Skip to main content

Effectbeoordelingen

Effectbeoordelingen zijn er om na te gaan of EU-maatregelen nodig zijn en wat het effect ervan zou kunnen zijn. Ze vinden plaats tijdens de voorbereidende fase, nog voordat de Commissie een wetsvoorstel aanneemt. De conclusies van de effectbeoordelingen maken het mogelijk een weloverwogen besluit te nemen.

Effectbeoordelingen zijn onmisbaar

Een effectbeoordeling is verplicht voor Commissie-initiatieven waarvan aanzienlijke economische, sociale en milieugevolgen worden verwacht. Het kan gaan om:

  • wetgevingsvoorstellen
  • niet-wetgevende initiatieven (bijvoorbeeld financieringsprogramma’s of aanbevelingen voor onderhandelingen over internationale overeenkomsten)
  • uitvoeringshandelingen en gedelegeerde handelingen

De resultaten worden samengevat in een effectbeoordelingsverslag. De kwaliteit van elk verslag wordt gecontroleerd door een onafhankelijke instantie, de Raad voor regelgevingstoetsing, die vervolgens een advies uitbrengt.

In het effectbeoordelingsverslag moet worden beschreven:

  • wat de effecten zijn voor het milieu, de samenleving en de economie, en dan vooral voor de kleine en middelgrote ondernemingen en het concurrentievermogen (zijn ze niet significant, dan moet dat uitdrukkelijk worden vermeld 
  • voor wie het initiatief gevolgen zal hebben en wat die gevolgen zullen zijn 
  • wie er is geraadpleegd en met welk resultaat

De effectbeoordelingen worden als bijlage bij elk voorstel of besluit van de Commissie gepubliceerd. De verslagen gaan ook naar het Europees Parlement en de Raad, de wetgevers, zodat die er rekening mee kunnen houden bij hun beslissing om de voorgestelde wetgeving al dan niet goed te keuren.

Effectbeoordelingsverslagen

Beter wetgeven

Effectbeoordelingen zijn een essentieel onderdeel van de agenda voor betere regelgeving die de Commissie volgt om het beleid en de regels van de EU zo doeltreffend en efficiënt mogelijk te maken.

In de richtsnoeren voor betere regelgeving staat hoe de Commissie effectbeoordelingen moet uitvoeren. Daar hoort ook een toolbox bij met aanvullend advies.

Hoe kunt u een bijdrage leveren?

De eerste analyse van het probleem, de beleidsdoelstellingen en verschillende oplossingen met hun verwachte effecten publiceert de Commissie in een aanvangseffectbeoordeling. U kunt daarop feedback geven.

Geef uw mening over aanvangseffectbeoordelingen

Daarna volgt een effectbeoordeling waarbij u via openbare raadplegingen uw mening kunt geven over alle belangrijke aspecten.

Doe mee aan effectbeoordelingen

Zijn het wetgevingsvoorstel en de effectbeoordeling eenmaal afgerond en openbaar gemaakt door de Commissie, dan krijgt u nog een kans om opmerkingen te maken over het voorstel wanneer het naar de Europese wetgevers gaat.

Geef uw mening over wetgevingsvoorstellen en bijbehorende effectbeoordelingen

Samenwerking tussen EU-instellingen

Het nieuwe interinstitutionele akkoord over beter wetgeven (april 2016) erkent dat effectbeoordelingen tot betere EU-wetgeving leiden.

Volgens de overeenkomst moeten het Europees Parlement en de Raad rekening houden met de effectbeoordelingen van de Commissie bij hun besluiten over wetgevingsvoorstellen. De medewetgevers kunnen ook effectbeoordelingen uitvoeren als een voorstel tijdens het wetgevingsproces ingrijpend gewijzigd wordt.

Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven

Subsidiariteit en evenredigheid

Bij effectbeoordelingen wordt ook nagegaan of het subsidiariteitsbeginsel (de EU doet niets wat de EU-landen zelf beter kunnen) en het evenredigheidsbeginsel (de EU doet niet meer dan nodig is om de doelstellingen te bereiken) correct worden toegepast.