Skip to main content

Eiropas Komisijas pārvaldīto tīmekļvietņu privātuma politika

Ievads

Eiropas Komisija ir apņēmusies aizsargāt jūsu persondatus un ievēro jūsu privātumu visās savās domēna europa.eu tīmekļvietnēs.

Politiku, kuras mērķis ir fizisko personu aizsardzība attiecībā uz persondatu apstrādi, ko veic Eiropas Komisija, pamato Regula (ES) 2018/1725.

Šī politika attiecas uz visām Eiropas Komisijas tīmekļvietnēm domēnā “ec.europa.eu”, kā arī uz domēna europa.eu starpiestāžu ES tīmekļvietnēm, kuras pārvalda Komisija. Kaut arī lielāko daļu šo tīmekļvietņu varat pārlūkot, nesniedzot nekādus persondatus, šāda veida informācija dažkārt ir vajadzīga tiešsaistes pakalpojumu sniegšanai.  

Ja šim nolūkam ir vajadzīgi persondati, detalizētāku informāciju par šo tematu varat atrast īpašā, ar attiecīgo tīmekļvietni saistītā paziņojumā par privātumu. Šajā īpašajā paziņojumā par privātumu jūs atradīsiet, ar kuru dienestu varat sazināties.

Šajā sakarā:

 • operatīvais pārzinis gādā par to, lai tiktu ievērots īpašais paziņojums par privātumu, kurš tiek ieviests attiecībā uz katru e-pakalpojumu;
 • datu aizsardzības speciālists neatkarīgi gādā par regulas iekšējo piemērojumu Komisijā un konsultē operatīvos pārziņus par viņu pienākumiem datu aizsardzības jomā;
 • Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs rīkojas kā neatkarīga uzraudzības iestāde.

Informācija, ko satur īpašais paziņojums par privātumu

Kad apmeklēsiet citas Komisijas tīmekļvietnes, īpašie paziņojumi par privātumu saturēs informāciju par jūsu datu izmantojumu, atbildot uz šādiem jautājumiem:

 • kālab un kā tiek apstrādāti jūsu dati;
 • kāds jūsu datu apstrādes juridiskais pamats;
 • kādi dati tiek vākti un apstrādāti;
 • cik ilgu laiku jūsu dati tiek glabāti;
 • kā tie tiek aizsargāti;
 • kas var piekļūt jūsu datiem;
 • kādas ir jūsu tiesības un kā tās izmantot;
 • ar ko sazināties jautājumu vai sūdzību gadījumā.

E-pakalpojumi

E-pakalpojums ec.europa.eu tīmekļvietnēs ir pakalpojums vai resurss, kas uzlabo saziņu starp iedzīvotājiem un Eiropas Komisiju.

Komisijas tīmekļvietnēs piedāvā triju veidu e-pakalpojumus:

 • informatīvie pakalpojumi, kas nodrošina ērtu un efektīvu piekļuvi informācijai;
 • interaktīvi komunikācijas pakalpojumi, kas sekmē politikas apspriešanu un atsauksmju sniegšanu;
 • darījumu pakalpojumi, kas nodrošina iespēju veikt visus galvenos darījumus ar ES, tādus kā iepirkumi, finanšu operācijas, darbinieku pieņemšana darbā, reģistrēšanās pasākumiem un dokumentu pasūtīšana.

“Europa Analytics”

“Europa Analytics” ir korporatīvs pakalpojums, kas novērtē, cik efektīvas ir Eiropas Komisijas tīmekļvietnes portālā “Europa”.

Šī pakalpojuma izmantošanu varat brīvi noraidīt vai nu sīkdatņu akceptēšanas uznirstošajā logā, kas redzams pirmās apmeklētās lapas augšā, vai arī “Europa Analytics” lapā.

Ja norādīsiet, ka nevēlaties, lai šis pakalpojums tiktu izmantots, jūsu navigācijas pieredze Komisijas portāla “Europa” vietnēs nemainīsies.

Vairāk par “Europa Analytics” saistībā ar Eiropas Komisijas tīmekļvietnēm

Vairāk par “Europa Analytics” saistībā ar Eiropas Savienības tīmekļvietnēm

IP adrese un ierīces ID

Kad apmeklējat kādu Eiropas Komisijas tīmekļvietni, Eiropas Komisija saņem interneta protokola adresi (IP adresi) vai attiecīgās ierīces ID (tā ir tehniska pamatprasība).

Bez šīs informācijas nevarēsiet izveidot tehnisku savienojumu starp savu ierīci un Eiropas Komisijas serveru infrastruktūru un līdz ar to nevarēsiet piekļūt Eiropas Komisijas tīmekļvietnēm.

Eiropas Komisija šo informāciju glabā tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai izpildītu pieprasījumu, proti, visu pārlūkošanas sesijas laiku. Turklāt IP adreses un ierīču ID vienu gadu var tikt saglabāti Informātikas ģenerāldirektorāta darbības vides žurnālfailos drošības vai citiem mērķiem (sk. DG DIGIT DPR-EC-02886 drošības operācijas un pakalpojumos, lai uzzinātu vairāk).

Sīkdatnes un trešās personas

Dažās Komisijas tīmekļvietnēs portālā “Europa” izmanto “iekšējās sīkdatnes”. Tās ir sīkdatnes, ko iestata un kontrolē Komisija, nevis kāda ārēja organizācija.

Lasiet vēl par mūsu sīkdatnēm šeit.

Komisijas tīmekļvietnēs, kuras ietilpst domēnā ‟ec.europa.eu”, var tikt sniegtas saites uz trešo personu vietnēm. Lai jūs šo vietņu saturu varētu izmantot mūsu tīmekļvietnēs, jums vispirms var nākties apstiprināt, ka ievērosiet šo trešo personu vietņu noteikumus, arī sīkdatņu politiku, par ko mums nav nekādas teikšanas.

Datu glabāšana

Savāktos persondatus Eiropas Komisija glabā saskaņā ar Komisijas 2017. gada 10. janvāra Lēmumu (ES, Euratom) 2017/46 par komunikācijas un informācijas sistēmu drošību Eiropas Komisijā.  

Komisijas darbuzņēmējiem saistoša ir īpaša līguma klauzula par jūsu datu apstrādi Komisijas uzdevumā, un viņiem ir jānodrošina datu aizsardzība un konfidencialitāte, ko prasa Vispārīgā datu aizsardzības regula Regula (ES) 2018/1725.

Jūsu kā datu subjekta tiesības

Jums ir tiesības piekļūt Komisijas rīcībā esošajiem persondatiem par jums un pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu. Attiecīgā gadījumā jums tiesības iebilst pret to apstrādi vai tiesības uz attiecīgo datu pārnesamību. Ja apstrādes pamatā ir jūsu piekrišana vai nepārprotama piekrišana, jūs varat piekrišanu jebkurā laikā atsaukt, taču tas neietekmēs pirms atsaukšanas veiktās apstrādes likumīgumu.

Saistībā ar pieprasījumiem par jūsu persondatu apstrādi aicinām sazināties ar atbildīgo operatīvo pārzini (kā norādīts ar konkrēto apstrādes darbību vai e-pakalpojumu saistītajā paziņojumā par privātumu).

Kur var atrast sīkāku informāciju

Komisijas datu aizsardzības speciālists publicē visu to Komisijas veikto persondatu apstrādes darbību sarakstu, kuras ir reģistrētas un par kurām viņam ir paziņots.

Reģistram var piekļūt, sekojot šai saitei: https://ec.europa.eu/dpo-register/