Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Европейска промишлена стратегия

Европа поема по пътя към неутралност по отношение на климата и лидерство в областта на цифровите технологии. Европейската промишлена стратегия има за цел да гарантира, че европейската промишленост играе водеща роля в началото на тази нова ера.

На 10 март 2020 г. Комисията положи основите на промишлена стратегия, която ще подкрепи двойния преход към екологична и цифрова икономика, ще направи промишлеността на ЕС по-конкурентоспособна в световен мащаб и ще засили отворената стратегическа автономност на Европа. Денят след представянето на новата промишлена стратегия Световната здравна организация обяви COVID-19 за пандемия.

Тази актуализация не заменя промишлената стратегия за 2020 г., нито слага точка на започнатите с нея процеси – голяма част от тази дейност още е в ход и изисква целенасочени усилия. Това е целенасочена актуализация, чието внимание е насочено към това какво още трябва да се направи и какви поуки трябва да се извлекат.

Като основен двигател на иновациите в различните екосистеми, малките и средните предприятия (МСП) трябва да се вземат предвид във всички действия по настоящата стратегия. Това е отразено хоризонтално чрез повишено внимание по отношение на регулаторната тежест за МСП. Новите действия ще бъдат от голяма полза за МСП и стартиращите предприятия, било то от гледна точка на укрепването на единния пазар, намаляването на зависимостта от доставки или ускоряването на екологичния и цифровия преход. Стратегията включва и някои мерки, насочени към МСП, като например мерки за повишаване на устойчивостта, борба със забавените плащания и подкрепа на платежоспособността.

Извлечени поуки от кризата във връзка с COVID-19

Кризата, предизвикана от COVID-19, засегна сериозно икономиката на ЕС. Въздействието ѝ варира в различните сектори и според големината на предприятията. Кризата изведе на преден план взаимозависимостта на световните вериги за създаване на стойност и показа решаващата роля на един интегриран в световен мащаб и добре функциониращ единен пазар.

6,3 %
спад на икономиката на ЕС
60 %
от МСП са отчели спад в оборота през 2020 г.
24 %
спад на търговията в рамките на ЕС през второто и третото тримесечие на 2020 г.
1,7 %
спад на заетостта в МСП през 2020 г. — 1,4 млн. работни места
45 %
от дружествата се очаква да намалят инвестициите през 2021 г.

Въпреки че въздействието на кризата варира в различните сектори и предприятия, основните проблеми, подчертани от нея, са: 

 • ограничаване на свободното движение на хора, стоки и услуги
 • прекъсване на световните вериги на доставки, засягащо наличието на основни продукти 
 • смущения в търсенето

За преодоляването на тези проблеми в рамките на актуализираната промишлена стратегия се предлагат нови мерки, с които да се вземат предвид поуките, извлечени от кризата, и да се подкрепят инвестициите. По-специално стратегията е насочена към:

Укрепване на функционирането на единния пазар

Подкрепа за отворената стратегическа автономност на Европа чрез преодоляване на зависимостите

Подкрепа на икономическата обосновка в полза на двойния преход

Устойчивост на единния пазар

Единният пазар е най-важният актив на ЕС, който предлага сигурност, мащаб и трамплин за международна реализация на европейските дружества. Пандемията от COVID-19 обаче засегна възможностите, предлагани от единния пазар. Предприятията и гражданите пострадаха от затварянето на границите, доставките бяха прекъснати и често липсваше предвидимост.     

За да се справи с тези проблеми, Комисията предложи: 

Инструмент за извънредни мерки за единния пазар: за осигуряване на структурно решение, с което да се гарантира наличието и свободното движение на хора, стоки и услуги в контекста на евентуални бъдещи кризи

Задълбочаване на единния пазар: проучване на възможността за хармонизиране на стандартите за ключови бизнес услуги; засилване на цифровизацията на надзора на пазара и други целенасочени мерки за МСП

Надзор на единния пазар: годишен анализ на състоянието на единния пазар, включително в 14 промишлени екосистеми.

Industrial ecosystems

14-те промишлени екосистеми са: авиокосмическа промишленост и отбрана, хранително-вкусова промишленост, строителство, културни и творчески индустрии, цифров сектор, електроника, енергоемки отрасли, възобновяема енергия, здравеопазване, мобилност – транспорт – автомобилостроене, сближаване, социална икономика и социална сигурност, текстил, търговия на дребно и туризъм

Укрепване на отворената стратегическа автономност на ЕС

За ЕС като основен вносител и износител отвореността за търговия и инвестиции е предимство и източник на растеж и устойчивост. Пандемията от COVID-19 обаче доведе до смущения в световната верига на доставки и до недостиг на някои продукти от критично значение в Европа. Ето защо трябва допълнително да подобрим нашата отворена стратегическа автономност в ключови области, както вече беше предвидено в промишлената стратегия на ЕС за 2020 г.

Комисията предлага следното:

Диверсифицирани международни партньорства: за гарантиране на ключовата роля на търговията и инвестициите в изграждането на нашата икономическа устойчивост.

