Skip to main content

REPowerEU: sikker og bæredygtig energi til overkommelige priser for Europa

REPowerEU-initiativer

Den nye geopolitiske virkelighed og situation på energimarkedet kræver, at vi drastisk fremskynder vores omstilling til ren energi og forøger Europas energiuafhængighed af upålidelige leverandører og flygtige fossile brændstoffer.

REPowerEU er som reaktion på Ruslands invasion af Ukraine Europa-Kommissionens plan for, hvordan Europa kan blive uafhængig af russiske fossile brændstoffer inden 2030.

85 % af alle europæere mener, at EU hurtigst muligt skal reducere sin afhængighed af russisk gas og olie for at støtte Ukraine. Ved at handle som en Union kan EU hurtigere opnå dette.

REPowerEU-planen indeholder en række initiativer til hurtigt at mindske afhængigheden af russiske fossile brændstoffer, fremskynde den grønne omstilling og gøre energisystemet i hele EU mere modstandsdygtigt. Planen bygger på:

Diversificering

EU samarbejder med internationale partnere om at finde alternative energileverandører. Vi har på kort sigt brug for alternative gas-, olie- og kulforsyninger så hurtigt som muligt, og i fremtiden får vi ligeledes brug for vedvarende brint.

Energibesparelser

Alle borgere, virksomheder og organisationer kan spare energi. Hvis vi engagerer os, kan selv små adfærdsændringer gøre en stor forskel. Der vil også blive behov for beredskabsforanstaltninger i tilfælde af forsyningsafbrydelser.

Fremskyndelse af ren energi

Vedvarende energi er den billigste og reneste energi, der er til rådighed, og den kan produceres i Europa og således nedbringe vores behov for energiimport. REPowerEU vil sætte skub i den grønne omstilling og tilskynde til massive investeringer i vedvarende energi. Vi skal også sætte industri- og transportsektoren i stand til hurtigere at erstatte fossile brændstoffer for at reducere emissionerne og afhængigheden.

Ren energi

Afslutningen på EU's afhængighed af russiske fossile brændstoffer vil kræve en massiv opskalering af vedvarende energi samt hurtigere elektrificering og udskiftning af fossilbaseret varme og brændsel i industrien, bygninger og transportsektoren. Overgangen til ren energi vil med tiden bidrage til, at energipriserne bliver lavere og afhængigheden af import mindre. 

Vedvarende energi er den billigste og reneste tilgængelige energi og kan produceres i EU, hvilken gør vores behov for import af energi mindre. Kommissionen foreslår at øge EU's mål for 2030 for vedvarende energikilder fra de nuværende 40 % til 45 %. REPowerEU-planen vil bringe den samlede kapacitet til produktion af vedvarende energi op på 1.236 GW i senest 2030, mod 1.067 GW senest i 2030 som planlagt i henhold til Fit for 55 for 2030.

EU-strategien for solenergi vil fremme udrulningen af energi fra solceller. Som led i REPowerEU-planen har denne strategi til formål at få over 320 GW nyinstalleret solenergi, mere end dobbelt så meget som i dag, tilsluttet nettet senest i 2025 og næsten 600 GW senest i 2030. Denne fremrykkede yderligere kapacitet vil senest i 2027 erstatte forbruget af 9 mia. kubikmeter naturgas om året.

Ren industri

Substitutionen af kul, olie og gas i industriprocesserne vil bidrage til at mindske afhængigheden af russiske fossile brændstoffer sideløbende med overgangen til renere energikilder, styrkelsen af industriens konkurrenceevne og underbygningen af den internationale teknologiske førerposition. 

 • Elektrificering, energieffektivitet og udbredelse af vedvarende energikilder gør det muligt for industrien at spare 35 mia. kubikmeter naturgas frem til 2030 i tillæg til Fit for 55-målene.
 • De største besparelser i gasforbruget, næsten 22 mia. kubikmeter, kan opnås inden for produktion af ikkemetalliske mineralprodukter, cement, glas, keramik og kemikalier samt i raffinaderier
 • Ca. 30 % af EU's primærproduktion af stål forventes dekarboniseret takket være vedvarende brint frem mod 2030

Industrisektoren vil også spille en central rolle i opskaleringen af produktionen af udstyr og komponenter, der er nødvendige for hurtigt at omlægge vores energisystem.

