Skip to main content

Dziedziczenie i testamenty

Przepisy unijne dotyczące dziedziczenia międzynarodowego

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe różni się znacznie w poszczególnych krajach UE. W sprawach transgranicznych przepisy UE dają jednak pewność co do tego, który organ ma wydać decyzję dotyczącą dziedziczenia, które prawo ma być stosowane oraz w jaki sposób powinna zostać uznana i wyegzekwowana ostateczna decyzja. Więcej informacji na temat transgranicznych spraw spadkowych i przepisów krajowych można znaleźć na stronach portalu e-Sprawiedliwość.

Przepisy unijne dotyczące dziedziczenia międzynarodowego

Ważnym krokiem w kierunku usprawnienia transgranicznych spraw spadkowych są nowe przepisy unijne, które ułatwiają rozpatrzenie kwestii prawnych dotyczących międzynarodowej sprawy spadkowej. Dania i Irlandia nie uczestniczą w wykonaniu tego rozporządzenia.

Dzięki unijnym przepisom dotyczącym dziedziczenia:

  • sprawa spadkowa jest rozpatrywana w sposób spójny, przez jeden sąd stosujący jedno prawo
  • można wybrać, czy prawem właściwym dla dziedziczenia ma być prawo kraju ostatniego zamieszkania danej osoby czy prawo kraju jej obywatelstwa
  • orzeczenia sądowe dotyczące dziedziczenia, które wydano w jednym kraju UE, są uznawane i wykonywane w innych krajach UE.

Niektóre aspekty dziedziczenia nadal podlegają przepisom krajowym, w tym:

  • zasady określające, kto dziedziczy i jaka część spadku przypada dzieciom i współmałżonkowi
  • prawo rzeczowe i prawo rodzinne
  • podatek od spadku.

Europejskie poświadczenie spadkowe

Rozporządzenie ustanawia także europejskie poświadczenie spadkowe.Poświadczenie umożliwia spadkobiercom, zapisobiercom, wykonawcom testamentów i zarządcom majątku spadkowego udowodnienie ich statusu i wyegzekwowanie ich praw w innych krajach UE. Europejskie poświadczenie spadkowe jest automatycznie uznawane we wszystkich krajach UE.