Skip to main content

Európske digitálne desaťročie: digitálne ciele na rok 2030

Cieľom Európy je posilniť postavenie podnikov a ľudí v záujme udržateľnej a prosperujúcej digitálnej budúcnosti zameranej na človeka.

 Európska komisia 9. marca 2021 predstavila víziu a spôsoby, ako dosiahnuť digitálnu transformáciu Európy do roku 2030. Komisia navrhuje Digitálny kompas pre digitálne desaťročie EÚ, ktorý sa vyvíja okolo štyroch základných bodov:

Skills, infrastructures, business and governments around a compass
Zručnosti

Odborníci na IKT: 20 miliónov + rodová konvergencia
Základné digitálne zručnosti: minimálne 80 % obyvateľstva

Digitálna transformácia podnikov

Zavádzanie technológií: 75 % spoločností v EÚ využívajúcich cloud/AI/veľké dáta
Inovátori: rozvíjanie rozširujúcich sa podnikov a financovanie, aby sa počet tzv. jednorožcov v EÚ zdvojnásobil
Neskorí osvojitelia: viac ako 90 % MSP dosahujúcich aspoň základnú úroveň digitálnej intenzity

Bezpečné a udržateľné digitálne infraštruktúry

Pripojiteľnosť: gigabitové pripojenie pre každého, 5G všade
Špičkové polovodiče: dvojnásobný podiel EÚ na celosvetovej produkcii
Dáta – edge a cloud: 10 000 klimaticky neutrálnych vysokobezpečných okrajových uzlov
Výpočtová technika: prvý počítač s kvantovým zrýchlením

Digitalizácia verejných služieb

Kľúčové verejné služby: 100 % online
Elektronické zdravotníctvo: 100 % občanov s prístupom k zdravotným záznamom
Digitálna identita: 80 % občanov využívajúcich elektronickú identifikáciu

Komisia sa bude usilovať o dosiahnutie digitálnych cieľov EÚ na rok 2030 konkrétnymi prostriedkami:

 • ciele na úrovni EÚ a plánované trajektórie na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni,
 • pevný spoločný rámec riadenia na monitorovanie pokroku a riešenie nedostatkov,
 • nadnárodné projekty, ktoré spájajú investície z EÚ, členských štátov a súkromného sektora.

Digitálne občianstvo: európske práva a zásady

Dňa 26. januára 2022 Komisia navrhla medziinštitucionálne vyhlásenie o digitálnych právach a zásadách digitálneho desaťročia.

Ľudia v centre pozornosti

Digitálne technológie by mali chrániť práva ľudí, podporovať demokraciu a zabezpečovať, aby všetci aktéri v digitálnej oblasti konali zodpovedne a bezpečne. EÚ podporuje tieto hodnoty na celom svete.

Slobodná voľba

Ľudia by mali mať k dispozícii spravodlivé online prostredie, byť chránení pred nezákonným a škodlivým obsahom a mať posilnené postavenie pri interakcii s novými a vyvíjajúcimi sa technológiami, ako je umelá inteligencia.

Bezpečnosť a zabezpečenie

Digitálne prostredie by malo byť bezpečné a chránené. Všetci používatelia – od detí po starých ľudí – by mali byť chránení a uvedomelí.

Solidarita a inklúzia

Technológia by mala ľudí zjednocovať, nie rozdeľovať. Každý by mal mať prístup k internetu, digitálnym zručnostiam, digitálnym verejným službám a spravodlivým pracovným podmienkam.

Účasť

Občania by mali mať možnosť zapojiť sa do demokratického procesu na všetkých úrovniach a mať kontrolu nad svojimi vlastnými údajmi.

Udržateľnosť

Digitálne zariadenia by mali podporovať udržateľnosť a zelenú transformáciu. Ľudia musia vedieť o vplyve používaných zariadení na životné prostredie a ich spotrebe energie.

Digitálne práva a zásady uvedené vo vyhlásení doplnia existujúce práva, ako sú práva zakotvené v Charte základných práv EÚ, a právne predpisy v oblasti ochrany údajov a súkromia. Poskytnú občanom referenčný rámec v oblasti ich digitálnych práv, ako aj usmernenie pre členské štáty EÚ a spoločnosti pre prácu s novými technológiami. Majú slúžiť na to, aby bol každý v EÚ schopný vyťažiť z digitálnej transformácie čo najviac.

