Skip to main content
Logotip Europske komisije

Digitalno desetljeće Europe: digitalni ciljevi za 2030.

Europa nastoji omogućiti poduzećima i građanima da iskoriste održiviju i prosperitetniju digitalnu budućnost u kojoj je na prvom mjestu čovjek.

 Komisija je 9. ožujka 2021. predstavila viziju i puteve do uspješne digitalne transformacije Europe do 2030. Predlaže Digitalni kompas digitalnog desetljeća EU-a koji čine četiri glavne točke:

Skills, infrastructures, business and governments around a compass
Vještine

Stručnjaci za IKT: 20 milijuna  + podjednaki udio žena i muškaraca
Osnovne digitalne vještine: najmanje 80 % stanovništva

Digitalna transformacija poduzeća

Prihvaćanje tehnologije: računalstvo u oblaku / umjetna inteligencija / velika količina podataka u 75 % poduzeća u EU-u
Inovatori: povećanje širenja i financijskih sredstava za udvostručenje broja poduzeća „jednoroga” u EU-u
Kasnije prihvaćanje: više od 90 % MSP-ova dosegnulo je barem osnovnu razinu digitalnog intenziteta

Sigurna i održiva digitalna infrastruktura

Povezivost: gigabit za svakoga, mreža 5G posvuda
Najsuvremeniji poluvodiči: udvostručenje udjela Unije u svjetskoj proizvodnji
Podaci – računalstvo na rubu mreže i računalstvo u oblaku: 10 000 vrlo sigurnih i klimatski neutralnih rubnih čvorova
Računalstvo: prvo računalo s kvantnim ubrzanjem

Digitalizacija javnih usluga

Ključne javne usluge: potpuno dostupne na internetu
E-zdravstvo: svi građani imaju pristup medicinskoj dokumentaciji
Digitalni identitet: 80 % građana koristi digitalna identifikacijska sredstva

Komisija će pri ostvarivanju digitalnih ambicija EU-a za 2030. upotrebljavati posebno:

 • ciljeve na razini EU-a i predviđene putanje na razini EU-a i na nacionalnoj razini
 • čvrst zajednički okvir upravljanja za praćenje napretka i rješavanje nedostataka
 • višedržavne projekte u kojima se udružuju ulaganja iz EU-a, država članica i privatnog sektora.

Digitalno građanstvo: prava i načela za Europljane

Komisija je 26. siječnja 2022. predložila međuinstitucijsku svečanu izjavu o digitalnim pravima i načelima za digitalno desetljeće.

U službi čovjeka

Digitalne tehnologije trebale bi štititi prava ljudi, podupirati demokraciju i jamčiti odgovorno i sigurno djelovanje svih digitalnih aktera. Unija te vrijednosti promiče u cijelom svijetu.

Sloboda izbora

Svatko bi trebao imati koristi od poštenog internetskog okruženja, biti zaštićen od nezakonitog i štetnog sadržaja i biti sposoban upotrebljavati nove i perspektivne tehnologije, kao što je umjetna inteligencija.

Sigurnost i zaštita

Digitalno okruženje trebalo bi biti sigurno i zaštićeno. Svim bi se korisnicima, od djece do starijih osoba, trebala pružiti sigurnost i zaštita.

Solidarnost i uključenost

Tehnologija bi trebala ujediniti, a ne dijeliti ljude. Svatko bi trebao imati pristup internetu, digitalnim vještinama, digitalnim javnim uslugama i poštenim radnim uvjetima.

Sudjelovanje

Građani trebaju imati mogućnost sudjelovanja u demokratskom procesu na svim razinama i kontrolu nad vlastitim podacima.

Održivost

Digitalni uređaji trebali bi podupirati održivost i zelenu tranziciju. Ljudi moraju znati kako njihovi uređaji utječu na okoliš i kolika im je potrošnja energije.

Digitalna prava i načela navedena u izjavi dopunit će postojeća prava, kao što su ona koja proizlaze iz Povelje EU-a o temeljnim pravima te iz propisa o zaštiti podataka i privatnosti. Građanima će se osigurati referentni okvir za njihova digitalna prava, a za države članice EU-a i poduzeća smjernice za rad s novim tehnologijama. Cilj je pomoći svima u EU-u da najbolje iskoriste digitalnu transformaciju.

