Skip to main content

Cyfrowa dekada Europy: cele cyfrowe na 2030 r.

Europa przygotowuje przedsiębiorstwa i wszystkich Europejczyków na ukierunkowaną na człowieka, zrównoważoną i dostatnią przyszłość cyfrową.

Program polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie”, wraz z konkretnymi celami i założeniami na 2030 r., będzie wyznaczał kierunek transformacji cyfrowej Europy:

Skills, infrastructures, business and governments around a compass
Umiejętności

Specjaliści w dziedzinie ICT: 20 mln + większa równowaga płci w zawodzie
Podstawowe umiejętności cyfrowe: min. 80 proc. ludności

Transformacja cyfrowa przedsiębiorstw

Wykorzystanie technologii: 75 proc. przedsiębiorstw w UE powinno korzystać z chmury, AI, dużych zbiorów danych
Innowatorzy: rozwój scale-upów i finansowanie, aby podwoić liczbę tzw. jednorożców w UE
Opóźnienia w rozwoju technologicznym: ponad 90 proc. MŚP powinno osiągnąć co najmniej podstawowy poziom wykorzystania technologii cyfrowych

Bezpieczna i zrównoważona infrastruktura cyfrowa

Łączność: gigabit dla każdego
Najlepszej jakości półprzewodniki: dwukrotnie większy udział UE w światowej produkcji
Dane – rozwiązania brzegowe i chmurowe: 10 000 neutralnych dla klimatu węzłów brzegowych
Przetwarzanie danych: pierwszy komputer z przyspieszeniem kwantowym

Cyfryzacja usług publicznych

Najważniejsze usługi publiczne: 100 proc. online
e-Zdrowie: 100 proc. obywateli ma dostęp do dokumentacji medycznej online
Tożsamość cyfrowa: 80 proc. obywateli ma dostęp do identyfikacji elektronicznej

Komisja będzie realizować ambicje cyfrowe UE na 2030 r. w konkretny sposób, przy pomocy:

 • prognozowanych trajektorii realizacji celów cyfrowych na szczeblu unijnym i krajowym wraz z kluczowymi wskaźnikami skuteczności działania służącymi śledzeniu postępów
 • rocznego cyklu współpracy służącego monitorowaniu postępów i składaniu sprawozdań z postępów  
 • projektów z udziałem różnych krajów opartych na wspólnych inwestycjach UE, państw członkowskich i sektora prywatnego.

Cyfrowe prawa i zasady

26 stycznia 2022 r. Komisja zaproponowała międzyinstytucjonalną deklarację praw i zasad cyfrowych w cyfrowej dekadzie.

Najważniejszy jest człowiek

Technologie cyfrowe powinny chronić prawa człowieka, wspierać demokrację i zapewniać, aby wszystkie podmioty cyfrowe działały w sposób odpowiedzialny i bezpieczny. UE promuje te wartości na całym świecie.

Swoboda wyboru

Mieszkańcy UE powinni móc korzystać ze sprawiedliwego środowiska internetowego, wolnego od nielegalnych i szkodliwych treści oraz mieć mocną pozycję podczas korzystania z nowych i ewoluujących technologii, takich jak sztuczna inteligencja.

Bezpieczeństwo i ochrona

Środowisko cyfrowe powinno być bezpieczne i chronione. Wszystkich użytkowników, od dzieci do osób starszych, należy wzmacniać i chronić.

Solidarność i włączenie społeczne

Technologia powinna ludzi łączyć, a nie dzielić. Każdy powinien mieć dostęp do internetu, umiejętności cyfrowych, cyfrowych usług publicznych i sprawiedliwych warunków pracy.

Uczestnictwo

Obywatele powinni mieć możliwość angażowania się w proces demokratyczny na wszystkich szczeblach i sprawowania kontroli nad własnymi danymi.

Zrównoważoność

Urządzenia cyfrowe powinny wspierać zrównoważoność i transformację ekologiczną. Ludzie muszą wiedzieć, jaki wpływ na środowisko mają ich urządzenia oraz ile zużywają energii.

Prawa i zasady cyfrowe przedstawione w deklaracji uzupełnią istniejące prawa, takie jak prawa wynikające z Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz przepisy dotyczące ochrony danych i prywatności. Będą one stanowić ramy odniesienia dla obywateli w zakresie ich praw cyfrowych, a także wytyczne dla państw członkowskich UE i dla przedsiębiorstw w odniesieniu do nowych technologii. Mają one pomóc wszystkim obywatelom UE w jak najlepszym wykorzystaniu transformacji cyfrowej.