Промишлените алианси също могат да бъдат подходящ инструмент, ако ускоряват дейности, които иначе не биха се осъществили, и когато спомагат за привличането на частни инвеститори с цел обсъждане на нови бизнес партньорства и модели по открит, прозрачен и изцяло съответстващ на правилата за конкуренция начин или имат потенциал за създаването на висококачествени работни места. Алиансите предлагат платформа, която по своя замисъл е широка и отворена и ще обръщат специално внимание на приобщаването на стартиращите предприятия и МСП. Комисията подготвя стартирането на Алианса за процесори и полупроводникови технологии и Алианса за промишлени данни и технологии за изчисления в облак и периферни изчисления и обмисля подготовката на Алианс за космическите ракетоносители и Алианс за авиация с нулеви емисии.

Наблюдение на стратегическите зависимости: публикуване на първи доклад, в който се анализират стратегическите зависимости на ЕС. В доклада се посочват 137 продукта в чувствителни екосистеми, за които ЕС разчита в голяма степен на чуждестранни източници.

Анализ на стратегическите зависимости

 • 137 продукта в чувствителни екосистеми, за които ЕС разчита в голяма степен на чуждестранни доставчици, от общо 5200 анализирани продукта
 • Тези продукти представляват 6 % от стойността на всички вносни продукти в Европа.
 • Над половината от зависимостите са от Китай, следван от Виетнам и Бразилия.
 • 34 продукта са по-уязвими, тъй като имат нисък потенциал за диверсификация и заместване с продукти на ЕС. Те включват различни суровини и химикали, използвани в енергоемки отрасли и в здравеопазването.
 • Тези продукти представляват 0,6 % от стойността на всички вносни продукти в Европа.

Докладът включва също задълбочен анализ на 6 стратегически области, в които ЕС изпитва зависимост: суровини, батерии, активни фармацевтични съставки, водород, полупроводници, технологии „в облак“ и авангардни технологии:

 • суровини
 • батерии
 • активни фармацевтични съставки
 • водород
 • полупроводници
 • технологии „в облак“ и авангардни технологии

Ускоряване на двойния преход

Промишлената стратегия за 2020 г. включва списък с действия за подкрепа на екологичния и цифровия преход на промишлеността на ЕС, много от които вече са приети или стартирани. Пандемията обаче засегна сериозно скоростта и мащаба на желаната трансформация. Предприятията, които се стремят към устойчивост и цифровизация, е по-вероятно да бъдат сред утрешните лидери. 

За да ускори двойния преход, Комисията предложи:

Модели на преход

Създадени съвместно с индустрията и заинтересованите страни модели на преход за определяне на действията, необходими за извършване на двойния преход, като се постигне по-добро разбиране на мащаба, ползите и необходимите условия.

многонационални проекти

За да подкрепи усилията за възстановяване и за изграждане на цифров и екологичен капацитет, Комисията ще помага на държавите от ЕС да участват в съвместни проекти с цел максимално увеличаване на инвестициите в рамките на Механизма за възстановяване и устойчивост

Анализ на стоманодобивния сектор

За да осигури чиста и конкурентоспособна стоманодобивна индустрия, Комисията анализира и предприема мерки във връзка с предизвикателствата в този сектор.

Партньорства по програма „Хоризонт Европа“

Обединяване на частни и публични средства за финансиране на научни изследвания и иновации в областта на нисковъглеродни технологии и процеси. 

Изобилна и достъпна декарбонизирана енергия на приемливи цени

Комисията ще работи с държавите от ЕС за ускоряване на инвестициите във възобновяеми енергийни източници и интелигентни мрежи, както и за преодоляване на съществуващите пречки.

Документи

 

5 МАЙ 2021
Communication "Updating the 2020 New Industrial Strategy: Building a stronger Single Market for Europe’s recovery "
English
(1.16 MB - PDF)
Изтегляне

 

5 МАЙ 2021
Staff working document - Annual Single Market Report 2021
English
(6.37 MB - PDF)
Изтегляне

 

5 МАЙ 2021
Staff working document - Strategic dependencies and capacities
English
(3.96 MB - PDF)
Изтегляне

 

5 МАЙ 2021
Staff working document - Towards competitive and clean European steel
English
(1.4 MB - PDF)
Изтегляне

 

10 МАРТ 2020
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА: Нова промишлена стратегия за Европа
български
(252.02 KB - HTML)
Изтегляне

 

10 МАРТ 2020
Съобщение hа Комисията: Стратегия за мястото на МСП в устойчива и цифрова Европа
български
(273.36 KB - HTML)
Изтегляне

 

10 МАРТ 2020
Commission Communication: Long-term action plan for better implementation and enforcement of single market rules
English
(499.51 KB - PDF)
Изтегляне

 

10 МАРТ 2020
Съобщение hа Комисията : Дългосрочен план за действие за по-добро изпълнение и ефективно прилагане на правилата на единния пазар
български
(1.03 MB - HTML)
Изтегляне

 

10 МАРТ 2020
Staff Working Document - Identifying and addressing barriers to the Single Market
English
(3.25 MB - PDF)
Изтегляне