Skip to main content

Succesiuni și testamente

Normele UE privind succesiunile internaționale.

Drept succesoral

Dreptul succesoral variază considerabil de la o țară a UE la alta. Din fericire, în cazurile transfrontaliere, normele UE oferă certitudine cu privire la autoritatea care urmează să decidă cu privire la o succesiune, la legislația cărei țări trebuie aplicată și la modul în care hotărârea finală urmează să fie recunoscută și executată. Găsiți mai multe informații despre succesiunile transfrontaliere și legislația națională pe portalul e-justiție.

Normele UE privind succesiunile internaționale

Soluționarea aspectelor juridice ale succesiunilor internaționale este facilitată acum de regulamentul UE în domeniu. Danemarca și Irlanda nu participă la regulament.

Datoriră normelor UE în materie de succesiuni:

  • fiecare succesiune este tratată în mod coerent, de către o singură instanță care aplică legislația unei singure țări
  • cetățenii pot alege ce legislație să se aplice succesiunii lor: cea a țării în care au locuit ultima dată sau cea a țării de cetățenie
  • hotărârile judecătorești în materie de succesiuni pronunțate într-o țară a UE sunt recunoscute și executate și în alte țări ale UE

Unele aspecte ale succesiunilor continuă să intre sub incidența normelor naționale, inclusiv:

  • cine moștenește și ce cotă-parte din moștenire revine copiilor și soțului/soției
  • dreptul proprietății și dreptul familiei din fiecare țară a UE
  • impozitul pe bunurile succesorale

Certificatul european de moștenitor

Prin regulament a fost introdus și certificatul european de moștenitor.Acesta le permite moștenitorilor, legatarilor, executorilor testamentari și administratorilor patrimoniului succesoral să își dovedească statutul și să își exercite drepturile în alte țări din UE. Certificatul european de moștenitor este recunoscut automat în toate țările UE.