Skip to main content

Evropsko digitalno desetletje: digitalni cilji za leto 2030

Evropa si prizadeva opolnomočiti podjetja in ljudi za na človeka osredotočeno, trajnostno in uspešno digitalno prihodnost.

Program politike za digitalno desetletje s konkretnimi cilji za leto 2030 bo usmerjal digitalno preobrazbo Evrope:

Skills, infrastructures, business and governments around a compass
Znanja in spretnosti

Strokovnjaki s področja IKT: 20 milijonov in večja uravnoteženost spolov
Osnovno digitalno znanje: vsaj 80 % prebivalstva

Digitalna preobrazba podjetij

Prevzemanje tehnologije: 75 % podjetij v EU uporablja računalništvo v oblaku, umetno inteligenco in velepodatke
Inovatorji: povečati širitev in financiranje, da bi podvojili število samorogov v EU
Pozno uvajanje v podjetjih: več kot 90 % MSP z doseženo vsaj osnovno stopnjo digitalne intenzivnosti

Varne in trajnostne digitalne infrastrukture

Povezljivost: gigabit za vse
Vrhunski polprevodniki: podvojitev deleža EU v globalni proizvodnji
Podatki – EDGE in računalništvo v oblaku: 10 000 podnebno nevtralnih zelo varnih robnih vozlišč
Računalništvo: prvi računalnik s kvantnim pospeškom

Digitalizacija javnih storitev

Ključne javne storitve: 100 % na spletu
e-Zdravje: 100 % državljanov ima spletni dostop do zdravstvene dokumentacije
Digitalna identiteta: 80 % državljanov ima dostop do digitalne identifikacije

Komisija si bo prizadevala za uresničevanje digitalnih ambicij EU za leto 2030 prek:

 • predvidenih začrtanih poti na ravni EU in nacionalni ravni s ključnimi kazalniki uspešnosti za spremljanje napredka pri doseganju digitalnih ciljev
 • letnega cikla sodelovanja za spremljanje napredka in poročanje o njem  
 • projektov z udeležbo več držav in financiranjem iz EU, držav članic in zasebnega sektorja

Digitalne pravice in načela

Komisija je 26. januarja 2022 predlagala medinstitucionalno slovesno izjavo o digitalnih pravicah in načelih za digitalno desetletje.

Ljudje v središču

Digitalne tehnologije bi morale varovati pravice ljudi, podpirati demokracijo in zagotavljati, da vsi digitalni akterji ravnajo odgovorno in varno. EU te vrednote spodbuja po vsem svetu.

Svoboda izbire

Ljudje bi morali imeti korist od pravičnega spletnega okolja, biti varni pred nezakonitimi in škodljivimi vsebinami, in opolnomočeni pri stikih z novimi in razvijajočimi se tehnologijami, kot je umetna inteligenca.

Varnost in zaščita

Digitalno okolje bi moralo biti varno in zaščiteno. Vsi uporabniki, od otrok do starejših, bi morali biti opolnomočeni in zaščiteni.

Solidarnost in vključevanje

Tehnologija bi morala ljudi združevati, ne deliti. Vsakdo bi moral imeti dostop do interneta, digitalnih znanj in spretnosti, digitalnih javnih storitev in pravičnih delovnih pogojev.

Udeležba

Državljani in državljanke bi morali imeti možnost sodelovati v demokratičnem procesu na vseh ravneh in imeti nadzor nad svojimi podatki.

Trajnost

Digitalne naprave bi morale podpirati trajnostnost in zeleni prehod. Ljudje morajo poznati vpliv svojih naprav na okolje in porabo energije.

Digitalne pravice in načela, navedena v izjavi, bodo dopolnjevala obstoječe pravice, denimo tiste, ki izhajajo iz Listine EU o temeljnih pravicah, ter zakonodajo s področja varstva podatkov in zasebnosti. Zagotovila bodo referenčni okvir za državljane o njihovih digitalnih pravicah ter smernice za države članice EU in podjetja pri stikih z novimi tehnologijami. Njihov cilj je vsem v EU pomagati, da čim bolje izkoristijo digitalno preobrazbo.