Navrhované práva a zásady sú tieto: 

 1. Postavenie ľudí a ich práv do centra pozornosti digitálnej transformácie
 2. Podpora solidarity a inklúzie
 3. Zabezpečenie slobody výberu online
 4. Podpora účasti na digitálnom verejnom priestore
 5. Zvýšenie bezpečnosti a ochrany jednotlivcov, ako aj posilnenie ich postavenia
 6. Podpora udržateľnosti digitálnej budúcnosti

Komisia uvedie posúdenie vykonávania digitálnych zásad vo výročnej správe o stave digitálneho desaťročia. Komisia uskutoční aj každoročný prieskum Eurobarometra s cieľom monitorovať následné opatrenia v členských štátoch. V rámci Eurobarometra sa zhromaždia kvalitatívne údaje založené na tom, ako občania vnímajú zavádzanie digitálnych zásad v jednotlivých členských štátoch do praxe. Európsky parlament a Rada Európskej únie tento návrh pred jeho prijatím prediskutujú.

Cesta k digitálnemu desaťročiu:

Tento mechanizmus spolupráce by pozostával
•    zo spoločného transparentného a štruktúrovaného monitorovacieho systému založeného na indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI), ktorý slúži na meranie pokroku pri dosahovaní jednotlivých cieľov do roku 2030,
•    z výročnej správy o stave digitálneho desaťročia, v ktorej Komisia hodnotí pokrok a odporúča niektoré opatrenia,
•    z viacročných strategických plánov digitálneho desaťročia, v ktorých členské štáty uvádzajú prijaté alebo plánované politiky a opatrenia na podporu cieľov do roku 2030,
•    zo štruktúrovaného rámca, v ktorom sa preberajú a riešia oblasti nedostatočného pokroku prostredníctvom spoločných záväzkov medzi Komisiou a členskými štátmi,
•    z mechanizmu na podporu vykonávania projektov zahŕňajúcich viaceré krajiny.

Digitálny kompas do roku 2030: vaše digitálne desaťročie

Viacnárodné projekty

V záujme dosiahnutia týchto digitálnych cieľov Európska komisia urýchli a uľahčí spustenie viacnárodných projektov – veľkých projektov, ktoré by žiaden členský štát nemohol rozvíjať samostatne.

Tieto projekty by mohli

 • kombinovať investície z rozpočtu EÚ (vrátane Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti), členských štátov a súkromného sektora,
 • riešiť nedostatky v identifikovaných kritických kapacitách EÚ,
 • prispieť k prepojenému, interoperabilnému a bezpečnému digitálnemu jednotnému trhu.

Komisia určila počiatočný zoznam viacnárodných projektov. V zozname figurujú investičné oblasti, ako sú napríklad dátová infraštruktúra, nízkopríkonové procesory, komunikačné siete 5G, vysokovýkonná výpočtová technika, bezpečná kvantová komunikácia, verejná správa, blockchain, centrá digitálnych inovácií a digitálne zručnosti.

20 %

Percentuálny podiel prostriedkov z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktorý by každá krajina EÚ mala vyčleniť na digitálnu transformáciu

Medzinárodné partnerstvá pre digitálne desaťročie

EÚ bude podporovať svoju digitálnu agendu zameranú na človeka na globálnej scéne a presadzovať zosúladenie alebo zbližovanie s normami a štandardmi EÚ. Takisto zaistí ochranu a odolnosť svojich digitálnych dodávateľských reťazcov a prinesie globálne riešenia. Dosiahne sa to týmito prostriedkami:

Potenciálne oblasti partnerstva

6G
Kvantové technológie
Využívanie technológií na boj proti zmene klímy a na riešenie environmentálnych výziev

Ďalšie kroky

Politickú dohodu, ku ktorej dospel Európsky parlament a Rada, teraz musia obaja spoluzákonodarcovia formálne schváliť. Po jej schválení nadobudne účinnosť Cesta k digitálnemu desaťročiu.

Ako prvý krok po nadobudnutí účinnosti tohto politického programu Komisia spolu s členskými štátmi vypracuje kľúčové ukazovatele výkonnosti na meranie pokroku pri dosahovaní digitálnych cieľov do roku 2030 v rámci prípravy prvej výročnej správy o stave digitálneho desaťročia, ktorá sa má prijať možno už v júni 2023. Ukazovatele budú zakotvené vo vykonávacom akte. Členské štáty do deviatich mesiacov predložia svoje prvé národné strategické plány, ktorými sa odštartuje cyklus spolupráce.

Dokumenty

 

26 JANUÁR 2022
Declaration on European Digital Rights and Principles
English
(HTML)
Stiahnuť

 

9 MAREC 2021
Digitálny kompas do roku 2030: digitálne desaťročie na európsky spôsob
slovenčina
(379.92 KB - HTML)
Stiahnuť