Proponowane prawa i zasady: 

 1. prawa człowieka jako najważniejszy element transformacji cyfrowej
 2. wspieranie solidarności i integracji społecznej
 3. zapewnienie swobody wyboru w internecie
 4. wspieranie uczestnictwa w cyfrowej przestrzeni publicznej
 5. zwiększenie bezpieczeństwa, ochrony i upodmiotowienia człowieka
 6. promowanie zrównoważonego charakteru cyfrowej przyszłości.

Komisja przedstawi ocenę wdrażania zasad cyfrowych w rocznym sprawozdaniu na temat stanu cyfrowej dekady. Przeprowadzi również coroczne badanie Eurobarometr w celu monitorowania działań następczych w państwach członkowskich. W sprawozdaniu Eurobarometr znajdą się dane jakościowe oparte na informacjach o tym, jak obywatele postrzegają stosowanie praw cyfrowych w praktyce w różnych państwach członkowskich.

Droga ku cyfrowej dekadzie

Mechanizm współpracy będzie obejmował:
•    ustrukturyzowany, przejrzysty i wspólny system monitorowania oparty na indeksie gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) w celu pomiaru postępów w realizacji każdego z celów na 2030 r.
•    coroczne sprawozdanie na temat stanu cyfrowej dekady, w którym Komisja oceni postępy i przedstawi zalecenia dotyczące działań
•    co dwa lata odpowiednio dostosowane strategiczne plany działań dotyczące cyfrowej dekady, w których państwa członkowskie określą przyjęte lub planowane działania służące osiągnięciu celów na 2030 r.
•    mechanizm wspierający realizację projektów z udziałem różnych krajów.

Więcej informacji o programie

Forum dyskusyjne: Twoja dekada cyfrowa

Projekty z udziałem różnych krajów

Aby osiągnąć cele i założenia cyfryzacji, Komisja Europejska będzie przyspieszać i ułatwiać realizację projektów z udziałem różnych krajów, projektów na dużą skalę, których żadne państwo członkowskie nie mogłoby przeprowadzić samodzielnie.

Projekty te mogą:

 • być oparte na wspólnych inwestycjach z budżetu UE (również z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności), państw członkowskich i sektora prywatnego
 • wyeliminować luki w krytycznych zdolnościach UE
 • wspierać wzajemne połączenia, interoperacyjność i bezpieczeństwo jednolitego rynku cyfrowego.

Komisja przygotowała wstępną listę projektów z udziałem różnych krajów. Lista obejmuje takie obszary inwestycji jak: infrastruktura danych, procesory o niskim poborze mocy, łączność 5G, obliczenia wielkiej skali, bezpieczna komunikacja kwantowa, administracja publiczna, technologia blockchain, centra innowacji cyfrowych i umiejętności cyfrowe.

20 proc.

Procent środków z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, jaki każdy kraj UE powinien przeznaczyć na transformację cyfrową

Partnerstwa międzynarodowe w ramach cyfrowej dekady

UE będzie promować na arenie międzynarodowej agendę cyfrową skoncentrowaną na potrzebach człowieka oraz przestrzeganie norm i standardów UE. Będzie również dbać o bezpieczeństwo i odporność swoich cyfrowych łańcuchów dostaw oraz zapewniać globalne rozwiązania. Cele te będą realizowane przez:

Potencjalne obszary partnerstwa

6G
Technologie kwantowe
Wykorzystanie technologii do walki ze zmianą klimatu i problemami ochrony środowiska

Kolejne działania

Po wejściu w życie programu Komisja wraz z państwami członkowskimi w pierwszej kolejności opracuje kluczowe wskaźniki skuteczności działania, które będą służyły do pomiaru postępów w realizacji celów cyfrowych na 2030 r. Wskaźniki te zostaną zapisane w akcie wykonawczym, który zostanie przyjęty na początku 2023 r.

Pierwsze sprawozdanie roczne na temat stanu cyfrowej dekady ma zostać przyjęte w czerwcu 2023 r. Będzie ono zawierało trajektorie realizacji celów, w zestawieniu z którymi będą monitorowane postępy. Następnie w ciągu dziewięciu miesięcy państwa członkowskie przedstawią pierwsze krajowe strategiczne plany działania, które rozpoczną cykl współpracy.

Dokumenty

19 GRUDZIEŃ 2022
Decision establishing the Digital Decade Policy Programme 2030
English
(400.86 KB - HTML)
Pobierz
26 STYCZEŃ 2022
Declaration on European Digital Rights and Principles
English
(HTML)
Pobierz
6 STYCZEŃ 2023
Communication: 2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade
English
(718.75 KB - PDF)
Pobierz