Skip to main content

Evropská průmyslová strategie

Evropa vstupuje na cestu, jejímž cílem je klimatická neutralita a vedoucí postavení v digitální oblasti. Evropská průmyslová strategie chce zajistit, aby v čele tohoto úsilí na prahu nové éry stál evropský průmysl.

Dne 10. března 2020 položila Komise základy průmyslové strategie, která podpoří souběžnou zelenou a digitální transformaci ekonomiky, zvýší konkurenceschopnost průmyslu EU v celosvětovém měřítku a posílí otevřenou strategickou autonomii Evropy. Pouhý den po předložení nové průmyslové strategie vyhlásila Světová zdravotnická organizace pandemickou situaci v souvislosti s covidem-19.

Tato aktualizace nenahrazuje průmyslovou strategii z roku 2020 ani nedokončuje postupy, které tato strategie zahájila – práce na velké části z nich stále probíhá a vyžaduje zvláštní úsilí. Aktualizace má cílený charakter a zaměřuje se na dodatečná opatření a na to, jaké ponaučení je třeba vyvodit z nabytých zkušeností.

Nejdůležitějším nástrojem inovací v různých průmyslových ekosystémech jsou malé a střední podniky a tímto způsobem je na ně třeba pohlížet v rámci opatření, s nimiž strategie počítá. Právě proto je z horizontálního pohledu větší pozornost věnována regulační zátěži malých a středních podniků. Nová opatření výrazně prospějí malým a středním podnikům a začínajícím podnikům, ať už se jedná o posílený jednotný trh, menší závislost na dodávkách nebo urychlenou ekologickou a digitální transformaci. Strategie rovněž zahrnuje některá opatření zaměřená na malé a střední podniky, jako je zvýšení odolnosti, boj proti opožděným platbám a podpora solventnosti.

Poučení z pandemie covidu-19

Krize způsobená onemocněním covid-19 hospodářství EU silně ovlivnila. Její dopad se liší podle jednotlivých ekonomických ekosystémů a velikosti podniků. Krize odhalila vzájemnou provázanost globálních hodnotových řetězců. Ukázalo se, že rozhodující význam má v této souvislosti globálně integrovaný a dobře fungující jednotný trh.

6,3%
pokles hospodářství EU
60 %
malých a středních podniků vykázalo v roce 2020 pokles obratu
24%
pokles vnitrounijního obchodu ve 2. a 3. čtvrtletí 2020
1,7%
pokles zaměstnanosti v malých a středních podnicích (1,4 milionu pracovních míst) v roce 2020
45 %
firem v roce 2021 očekává snížení investic

Dopad krize se sice v různých ekosystémech a společnostech liší, ale hlavní problémy, které krize odhalila, jsou tyto: 

 • hranice brání volnému pohybu osob, zboží a služeb
 • globální dodavatelské řetězce byly přerušeny, což ovlivňuje dostupnost základních produktů 
 • plynulost poptávky byla narušena

Aktualizovaná průmyslová strategie navrhuje v zájmu řešení těchto otázek nová opatření, která zohledňují zkušenosti nabyté během krize a jejichž cílem je udržet investice. Zaměřují se zejména na:

posílení odolnosti jednotného trhu

podporu otevřené strategické autonomie Evropy řešením závislosti na vnějších faktorech

podporu ekonomického odůvodnění souběžné transformace

Odolnost jednotného trhu

Jednotný trh je nejdůležitější výhodou EU. Evropským společnostem přináší jistotu, velký dosah a odrazový můstek ke globálnímu úspěchu. Pandemie covidu-19 však ovlivnila příležitosti, které nabízí jednotný trh. Na podniky i občany dopadlo uzavření hranic, byly narušeny dodávky a často chyběla předvídatelnost.     

Tyto problémy Komise navrhuje řešit pomocí: 

nástroje pro mimořádné situace na jednotném trhu: řešit strukturálním způsobem dostupnost a volný pohyb osob, zboží a služeb v souvislosti, dojde-li v budoucnu znovu ke krizím

prohloubení jednotného trhu: prozkoumat možnosti harmonizace norem pro klíčové podnikatelské služby, jakož i větší digitalizace dozoru nad trhem a dalších cílených opatření pro malé a střední podniky

monitorování jednotného trhu: každý rok analyzovat stav jednotného trhu, a to ve 14 hospodářských ekosystémech

Industrial ecosystems

14 průmyslových ekosystémů tvoří: letectví a obrana, zemědělství a potravinářství, stavebnictví, kulturní a kreativní odvětví, digitalizace, elektronika, energeticky náročná průmyslová odvětví, obnovitelné zdroje energie, zdravotnictví, mobilita-doprava-automobilový průmysl, lokální/sociální ekonomika a civilní bezpečnost, maloobchod, textilní průmysl, cestovní ruch

Posílení otevřené strategické autonomie EU

EU je významným dovozcem a vývozcem, takže otevřenost obchodu a otevřenost vůči investicím je její silnou stránkou a zdrojem jejího růstu a odolnosti. V průběhu covidové pandemie však došlo k narušením globálního dodavatelského řetězce a v Evropě chyběly některé kritické produkty. Proto musíme dále zvýšit otevřenou strategickou autonomii v klíčových oblastech, jak již bylo stanoveno v průmyslové strategii EU z roku 2020.

