanovisko vydává vždy.

Veškerá posouzení dopadů a související stanoviska výboru jsou zveřejňována online, jakmile Komise příslušný návrh přijme. Zprávy k hodnocením a kontrolám účelnosti a související stanoviska výboru se rovněž zveřejňují online.

Seznam případů analyzovaných výborem se zveřejňuje online

Složení

Výbor má 7 členů:

  • generálního ředitele z útvarů Komise, který výbor řídí
  • 3 vysoce postavené úředníky Komise
  • 3 externích odborníky

Všichni členové pracují pro výbor na plný úvazek a bez dalších politických povinností, a to během funkčního období tří let bez možnosti pracovat ve výboru v dalším období. Za výjimečných okolností lze působení pouze až o jeden rok prodloužit. Výbor působí nezávisle na útvarech odpovědných za tvorbu politik a na všech ostatních evropských orgánech, úřadech a agenturách.

Členové výboru pro kontrolu regulace

Výroční zprávy

Výbor pro kontrolu regulace předkládá zprávy o svém fungování. Každoročně zveřejňuje zprávu, která uvádí, jaká konkrétní opatření v rámci plnění svého poslání přijal. Výroční zprávy rovněž odrážejí aktuální trendy a osvědčené postupy v oblasti zlepšování regulace, neboť se týkají politiky Evropské komise.

Výbor pro kontrolu regulace – výroční zpráva za rok 2021

Výbor pro kontrolu regulace – výroční zpráva za rok 2020

Výbor pro kontrolu regulace – výroční zpráva za rok 2019

Výbor pro kontrolu regulace – výroční zpráva za rok 2018

Výbor pro kontrolu regulace – výroční zpráva za rok 2017

Výbor pro kontrolu regulace – výroční zpráva za rok 2016

Předchozí zprávy

Akce

Documents

31 LEDEN 2020
Decision on an independent Regulatory Scrutiny Board
English
(249.27 KB - PDF)
Stáhnout

15 DUBEN 2020
Regulatory Scrutiny Board: Rules of procedure 15 April 2020
English
(293.77 KB - PDF)
Stáhnout

31 KVĚTEN 2016
Communication on the Regulatory Scrutiny Board – mission, tasks and staff
English
(107.96 KB - PDF)
Stáhnout