Skip to main content

Dedenie zo zákona a dedenie zo závetu

Pravidlá EÚ v oblasti medzinárodného dedenia

Dedičské právo

Dedičské právo sa v jednotlivých krajinách EÚ značne líši. Pokiaľ však ide o cezhraničné prípady, pravidlá EÚ poskytujú istotu, ktorý orgán má rozhodnúť o dedení zo zákona, ktorý právny poriadok sa má uplatňovať a ako sa má konečné rozhodnutie uznať a vykonať. Viac informácií o cezhraničnom dedení a vnútroštátnych právnych predpisoch je k dispozícii na portáli elektronickej justície.

Pravidlá EÚ v oblasti medzinárodného dedenia

Významným krokom k uľahčeniu cezhraničného dedenia sú nové pravidlá EÚ, ktoré uľahčujú ľuďom vysporiadať právnu stránku medzinárodného dedenia. Na Dánsko a Írsko sa toto nariadenie nevzťahuje.

Vďaka pravidlám EÚ v oblasti dedenia

  • sa k dedeniu pristupuje jednotne, pričom jeden súd uplatňuje jeden právny poriadok
  • ľudia si môžu vybrať, či bude rozhodným právom pre dedičskú postupnosť právo krajiny, v ktorej mali naposledy pobyt, alebo právo krajiny, ktorej sú štátnymi príslušníkmi
  • súdne rozhodnutia o dedičstve v jednej krajine EÚ sa uznávajú a vykonávajú v iných krajinách EÚ

Na niektoré aspekty dedenia sa naďalej vzťahujú vnútroštátne pravidlá, napríklad

  • kto dedí a aký dedičský podiel pripadne deťom a manželke či manželovi
  • majetkové právo a rodinné právo platné v krajine EÚ
  • daň z majetku, ktorý je predmetom dedičstva

Európske osvedčenie o dedičstve

Nariadením sa zároveň zavádza európske osvedčenie o dedičstve. Toto osvedčenie umožňuje dedičom, odkazovníkom, vykonávateľom závetu a správcov dedičstva preukázať svoj status a uplatniť svoje práva v iných krajinách EÚ. Európske osvedčenie o dedičstve sa automaticky uznáva vo všetkých krajinách EÚ.