Komise navrhuje:

diverzifikaci mezinárodních partnerství: obchod a investice musí i nadále hrát klíčovou roli při budování naší ekonomické odolnosti

Vhodným nástrojem mohou rovněž být průmyslové aliance, pokud dokážou přilákat soukromé investory k jednání o nových obchodních partnerstvích a modelech otevřeným a transparentním způsobem, plně odpovídajícím pravidlům hospodářské soutěže, a pokud díky nim mohou vznikat pracovní místa s vysokou hodnotou. Tyto aliance v zásadě poskytují širokou a otevřenou platformu a zvláštní pozornost v nich bude věnována inkluzivitě ve vztahu k začínajícím a malým a středním podnikům. Komise připravuje zahájení činnosti Aliance pro procesory a polovodičové technologie a Aliance pro průmyslová data, edge a cloud a uvažuje o přípravě Aliance pro nosné rakety a Aliance pro letectví s nulovými emisemi.

monitorování strategických závislostí: zveřejnění první zprávy analyzující strategické závislosti EU. Zpráva uvádí 137 produktů v citlivých ekosystémech, u nichž je EU vysoce závislá na zahraničních zdrojích.

Analýza strategických závislostí

 • z 5 200 produktů dovážených do EU analýza odhalila 137, které patří do citlivých ekosystémů a v jejichž případě je EU vysoce závislá na zahraničních dodavatelích
 • tyto produkty představují v Evropě 6 % hodnoty všech dovážených produktů
 • ve více než polovině případů jde o závislost vůči Číně, následuje Vietnam a Brazílie
 • zranitelnější pozice se týká 34 produktů, které charakterizuje nízký potenciál diverzifikace a nahrazení produkcí v EU (jde o různé suroviny a chemické látky používané v energeticky náročných odvětvích a zdravotnictví)
 • tyto produkty představují v Evropě 0,6 % hodnoty všech dovážených produktů

Zpráva rovněž nabízí hloubkovou analýzu 6 strategických oblastí, kde se EU ocitá v závislé pozici: suroviny, baterie, účinné složky léčivých přípravků, vodík, polovodiče, cloudové a edgeové technologie

 • suroviny
 • baterie
 • účinné složky léčivých přípravků
 • vodík
 • polovodiče
 • cloudové a edgeové technologie

Urychlení souběžné transformace

Průmyslová strategie z roku 2020 obsahovala seznam opatření na podporu ekologické a digitální transformace průmyslu EU. Mnohá z nich již byla přijata nebo zahájena. Pandemie však výrazně ovlivnila rychlost a rozsah této transformace. Společnosti usilující o udržitelnost a digitalizaci budou pravděpodobně patřit mezi vedoucí společnosti zítřka. 

V zájmu urychlení souběžné transformace Komise navrhla:

Způsoby transformace

společně s průmyslem a zúčastněnými stranami připravit způsoby transformace a určit, která opatření jsou k realizaci souběžné transformace potřeba, a lépe pochopit, jaký rozsah, přínosy a podmínky vyžaduje

Projekty se zapojením více zemí

V úsilí o obnovu a rozvoj digitálních a ekologických kapacit bude Evropská komise podporovat členské státy EU při přípravě společných projektů zaměřených na maximalizaci investic v rámci facility na podporu oživení a odolnosti.

Analýza ocelářského odvětví

V zájmu zajištění ekologického a konkurenceschopného ocelářského průmyslu Evropská komise analyzuje a řeší výzvy, s nimiž se toto odvětví potýká.

Partnerství v rámci programu Horizont Evropa

zkombinovat soukromé a veřejné financování výzkumu a inovací v oblasti nízkouhlíkových technologií a procesů 

Dekarbonizovaná energie v plně dostačujících objemech, ve vyhovující dostupnosti a za příznivé ceny

Evropská komise bude spolupracovat s členskými státy na urychlení investic do obnovitelných zdrojů energie, sítí a řešení překážek

Dokumenty

 

5 KVĚTEN 2021
Communication "Updating the 2020 New Industrial Strategy: Building a stronger Single Market for Europe’s recovery "
English
(1.16 MB - PDF)
Stáhnout

 

5 KVĚTEN 2021
Staff working document - Annual Single Market Report 2021
English
(6.37 MB - PDF)
Stáhnout

 

5 KVĚTEN 2021
Staff working document - Strategic dependencies and capacities
English
(3.96 MB - PDF)
Stáhnout

 

5 KVĚTEN 2021
Staff working document - Towards competitive and clean European steel
English
(1.4 MB - PDF)
Stáhnout

 

10 BŘEZEN 2020
SDĚLENÍ KOMISE: Nová průmyslová strategie pro Evropu
čeština
(197.98 KB - HTML)
Stáhnout

 

10 BŘEZEN 2020
Sdělení Komise: Strategie pro udržitelnou a digitální Evropu zaměřená na malé a střední podniky
čeština
(227.82 KB - HTML)
Stáhnout

 

10 BŘEZEN 2020
Commission Communication: Long-term action plan for better implementation and enforcement of single market rules
English
(499.51 KB - PDF)
Stáhnout

 

10 BŘEZEN 2020
Sdělení Komise: Dlouhodobý akční plán pro lepší provádění a prosazování pravidel jednotného trhu
čeština
(202.81 KB - HTML)
Stáhnout

 

10 BŘEZEN 2020
Staff Working Document - Identifying and addressing barriers to the Single Market
English
(3.25 MB - PDF)
Stáhnout