Predložena su prava i načela: 

 1. stavljanje ljudi i njihovih prava u središte digitalne transformacije
 2. podupiranje solidarnosti i uključenosti
 3. osiguravanje slobode izbora na internetu
 4. poticanje sudjelovanja u digitalnom javnom prostoru
 5. veća sigurnost, zaštita i osnaživanje pojedinaca
 6. promicanje održivosti digitalne budućnosti.

Komisija će u godišnjem izvješću o stanju digitalnog desetljeća ocijeniti provedbu digitalnih načela. Provest će i godišnje istraživanje Eurobarometra kako bi pratila daljnje mjere u državama članicama. Prikupit će se kvalitativni podaci na temelju percepcije građana o tome kako se digitalna načela provode u praksi u raznim državama članicama. Europski parlament i Vijeće Europske unije raspravljat će o prijedlogu prije njegova donošenja.

Put u digitalno desetljeće

Mehanizam suradnje sastojao bi se od sljedećeg:
•    strukturiranog, transparentnog i zajedničkog sustava praćenja u kojem se napredak u ostvarenju pojedinog cilja do 2030. mjeri Indeksom gospodarske i društvene digitalizacije (DESI)
•    godišnjeg izvješća o stanju digitalnog desetljeća u kojem Komisija ocjenjuje napredak i daje preporuke za djelovanje
•    višegodišnjih strateških planova za digitalno desetljeće, u kojima države članice ukratko izlažu donesene ili planirane politike i mjere za potporu ostvarenju ciljeva do 2030.
•    strukturiranog okvira za raspravu i rješavanje pitanja u kojima se nedovoljno napreduje zajedničkim preuzimanjem obveza Komisije i država članica
•    mehanizma za potporu provedbi višedržavnih projekata.

Digitalni kompas 2030.: vaše digitalno desetljeće

Višedržavni projekti

Kako bi se ostvarili digitalni ciljevi, Europska komisija ubrzat će i olakšati pokretanje višedržavnih projekata, velikih projekata koje nijedna država članica ne bi mogla samostalno razvijati.

Ti bi projekti mogli uključivati

 • kombiniranje ulaganja iz proračuna EU-a, među ostalim iz Mehanizma za oporavak i otpornost, iz država članica i privatnog sektora
 • uklanjanje nedostataka u utvrđenim ključnim kapacitetima EU-a
 • potporu međusobno povezanom, interoperabilnom i sigurnom jedinstvenom digitalnom tržištu.

Komisija je utvrdila početni popis višedržavnih projekata. Taj popis uključuje područja za ulaganje kao što su podatkovna infrastruktura, procesori male snage, 5G komunikacijaračunalstvo visokih performansisigurna kvantna komunikacijajavna upravalanac blokovadigitalnoinovacijski centri i digitalne vještine.

20 %

Postotak Mehanizma za oporavak i otpornost koji bi svaka zemlja EU-a trebala namijeniti digitalnoj tranziciji:

Međunarodna partnerstva za digitalno desetljeće

EU će na globalnoj razini promicati svoj digitalni program usmjeren na čovjeka i usklađivanje ili konvergenciju s normama i standardima EU-a. Osigurat će i sigurnost i otpornost svojih digitalnih opskrbnih lanaca te pružiti globalna rješenja. To će se postići:

Potencijalna područja partnerstva

6G
Kvantna tehnologija
Upotreba tehnologije u borbi protiv klimatskih promjena i rješavanju problema u području okoliša

Sljedeći koraci

Europski parlament i Vijeće kao suzakonodavci sad moraju službeno potvrditi svoj politički dogovor. Nakon potvrde program politike za digitalno desetljeće stupit će na snagu.

Kao prvi korak nakon stupanja na snagu tog programa Komisija će, zajedno s državama članicama, u okviru pripreme prvog godišnjeg izvješća o stanju digitalnog desetljeća, koji bi se trebao donijeti već u lipnju 2023., izraditi ključne pokazatelje uspješnosti za mjerenje napretka u ostvarivanju digitalnih ciljeva za 2030. Pokazatelji će biti uključeni u provedbeni akt. U roku od devet mjeseci države članice predstavit će svoje prve nacionalne strateške planove, kojima će se pokrenuti ciklus suradnje.

Dokumenti

26 SIJEČANJ 2022
Declaration on European Digital Rights and Principles
English
(HTML)
Preuzimanje

9 OŽUJAK 2021
Digitalni kompas 2030.: europski pristup za digitalno desetljeće
hrvatski
(971.41 KB - HTML)
Preuzimanje