Predlagane pravice in načela: 

 1. postavljanje ljudi in njihovih pravic v središče digitalne preobrazbe
 2. podpiranje solidarnosti in vključevanja
 3. zagotavljanje svobodne izbire na spletu
 4. spodbujanje udeležbe v digitalnem javnem prostoru
 5. povečanje varnosti, zaščite in vloge posameznic in posameznikov
 6. spodbujanje trajnostnosti digitalne prihodnosti

Komisija bo v letnem poročilu o stanju digitalnega desetletja pripravila oceno izvajanja digitalnih načel. Komisija bo izvedla tudi letno raziskavo Eurobarometer za spremljanje nadaljnjih ukrepov v državah članicah, s katero bo zbirala kvalitativne podatke na podlagi mnenja državljank in državljanov o tem, kako se digitalna načela izvajajo v državah članicah EU.

Pot do digitalnega desetletja

Mehanizem sodelovanja bi sestavljali:
•    strukturiran, pregleden in skupen sistem spremljanja, ki temelji na indeksu digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) za merjenje napredka pri doseganju vsakega od ciljev za leto 2030
•    letno „poročilo o stanju digitalnega desetletja“, v katerem Komisija oceni napredek in poda priporočila za ukrepe
•    vsaki dve leti večletni strateški načrti za digitalno desetletje, v katerih države članice navedejo svoje sprejete ali načrtovane ukrepe za dosego ciljev za leto 2030
•    mehanizem v podporo izvajanju večdržavnih projektov

Več informacij o programu politike

Forum za razpravo: tvoje digitalno desetletje

Večdržavni projekti

Evropska komisija bo za doseganje digitalnih ciljev pospešila in olajšala začetek izvajanja večdržavnih projektov, tj. obsežnih projektov, ki jih posamezna država članica ne bi mogla pripraviti sama.

Ti projekti bi lahko:

 • vključevali naložbe iz proračuna EU, vključno z mehanizmom za okrevanje in odpornost, držav članic in zasebnega sektorja
 • obravnavali vrzeli pri opredeljenih kritičnih zmogljivostih EU
 • podpirali medsebojno povezan, interoperabilen in varen enotni digitalni trg

Komisija je opredelila začetni seznam večdržavnih projektov. Seznam vključuje področja naložb, kot so podatkovna infrastruktura, procesorji z majhno porabo, komunikacijska omrežja 5G, visokozmogljivostno računalništvo, varna kvantna komunikacija, javna uprava, blokovne verige, vozlišča za digitalne inovacije ter digitalne spretnosti in znanja.

20 %

odstotni delež mehanizma za okrevanje in odpornost, ki bi ga vsaka država EU morala nameniti digitalnemu prehodu

oblikovala mednarodna partnerstva za digitalno desetletje

EU bo spodbujala na človeka osredotočeno digitalno agendo na globalni ravni ter se zavzemala za uskladitev ali zbliževanje z normami in standardi EU. Prav tako bo zagotovila varnost in odpornost digitalnih dobavnih verig ter globalne rešitve. V ta namen bo:

Potencialna področja partnerstva

6G
kvantna tehnologija
uporaba tehnologije za obvladovanje podnebnih sprememb in okoljskih izzivov

Kaj sledi

Kot prvi korak po začetku veljavnosti programa politike bo Komisija skupaj z državami članicami oblikovala ključne kazalnike uspešnosti za merjenje napredka pri doseganju digitalnih ciljev za leto 2030. Ključni kazalniki uspešnosti bodo vključeni v izvedbeni akt, ki bo sprejet v začetku leta 2023.

Prvo letno poročilo o stanju digitalnega desetletja bo predvidoma sprejeto junija 2023. Vseboval bo začrtane poti, po katerih se bo spremljal napredek. Nato bodo države članice v devetih mesecih predstavile svoje prve nacionalne strateške časovne načrte, s čimer se bo začel cikel sodelovanja.

Dokumenti

19 DECEMBER 2022
Decision establishing the Digital Decade Policy Programme 2030
English
(400.86 KB - HTML)
Prenesi
26 JANUAR 2022
Declaration on European Digital Rights and Principles
English
(HTML)
Prenesi
6 JANUAR 2023
Communication: 2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade
English
(718.75 KB - PDF)
Prenesi