Skip to main content

Pärimine ja testamendid

ELi normid rahvusvaheliste pärimisasjade kohta

Pärimisõigus

Pärimisõigus on ELi riikides väga erinev. Ent piiriüleste juhtumite korral annavad ELi õigusnormid siiski kindluse selle kohta, milline õigusasutus peab pärimisasja üle otsustama, millist õigust tuleb kohaldada ning kuidas tuleb lõplikku otsust tunnustada ja täita. Täiendav teave piiriüleste pärimisasjade ja liikmesriikide õigusaktide kohta on kättesaadav e-õiguskeskkonna portaalis.

ELi normid rahvusvaheliste pärimisasjade kohta

Piiriülese pärimise lihtsustamiseks on kehtestatud uued liidu õigusnormid, mis aitavad kodanikel rahvusvahelise pärimise juriidiliste aspektidega paremini toime tulla. Taani ja Iirimaa nende normide kohaldamises ei osale.

ELi pärimisõiguse normide kohaselt

  • menetletakse pärimisasja ühtselt ja seda teeb üks kohus, kes kohaldab ühte õigust;
  • inimesed saavad valida, kas nende pärandi suhtes tuleks kohaldada selle riigi õigust, kus nad viimati elasid, või nende kodakondsusjärgse riigi õigust;
  • ühes ELi liikmesriigis pärimisasjades tehtud kohtuotsuseid tunnustatakse ja täidetakse teistes ELi riikides.

Mõned pärimise aspektid kuuluvad jätkuvalt liikmesriikide õigusnormide kohaldamisalasse, sealhulgas:

  • kes pärib ja milline osa pärandvarast läheb lastele ja abikaasale?
  • ELi liikmesriigi asjaõigus ja perekonnaõigus,
  • pärandimaks.

Euroopa pärimistunnistus

Määrusega on kehtestatud ka Euroopa pärimistunnistus.Pärimistunnistust saavad pärijad, annakusaajad, testamendi täitjad ja pärandi hooldajad kasutada oma staatuse tõendamiseks ja õiguste teostamiseks teistes ELi riikides. Euroopa pärimistunnistust tunnustatakse automaatselt kõigis ELi riikides.