Energibesparelser

Energibesparelse er den billigste, sikreste og mest miljøvenlige metode til at mindske vores afhængighed af import af fossile brændstoffer fra Rusland. Vi kan alle let være med til i at reducere vores energiforbrug, lige fra forbrugere og virksomheder til samtlige industrisektorer. Sammen med energieffektivitetsinitiativer vil vores individuelle handlinger have en positiv indvirkning på priserne – de vil direkte mindske vores energiregninger, gøre vores økonomi mere modstandsdygtig og fremskynde EU's omstilling til ren energi.

Der er mange måder, vi kan reducere energiforbruget i vores dagligdag på, bl.a. ved at:

 • varme vores boliger mindre op og reducere brugen af klimaanlæg
 • bruge husholdningsapparater mere effektivt
 • køre mere økonomisk
 • bruge offentlig transport og cykle og gå mere
 • slukke for lyset

Alle energiforbrugere skal kende til de bedste besparelsesmuligheder og de mest effektive skridt, de kan tage. Kommissionen vil støtte borgerne med målrettede oplysninger for at hjælpe dem med at træffe informerede valg og energieffektive indkøb. 

Vi samarbejder desuden med organisationer som Det Internationale Energiagentur, medlemslandene og lokale myndigheder om at udpege og reklamere for de mest effektive energibesparelser.

Finansiering af REPowerEU

Frem til 2027 er der brug for yderligere investeringer på 210 mia. euro for at udfase fossile brændstoffer importeret fra Rusland, som p.t. koster de europæiske skatteydere næsten 100 mia. euro årligt. 

Genopretnings- og resiliensfaciliteten er omdrejningspunkt for gennemførelsen af REPowerEU-planen og stiller yderligere EU-midler til rådighed Medlemslandene skal tilføje et REPowerEU-kapitel i deres genopretnings- og resiliensplaner for at kanalisere investeringer over i REPowerEU's prioriteter og foretage de nødvendige reformer.

Medlemslandene kan bruge de resterende lån under genopretnings- og resiliensfaciliteten (i øjeblikket 225 mia. euro) og nye tilskud under faciliteten finansieret ved auktionering af kvoter i emissionshandelssystemet, som p.t. befinder sig i markedsstabilitetsreserven (værdi 20 mia. euro).

Andre kilder til finansiering af REPowerEU omfatter:

 • Midler fra samhørighedspolitikken
 • Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne
 • Connecting Europe-faciliteten
 • Innovationsfonden
 • National finansiering og EU-finansiering til støtte for REPowerEU's målsætninger
 • Nationale beskatningsforanstaltninger
 • Private investeringer
 • Den Europæiske Investeringsbank

Internationalt samarbejde

Vi ønsker at opbygge langvarige partnerskaber, som er gensidigt fordelagtige, og fremme vedvarende energi og øge energieffektiviteten rundt omkring i verden, ligesom vi vil samarbejde om grøn teknologi og innovation. EU's nye energiplatform forventes at spille en central rolle, når det drejer sig om at samle efterspørgslen, koordinere brugen af infrastruktur, forhandle med internationale partnere og forberede fælles gas- og brintindkøb.

Tiltag:

 • Forøgelse af leverancerne af flydende naturgas (LNG) fra USA og Canada og rørlednings- og LNG-gas fra Norge.
 • Intensivering af samarbejdet med Aserbajdsjan om navnlig den sydlige gaskorridor
 • Politiske aftaler med gasleverandører som Egypten og Israel om at øge LNG-forsyningerne
 • Genoptagelse af energidialogen med Algeriet
 • Fortsat samarbejde med store producenter i Golfstaterne (bl.a. Qatar) og Australien
 • Koordinering med gaskøbere som Japan, Kina og Korea
 • Undersøgelse af eksportpotentialet ved lande i Afrika syd for Sahara som Nigeria, Senegal og Angola

EU vil ligeledes fortsætte samarbejdet med G7, G20 og andre internationale fora, herunder OPEC og IEA, om at sikre velfungerende globale oliemarkeder.

