Skip to main content

Plánování a navrhování právních předpisů

Evropská komise odpovídá za plánování, přípravu i za předkládání nových evropských právních předpisů. Pokud sama návrh předkládá, využívá své tzv. „právo iniciativy“. Právní předpisy EU hájí zájmy jejích občanů i Unie jako celku. Občané, podniky, občanská společnost, orgány veřejné moci a kterékoli jiné zúčastněné strany, která by mohly být novým předpisem dotčeny, se mohou k připravovanému právnímu aktu vyjádřit.

The European Commission is responsible for planning, preparing and proposing new European legislation. This is called the 'right of initiative'.

EU laws defend the interests of the Union and its citizens as a whole. Citizens, businesses, civil society, public authorities or any other stakeholder who may be affected can have their say in the process.

Jak vznikají právní předpisy a politiky EU

Komise je oprávněna navrhovat právní předpisy a politiky z vlastního podnětu. Mohou jí též k tomu vyzvat:

 • Evropská rada (hlavy států/předsedové vlád zemí EU)
 • Rada Evropské unie (ministři vlád zemí EU)
 • Evropský parlament (poslanci přímo volení občany EU)
 • sami občané, prosadí-li úspěšně tzv. evropskou občanskou iniciativu

Komise připravuje právní předpisy a politiky transparentně, na základě prokázaných faktů a opírá se při tom o názory občanů a zainteresovaných stran. Soubor opatření, jejichž cílem je zaručit vysokou kvalitu nově vznikajících předpisů, se označuje jako zlepšování právní úpravy.

Zlepšování právní úpravy: proč a jak

Jak se plánují

Komise se ve svém ročním pracovním programu vždy zaváže splnit během daného kalendářního roku určitý počet politických priorit.

Pracovní program Komise

Jak se stanoví jejich působnost

Komise využívá speciální plány, a to při vymezování působnosti:

 • významného nového právního předpisu nebo politiky
 • hodnocení stávajícího právního předpisu nebo politiky
 • kontroly účelnosti stávajících právních předpisů nebo politik

Plán vždy popisuje problém, který se řeší, cíle, jichž má být dosaženo, vysvětluje, proč je potřeba přijmout opatření na úrovni EU, a udává přehled možných politických řešení a popisuje konzultační strategii.

Někdy je potenciální dopad vznikajícího právního předpisu nebo politiky tak zásadní – na hospodářství, životní prostředí či společnost – že je nutné vypracovat tzv. posouzení dopadu. V takovém případě se tento plán nahrazuje tzv. prvotním posouzením dopadů, které je podrobnější.

Vyjádřete se k aktuálním plánům a prvotním posouzením dopadu

Evaluating laws

Jak se hodnotí jejich dopad

Pokud se u připravovaného právního předpisu nebo politiky očekává zásadní dopad, Komise provede před předložením svého návrhu posouzení dopadů.

Takové posouzení obnáší podrobnější analýzu dané problematiky, ověřuje, zda má být opatření skutečně přijato na úrovni EU, a uvádí potenciální hospodářské, sociální a environmentální dopady jednotlivých nastíněných řešení.

Výsledky posouzení dopadů přispívají k tomu, aby rozhodnutí Komise byla informovaná.

Více o posuzování dopadů

Vyjádřete svůj názor na posouzení dopadů

Kdo se může na vzniku předpisů podílet

Kdokoli, kdo může být stávajícím nebo nově navrhovaným právním předpisem nebo politikou nějak dotčen. To znamená: orgány veřejné moci, podniky, organizace občanské společnosti či veřejnost.

Jak k hodnocení přispět

Přispět k tvorbě právních předpisů EU je možné různými způsoby a v různých fázích celého procesu – od přípravné fáze až po návrhy nových právních předpisů a také v rámci hodnocení toho, jak se stávající právní předpisy osvědčily. Zpětnou vazbu lze poskytnout například v otevřené veřejné konzultaci či prostřednictvím jiných online nástrojů.

Komise zpětnou vazbu zohledňuje při další práci na daném právním předpisu či politice, případně při posuzování souvisejících zákonů či politik v dané oblasti politiky.

Podílejte se na tvorbě právních předpisů EU

Další formy konzultace

Komise někdy také využívá odborné poradenství nebo se zaměřuje na konkrétní skupiny zúčastněných stran. K tomu využívá:

 • cílené konzultace
 • zasedání
 • workshopy
 • semináře
 • panely pro zástupce malých podniků
 • internetová diskusní fóra

Jak se zajišťuje kvalita návrhů

Pokyny pro zlepšování právní úpravy a související soubor nástrojů z roku 2015 poskytují těm, kteří se podílejí na plánování a navrhování politik a právních předpisů, normy pro zajištění kvality.

Pokyny a nástroje ke zlepšování právní úpravy

Nezávislý Výbor pro kontrolu regulace kontroluje kvalitu všech návrhů posouzení dopadů vydaných Komisí, důležitých hodnocení a kontrol účelnosti.

Ke každé iniciativě, kterou Komise předkládá ke schválení, musí být v zásadě přiloženo vedle posouzení dopadů i kladné stanovisko výboru.

Výbor pro kontrolu regulace

Přihlásit se k odběru oznámení o nových plánech a veřejných konzultacích.