Tidslinje

 1. 14. december 2022

  Europa-Parlamentet og Rådet når til politisk enighed om finansiering af REPowerEU og giver medlemsstaterne mulighed for at indføre REPowerEU-kapitler i deres genopretnings- og resiliensplaner

 2. 9. december 2022

  Ny industriel alliance skal booste EU's solkraft og energisikkerhed

 3. 9. november 2022

  Kommissionen optrapper den grønne omstilling væk fra russisk gas ved at fremskynde udstedelsen af tilladelser inden for vedvarende energi

 4. 26. juli 2022

  På grundlag af Kommissionens forslag når Rådet til enighed om at sikre en velgennemtænkt og koordineret reduktion af gasforbruget i hele EU som forberedelse til den kommende vinter.

 5. 20. juli 2022

  Spar på gassen til en sikker vinter: Kommissionen foreslår en plan for reduktion af efterspørgslen efter gas, der skal forberede EU på forsyningsnedskæringer

 6. 18. juli 2022

  EU og Aserbajdsjan underskriver et nyt aftalememorandum om et strategisk partnerskab på energiområdet, der danner grundlag for et langsigtet partnerskab om energieffektivitet og ren energi. Takket være dette vil kapaciteten i den sydlige gaskorridor blive fordoblet, så der kan leveres mindst 20 mia. kubikmeter om året til EU senest i 2027.

 7. 15. juli 2022

  Kommissionen godkender IPCEI Hy2Tech, det første "vigtige projekt af fælleseuropæisk interesse" i brintsektoren nogensinde. Projektet har til formål at udvikle innovative teknologier til brintværdikæden, der skal dekarbonisere industrielle processer og transport. Det omfatter 35 virksomheder og 41 projekter fra 15 medlemslande.

 8. 27. juni 2022

  Der vedtages nye regler for gaslagring. De vil styrke EU's gasforsyningssikkerhed de kommende vintre. Reglerne kræver, at EU's medlemslande fylder deres lagerfaciliteter til 80 % af kapaciteten inden november i år og til 90 % derefter.

 9. 23. juni 2022

  EU og Norge enes om at uddybe deres partnerskab for at øge gasforsyningerne på kort og lang sigt, tackle de høje energipriser og styrke samarbejdet om ren energi, bl.a. om brint.

 10. 17. juni 2022

  EU, USA og 11 andre lande lancerer "det globale metantilsagns energivej" som katalysator for reduktioner af metanemissioner i olie- og gassektoren for at fremme både klimafremskridt og energisikkerhed.

 11. 15. juni 2022

  EU, Egypten og Israel underskriver et trilateralt aftalememorandum om eksport af naturgas til Europa. Naturgas fra Israel, Egypten og andre kilder i det østlige Middelhavsområde vil blive sendt til Europa via Egyptens infrastruktur for eksport af LNG.

 12. 25. maj 2022

  Kommissionen opretter en taskforce for EU's energiplatform, der skal sikre alternative forsyninger.

 13. 18. maj 2022

  Kommissionen fremlægger REPowerEU, en plan om hurtigt at mindske afhængigheden af russiske fossile brændstoffer og hurtigt fremme den grønne omstilling.

Dokumenter

 • Communication

REPowerEU related documents

A clear and complete repository of the thematic areas that are shaping the REPowerEU initiative

17 MAJ 2022
Questions and answers about REPOwerEU
English
(5.95 KB - HTML)
Download
17 MAJ 2022
Factsheet: REPowerEU actions
English
(5.95 KB - HTML)
Download
17 MAJ 2022
Factsheet: Financing REPowerEU
English
(5.95 KB - HTML)
Download
17 MAJ 2022
Factsheet: Clean energy
English
(5.95 KB - HTML)
Download
17 MAJ 2022
Factsheet: Energy savings
English
(5.95 KB - HTML)
Download
17 MAJ 2022
Factsheet: International energy strategy
English
(5.95 KB - HTML)
Download